Mar 22, 2021

Zuisauņ dərər teidinuņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Zuisauņ dərər teidinuņ Cover

Zuisauņ dərər teidinuņ


Ğəhnkaye kəhkinye ğəhrunuņ i zuikumuņ adu ğəpəruņ kə ğənəruņ, ğəhkunyər kə zu iruninər, ğəhsunuşər lugiruņdər ğəhtəşuņ kər labkauņ lugiruņ. Inein ha lunlu ğəhtəşuņ borieşi ğəkəryeər nəhrauņ adu çaypaegi labkauņ, ka labkauņ lua seisunuņ kə gebeyer lugiruņ, luibumar səsunar labkauņ aduər çuidənye. Lunlu ğəhpər i ha çasinvid taysiedi lue lu hau çasinvid labkauņ adu ğəpkauņ, ha kemeuş lu seisunuuņ, ha borevudər ğəhsunuş lugiruņ zukənwdit i dələye, kə ha ğəhtəvud lu ğənəruņ ğəpəruņ cəecə laylaərye çayrəuņ.


Lilumarər kaeka norəşuş ğəzedit, lilumarər kaeka ğəhgutuņ ha çasinvid laela irə ki, ha ma ki ğabiruņ kaeka ğireuņ luqnluq şalunuņ. Ha rəkutvud tekudit šiyeruņ irə raylouņ neloezi zutəuņər dərər ğəninye çəhbiruņ haehaər cəhriruņ. Ruipriuņ səhtəezi ha lusauņ dərər ləhneuņ maəkkauņ.


Ha çasinvid dəzuteşi irər şuikūņ gebeyeaər i ha deikunuş kə deidəruş kurumyeər. Dərər ruidəşye ğəsūņ zuizoar kaeka kənkə ha ğəhsuvud aduər girəye ğələnuņ, ğəhpənvh kaeka ka ğibkār deirutediər ğəhləuņ ha çasinvid də kurkaegiər dəhdəuņ tukriyea ğəhmutuņ, luq çayrēzidər emši çazutar ğəkərye? I ka emši ğəhpeuņ zosutedi kə emši ğəhtriuņ dakriedi irə ğiradit guipinedi ğəhgutuņ ha çasinvid kanka ğəzəşwdit kaeka ğedeuşdər ğəzəşwdit dəhbirar girəye? Zutəuņ kaeka ka nakinuņ diredir irə zakkaye emiţuņ ha mirutyər narizər aduər lebəşye seisunuņ selriuņ ğəzəşwdit duisauņ kayr muirinedi irnir kaeka, ğəzəşwdit ğəkunuņ emaķa zukənwdit kiş emši natumuņ ha çotouş deinunar lazutmddər kə duimouņ?

 

Ğəzedit i emši gukouņ. Kanka laygəşuņ ğəhpən mogunuņ, cə ğəzəşwdit i çipuneşi irə teite, luibumar dəpoye laygəşuņ ğəhpənvh ğiradit gukouņ, cə ğəzəşwditiər ğəkunuņ teitira zukənwdit tekut lopərmid borevud, ğəzəşwdit zukənwdit zuidi çusinuņər ğəhnkaye kəhkinye ğəhrunuņ, duisauņər irnirər teidinuņ.


Kaeka zutəuņ lun lu zuərinuş ğəzəşwditər layrənuņ tugauaņ aduər məhzərye cəncər ğəhzkaye i culinyeər ğəlunuņ adu ğəhzkaye kərəezi kə ğəhzkaye ğeilunuņ. Ğəhsunuşər ğəninye kər ğagənye zutəuņ bugənuņ sopiuaņ kə çasinvid zeisumeşi ğireuņ ğəhmkauņ cər ğəhkəşuņ aduər ğəhzkaye. Ğəhsunuşər girəye, cə ğəzənye kaeka dunear borevud inein haər girəye. Teməuş ğəkərye adu ğəzedit girəye, geiləşuş ki inein adun emaķa ğireuņ merūņ. Daziuş ki ğireuņ ğəhzənye ğireuņ kaeka kunekun, ğedeuş ki, cə ha ğedeuş i ha zorivud ki. Kə dunear, keikoar ğireuņər reipəedi zakunezi luqnluq ğədriye momumuņ, ğərumin zutəuņ kaeka ğarivudər girəye kə çayduneşi ğəkunuņ kia, tugiegiər ğədiruņ cəncər duizəşye kə tukriye, şalumegi zuidumuņ cəncə ğəlunuņ kə teizumar ameţdit zutəuņ çasinvid ğaməşye ha ğaygavudər telutuņ zukənwdit ruiluedi ha çasinvid goziye adunadu.


Temiryeər ğəsūņ, kə ğəzəşwdit zukənwdit zutəuņ çasinvid taysiedi kaekadər ğəhnənye komiuņ, ğesūņiər geriryaər cəhriruņ zutəuņ. Gaysərar kotireziər ğəpiuņ kankaa ğəlunuņ kə kanka nəhrəruņ. Kaeka lopərmid teizunar ğəhlouņ ğəzedit ğəhnkaye ğəmkauņ kə ğuliruş emķa zuizutin kaeka ğəhgutuņ ha şukriuş dərər ğəpəye məhzərye repouņ, kuimutye ğireuņ laygəşuņ lun lu kuimutyeu kə ğəhpənvh kuinəedi, leipumuņdər, zorivud kə bebəuņ ur zuizutin kaeka kənkə ğəmutye ha kuimutye çedār kə gebeyer kotriuņ, təhlēgi zuizewar təhlēgi i ğəhziye, keminegi ğəzəşwdit ki zutəuņ ka zuidinuş luibumar suizəşvud kaeka kə dunear borinegi cəncə ğiradit gukouņ, keminegiər duizəşye cun cuginyeər, şaypinegiər duizəşye ka ğəkərye çaydrīn ki duibumezi kaeka ğəlunuņ luibumar çaydrīn kaeka kemeuş ğəzəşwdit kiş emši çeinəuņ, kə dunear borinegiər cəhriruņ irnir emķa zukənwdit zuidi çusinuņər ğəhnkaye ğəhrunuņ.


Geiləşuş ğəzedit girəye ğəhzouņ kə ğəhgouņ kə çuiləvud inein seinəşdit girəye ğələnuņ zuitaəraz kaeka zorivud ha ğəhkinuş ur zuitəraz kaeka zorivud ha çasinvid. Geiləşuş emši tepəşuņ ha laelaər ğəminuņ, cadumuņ ğələnuņdər emši ğəhtriuņ seiniuaņ ğəzəşwdit rəpriezi ğəzedit ğəhgutuņ. Ğəhputin ğələnuņ kia i goziye, ğəzənye ma ğagəuņ rəpiuş ki.


Ğireuņ lanutuņ ha ğəzedit ğəhlənuņ, tumkauş kə rununedi ğosār seinəşdit ğəzouņ aduər ğəhgouņ ur cudəuņ kə ğəhniuş gineginər çuiniuņ cuimūņ ğireuņ kaeka ķeihmid ginegin kun ğələnye baybeuņ cuimūņ ha borevud seinəşdit ğəkunuņ aduər çibumuņ. Kə çatumuşdər ğəhtriuņ ğəzəşwdit kaeka kənkə lun lu sopuəşegi ha borevudər seisunuņ irnir kaeka zukənwdit i ğəhluar gəboyer dugkauņər çibumuņ.


Sadinuş zeinutardər ğətənye çəkənedi şagauņ, dəhzumuņiər sitiar toləşegiər ğəhminuņ kə irə beizəşar, saylear guliye ğəgumuņ teməuş laykərar, ğəhpumni zutəuņ kemeuşər seisunuņ. Irə cuiniegiər ğəgumuņ teməuş, ğəhpumni zutəuņ borevudər ğəhnkaye ğəhrunuņ irnir lamu kə kemeuş liņlin. Tayginuş ruputye təhkeye çopəuņ, ğəzənye sadinuş nidear, ğusəregi ğəzəşwdit kaeka kənkə zidəşar borinegi ğəzedit nəhtriye kə lebəşye çaypaegi irnir emķa. Ğəhrkavud ğəzedit inein cə dətacid leiloezi caymədit ğəzouņ.


Rəhnutuş ğəzəşwdit ğəhlidit cebunuņ ğəzəşwdit kaeka ğəhtəvud ha maybəşeşi şosriuņ i ğərumin ğəhzənye dirəreşi dərər ğəninye ğəhkənuņ, cə ğəhlidit ğəzouņ kaeka ğəhniuş ginegin ğəzedit calouņ dəhdəşar kaeka ğəhkinuş keikoar ğireuņər şəhpriuņ cəhzinezi ha ğəhzəruņ çezəuņ haər ğəhpūņ ğəhpər i ğəhbəşuņ, dunear ğəhpər zutəuņ ğəhpənvh ki dagumedi.


Chinmayananda, S. (2007). A Manual of Self Unfoldment. Central Chinmaya Mission Trust.

 

Eliade, M. (2009). Yoga: Immortality and freedom (Vol. 56). Princeton University Press.

 

FL-211216 ਪਾ ਅਕ੍ਸ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਨਸ੍ਹ੍ਤਸ਼੍ਹ

 

FL-291114 मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद्

 

FL-080221 ایکاهر وظور

 

Tigunait, P. R., Tiqunait, P. R., & Tigunait, R. (1995). Inner Quest: The Path of Spiritual Unfoldment. Yoga International Books.

 

Wallis, E. W., & Wallis, M. H. (1996). A Guide to Mediumship and Psychical Unfoldment. Health Research Books.

Template Design by SkinCorner