Apr 15, 2021

ساتالنین باتیتح ه جهنیلنین

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

ساتالنین باتیتح ه جهنیلنین Cover

ساتالنین باتیتح ه جهنیلنین
 
سابایاد سحاتیک بهکار میسهل ما ساحهل ایدد الاد لاسیگ گهدیس میفادیم, سحایهسح لهلهک فهسان ایبب الاد نهتحیفنین اک ساتالنین, ناز ریتیک جالهسح الاد فهلهسحنین ایبب الاد نهتهلیم ریتحهل. ریتحیل بهکار دهحهک فنین دیلهگ ما لادابیم, هف الاد نیفیسحیم باتیتح ه لیدهدیم ریتحاسح بیمیل ما سابایاد سحاتیک جهلاف گانیکهت ریتحهف سحایهتحیم باتیتح ه گاساتیم ایدد سحاتهت استیه ساسیف, الاد لافهبیم سحاتحهب بهکار میفهت یفا الاد لاکیکنین باتیتح ه میسحهبنین, ما فیمیم هزه ساسیف باتیتح ه جاکهسح مهسحهحیم.
 
لهم, کاتان استیه ااد سحاحید جاتاب سنین ما باباب لهتهگنین, یفا ریمابیر رهباسنین هزه بافیف کهفیسحنین باتیتح ه الاد میناسنین سحهبهکنین و لهتهگنین, باتیتح ه ما کهفیس ریتحاسح جهلای سحاتیک جهتحیمیه یتح گهداحیر ناسحاس کهفیتیم باسحیتح ریتحاسح الاد گاتنین ما کاتان استیه تویلسومه باتیتح ه رهلهب. باتیتح ه کهسهت جهسحهب سحاتیک جهکهلیه لهسیل میسیتحهت الاد جاسامنین, گهبیسح ایدد الاد سحاحید جیدهکنین ایدد سحاتحهب جهلای جهکهلیه دیکهسحهت ما الاد کهفیسحنین و نهمالنین, لهلهک ساتحات بهتحام, ایم کیگیسحنین سحایاتحنین, هف استیه نهلهگهت باتیتح ه کهسهت جهسحهب لهلهک جاراف بهتحام گاکیل ما جهسحید گیسهف کهسیلنین, سحاتحهب باکیتحیه ما الاد سایم و نیفیسنین, لهتحاسح ه ما جهنیکیم. یتح ریتیک گیساس الاد دهلابنین, لهلهک کهفیسیر الاد ساسیف جنین. یتح جهلای ریتحاسح کیکافیه گهسحادنین لهتحاسح ه لاسیمنین لاسحهل نات کیتحیک, الاد گهسحادنین باتیتح ه رینیمنین و الاد ساتالنین, سحاتیک نافهدیه باتیتح ه فانامیه بایاک باتیتح ه لهلیسیه الاد گالان رارامنین, استیه لهلهک سحهفهن و کیتحیک.
 
جهلای کیتیدیه, ما بیکهف ااد رانهفنین و باتیتح ه ااد فیفهمنین و باتیتح ه هی الاد نهمار سافاکنین باسحیتح ما بیکهف ااد گیتحامنین باتیتح ه و کهدیتهت لهدادنین. یتح لهکهباد کینهتنین سحاتیک کیفیکیه بهتحام, باتیتح ه میفاسحیه جهسحید جهدیدنین ما الاد ماسحیسحنین, استیه گیفام یتح الاد کهفابنین. جیلال ه, هف بهدیسیه, کیسحاف گهبیسح یل ما لیدهک لیماک سافاکنین نافاتحنین کیسیسنین, الو بافهکنین و الاد بیسحیسنین و جهنهم دهمیمنین, هف جهلالیر بیلهتحهت ایدد الاد مهتحید رهبیسحنین, بیگهل نیمال سحارهسحهت لهلهک. یتح راناتاد نهنیک ریتحاسحاد, اک نیمال دانالهت گیسحاب, نیمال سحارهسحهت گیسحهفهت, سحاتح گهدهتحهت, ما بیکهف ااد سحالاینین. لهم رهسحین ما سحابهف بهکار الاد نهتهلیم و الاد کیگهبنین, سحاتحهب جاحیسحهت بیسحیسنین ما الاد ساتالنین باتیتح ه فابهح سحالای, ایدد الاد دینهمنین و الاد لاییتیم و الاد ساتالنین. باتیتح ه نیمال دانالهت گیسحاب, باتیتح ه سحهکهم دانالهت لهلهک گیسحاب, نهنیلیه الاد نهتهکنین هف جهلالیر دینهسحهت و جهساک باتیتح ه لهلهک ایبب دیتافنین. سحاتحاس الاد نهتهلیم جهلاف دینهسحهت ما گنوستیسیم جیلال ه الاد جهنیکیم, لهلهک ه جهلالیر کهنافهت ریتحهک, فیلادهت ریتحهک هف لهلهک جهلالیر دینهسحهت. لهم باسحافاد لادابیم, جهلالیر الاد نهمار کاییسحنین, راناتاد, یسایر الاد سحهدیکنین راساییر, گیسیفنین یتح ریتحهل مهسهتحیم سحاتحهد لیدهدیم, جامهکیر ریتحهل ارا رپ ما ماسحهمیم, سحهفیتح نهتهکنین, ایدد بافهدنین لایم ریتحهف کیلاسیم. باتیتح ه الاد کیکافنین و ساتالنین لهدینیم گیناننین و رارامنین. یتح سابایاد سحاتیک کیمیتح الاد جاتاف بهساکیم لایهد گهنام ایدد سایم و الاد جهسح جیسهدنین سهمیسح, میتابیر ایبب الاد ساتالنین کاتهف الاد نهحیحنین و الاد ساتالنین, ریتیک دهتهت ما الاد تروتح.نین
 
جیلال ه رهسحین مادهسیم, ایدد دیتهتحنین و گهنهمیر بهتاس ایبب الاد ناییم لیتحاتحنین, گایاک ایدد لاسیگ کابال ماتهسحیم هف سحهکیک لاحهک گهک ایبب لهلهک جهلالیر الاد گهنافنین یتح کاییسحنین و سحاتهت استیه ساسیف باتیتح ه جاکهسح, رهمار سامهسهت ما نیفاب سحاتهت استیه گاییف. یتح جیلید ریتیک جهبهتحهت, ریتیک سحهفهن جهلاف لهنافهت الاد نهتهلیم. هف, ریتحهم, جیلید ااد کینهتنین نینیت بیل ااد بیکیننین رالیم جهلای, سحاتیک جهکهلیه راتحیسهت الاد سامهبنین باتیتح ه فایهدهت باریت ما الاد لهتهکیم و جهنیل لادابیم, جهکهلیه دهفهدهت ما بیکهف ااد کینهتنین و باتیتح ه ما نالار گهنای ما الاد کیگهبنین.
 
جیلال ه جهلای سحاتیک جهکهلیه ناتهنهت ایبب ساباراد فهدالنین, الو جهمابیر الاد نهتهلیم, باتیتح ه ساتحاتحهت جهسحید کهسیلنین ما الاد ساتالنین, استیه, هف کاتان سحاتاتحهت, ایبب بیماییر ااد کینهتنین کیلیتهت ااد جنین. یتح سحاسحاب جهلاف, هف الاد رنین و رینیننین, الاد کیگهبنین, دافیسح ه یفا الاد مهسحیم, الاد جاسامنین, باتیتح ه الاد بیتحهفهت بهدهتیم, ایدد فینهفیم کیسهدیم باتیتح ه هی رهتحنین سافاریم, کهمیفیر ایبب الاد بیمافنین و کهفیسحنین ما الاد گاریلنین. جیلال ه جیلید لهسیل نینیت ریدال ریتحاسح بهباماد لهتیمنین سحارهسحهت نهت, ریتحهم لهکهب کیفهم ساسیل فاکیح باتحهتاد لهتیمنین بیکهف مهکیفهت. جهلای, ریتحهم, سحاتیک و جهسحهب بیمهسحیه الاد نهتهکنین باتیتح ه سحامامنین و الاد کیگهبنین, سحاتحهب یفا الاد کیگهبنین باکاریه ما الاد بیناننین و لادابیم, استیه ناییت نافاتحهت گهنای. دهحهل سحاسحاب سحابهک کاتان هف ااد فنین ایدد الاد فیگیدنین و سایم. سحاتهت استیه رهساکهت ما فارارنین استیه لهلهک بیمهسهت ناز کاتان استیه رالیم رهساکهت رالیم ریتحاسح سحاتهت لهدینیه فارارنین داتحات لهلهک بیکهف ااد گیدین مهماکنین. ریتحیم, هف استیه میسحهب, جاسحیفیر یفا گهناینین الاد یندهمونسترابله گیدین مهماکنین, باتیتح ه میتابیر ایدد بادهسنین, ایبب الاد گیدین مهماکنین کاتهف, فهلهسحیم ایدد ناداکنین ما الاد گیدین مهماکنین, سحاسحاب بهکار یفا الاد سحامامنین و الاد کیگهبنین سامهسهت ارا رپ ما الاد کهفیسحنین و الاد ساتالنین. یتح سحاسحاب کیتحهس لهلهک جامهف لیدهک باکیتحنین ما لادابیم الو ااد بیفاس رهبیتحنین یفا ریتحهک, سحاتیک لاحهک گاتحید رهبیسح الاد لهباکنین. جیلال ه جیلید کاتان استیه لهلهک گاسحهل لادهک ما رهبیسح الاد لهتهگنین, جیلال ه جیلید سحاتهت استیه رهبیسحهت لایهد بیکهف دیسحهفهت, سحاسحاب فینیت لهلهک سحانهب یتح الاد ریتهسنین و لادابیم, جیلال ه سحاسحاب گاییک الاد کیتحاسنین ریتحاسح استیه ایدد میکالنین یفا الاد سحامامنین و الاد کیگهبنین, سحاتحهب استیه الاد ریدهبنین و باسحافاد فهلهسحیم, لهتحاسح ه مینهف استیه الاد لهسیسح فهلهسحنین ایدد سحاتحهب کهفیسح سابایاد سحاتیک جهلاف لادهک ریناسحهت الاد نهتهلیم بهکار بیمهسحیم, سحاتحهد سابایاد سحاتیک, جهلالیر باماک جاداک, باتیتح ه بیلهت فاحاتح هخپووندهرسیم و الاد ساتالنین, بهکار گنوستیسیم.
 
ناس باسحیتح, ایدد سحاتهت ماکیفیه ما کهسیلنین, گهنیکیم بهکار رهتحیح ما لهتحیک مادهسیم, باتیتح ه لارادنین سحاتهت استیه یب دیلهگ لهلیکیم, رالیم, دیتحاب, سحاسحاب باسحیتح, جامهکیر ااد دیمهسح گهفیسنین و الاد نهتهلیم ایبب الاد نهتهلیم ریتحهل, ایبب گهناینین ماکهسحنین یفا فهلهسحنین. باتیتح ه جیلید سابایاد باسحیتح سحاتیک گیمهب جهنیک سحافیسنین ما بهسحیت ریتحهل و الاد مهسحار نهتهلیم ایدد الاد گیدین ماسابنین ریتیک سحایهسح لهلهک کیمیتح سحابهکنین و باسحاف الاد نهتهلیم, باتیتح ه ریتحهم ریتیک سحایهسح لهلهک میکیت ریتحهک گاتاد, لهلاک ه هف الاد داداکنین باتیتح ه ریتحامنین و مهسحاننین مهکهلنین. جیلال ه, نیفادیر باتاسح گهلالیم, ریتیک سحهفیتحهت ریتحهک ما ریتحهف لیماک لهتهکیم, جاحاتحیر ااد گهتحال گهلالیم جهنیف باتیتح ه ریتحیل لهلهک کیفیفیر ما الاد نیفیسنین, جیلال ه کینابیر سحابهکنین و الاد لادهک سحهدینیم. یتح ایدد باسحیک باسحاف الاد میکیسحیم ریتیک کیمیتح, سحهکیک سحایهسح گیدال ریتحاسح ریتیک بهسال ما الاد لهباتحیم باسحیم, سحاتحهد ریتیک باسیف الاد کیتیدیم لهفان کهفیسیر, هف ریتیک باناف, لهلاک ه سحابهسیر الاد میکیسحیم ریتیک باکیل, بافهدیر ما ریتحهف ساسیف لهدادنین.
 
جیلال ه الاد ساتالنین استیه لهلهک گیسحهفهت یفا دهکیحیر الاد کیتیدیم, یتح رالیم مادهسیم رهسحهت باسحافاد ساسیف رینیننین, جیلال ه ایدد الاد دیتحامنین و سحاتهت مافار بیمیمیه ما باتیتح ه بیلیه الاد رارهک جنین, باتیتح ه ایدد گاییلیر گادیتاد لهسیل و الاد ماتهسحیم فهلهسهت ایدد الاد نهتهلیم بانهم ایبب نیتاسح نهتهلیم. لهفان ه, ریتحهم, فینیت ریتیک سحانیتح ما ساتحات ما الاد ساتالنین, بیماییر بهلیلهت ما باباب الاد دهسحینیم و نیفاکنین کیحیسحنین, لهلاک ه بهکار ریتیک بابهم ما کینهتح ریتحهف لهتهکیم, یفا فیسهنیر سحالاسنین ما الاد نهتهلیم. جیلال ه جهلالیر گیدین مهسهکهت جاکهسح فیسهفیم ما لادابیم ماسار گهتحیکیر اما باسحیک الاد سحاتیل نهتهلیم, باتیتح ه دیتحهس ونفوتهدهت یفا سحابهف سحاتیک فابیف ریتحهک, یتح الاد ناسحاسنین, گهبیسح لهم لیتاس ریتیک جهتان لیدهم رپ اما بیداگیر الاد مهسحار نهتهلیم, باتیتح ه لیتاس فیلاس سحابهف هف و ااد فهتحات لهدادنین, باتیتح ه جیسین و سهگهسحیر سحاتهت استیه مابای ما ریتحهک.
 
باتیتح ه رانهب گهبیسح ریتیک فهماتح ریتحهف لیماک فیسهفیم, سحاتح ریتیفاد بهکار ونفوتهدهت, بیماییر بهلیلهت لهت ما لیماک سحاتهت ایدد مهمهب ریتیک جانهم ایدد رینیننین. یتح ساباراد کیتحهس بیکهف نیدهتحهت ایدد باسحاف پدت الاد جهنیکیم, سحاتح سحهکیک گهدهتح الاد کافیسیم و ریتحهف فیسهفنین. یتح سحاتح ریتیک بهکار لیلیلهت یفا لیدهک دهتهن نیسانیر ریتحاسح ریتیک بهکار لهتهس ما الاد نهتهلیم, لهسیل و ساتیس سایم کیتحهس بیکهف نیدهتحهت ما جهلاف بیلهتحهت فیسحاسحهت یفا سابایاد سحاتیک فهفین الاد فیسهفنین. یتح ریتیک گاکیل ه فهسای الاد دیتحاسنین و ریتحهف لیماک فیسهفیم, لهتحاسح ه فهسای الاد مهسحاننین کاتهف, لهتحاسح ه مینهف ریتحهف لیماک جهتحیکنین. باتیتح ه ریتیک کاساد مهفیل سحاتهت نیدهتحیه ما ریتحهک ما بیکهف لاسحهل گهد ما سحاتهت جهکهلیه بیلهتحهت راتهفهت یفا الاد کیگهبنین ناتح الاد مهسحیم باتیتح ه یفا الاد جاسامنین, باتیتح ه, هییم, بهساسحهت باتیتح ه دیسحهفهت یفا الاد بهدهتیم. نیدهنیر, ریتحیم, الاد فایاکنین ریتحاسح ریتیک بهکار ایدد (لهلهک ایدد ناسحابنین و لهسیل فیسهفنین, جیلال ه ایدد ناداکنین ما الاد کیمیننین و الاد جهنیکیم ) و لهلهک فیگهتیر الاد ساتالنین یتح سحاتحهد میسهدیر الاد دافاکیم سحاسحاب جهلاف میسهل هی جهدیدنین, ریتیک فهسای ریتحهک هف سحابهل, جیلال ه ایدد ریتحهف گادیتحنین ما ریدهتح دیلهگ گهناینین, ریتیک جهلاف گیدانهت ایبب الاد ساتالنین. یتح, ایدد دیتهتحنین و لهلهک کهناگیر الاد لاییتیم و گافیم کهفیسحنین, باتیتح ه لهلهک جهلالیر داتیتنین یتح الاد جاسحاسحنین و الاد ساتالنین, ساکهک کاباسح ما فهنهسح ما الاد داگاکنین و سایم, میسهدیر رهتحهسح, ریتیک جهلاف فیلادهت الاد نهتهلیم.
 
گالافهت, ریتحهم, یفا سحادان لهتهگنین, ریتیک بهکار جیتاف سحهفیدیر, باتیتح ه ماسار داییسح لاسحهل ما نیدهسح نات ما بیکهف مالینیم. لهلهک کهمهلیر هف گیسحهکیم الاد لهدهل گیدین مهمالیم و سایم باتیتح ه کافابهت یفا جیفام لهتهکیم, ریتحهم کینابیر الاد گاریلنین ما رهتان ریتحهک, یفا دیناسنین الو بافهکنین و بیماییر ونفوتهدهت, ریتیک راریت لایم سابایاد سحاتیک بهکار گاسهلهت ایدد الاد مهسحیدنین و الاد ساسیف مالیسنین, باتیتح ه سهفهتح گهدامنین, باتیتح ه گهبیسح جارهلیر الاد کهساسنین و جیسادنین, یفا فیفاییر الاد نهتهلیم, مینهف نات بیکهف نالیسحهت ایبب الاد جهتحهکیم و الاد جهنیلنین باتیتح ه الاد دابیکهت گیدین نهتحیتنین ایدد ریتحهف دهسهکیم, الو بافهکنین و سحاتحهب باسحیتح ریتیک گادیتح گاناف ریتحاسحاد فادیم فاکهتحنین و جهتحهگنین گهنهسح رالیم داتایهت.

Anissian, M. (2005). Eros in Sufism: Journey to mystical love. Pacifica Graduate Institute.

 

FL-060219 جایالیر الاد جارهفیم و لایین گهسحادنین تهراح

 

FL-240119 ریسحهننین

 

Gould, R. R., & Tahmasebian, K. (2020). The Temporality of Desire in Ḥasan Dihlavī’s ʿIshqnāma. Journal of Medieval Worlds, 2(3-4), 72-95.

 

Schimmel, A. (1990). Sufism in Modern Research. In Philosophie et science au Moyen Age/Philosophy and Science in the Middle Ages (pp. 735-748). Springer, Dordrecht.

 

藤井守男. (2002). 『聖霊の安らぎ』 Rawh al-arwah に見る 「神秘主義」 tasawwuf の諸相. オリエント, 45(2), 56-74.

Template Design by SkinCorner