Apr 15, 2021

Klùwlàdyà ilúd ys wèd

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Klùwlàdyà ilúd ys wèd Cover

Klùwlàdyà ilúd ys wèd


Ys klùwlàdyà ilúd ys wèd lùzá lùwjís sòsò vysód idy lyean gwíbaeded, lòdewíyís wòid lewù vysód idy osbád gadt gwíbaeded; anky wòid idy, slwòd dèed yljes, ys gyf ilúd wélinsdèedion. Lowé, biu aplòars, anvmys slésy bawí tàmá kéká ears dèed másá vysód idy slyed, lowé olòlud wídéd dèed vysód làads dèed ténwèd. Baknyd dílyi, sylnà zèdsós ilúd wísjed sóud wídéd bésgwìd ys wèd, dayo sóud gwésò slalàd. Ilád ys ee ilúd aglès jìnyíit biu ilúd lèo ailént idy déewùld: ys asyírdéilúng ilúd ys dáy, ulì ys liwé ilúd eed iz wesód; ulì wèrdat, ys dèeilúng ilúd ys déled, ulì ys akysdílèng máyè dèed zeyà dèdè owúd sòà dèed ys ládglénts sylgy dèed.


Ude, ae dídwèd dèdè wèsòrwééd jízá, slwòd dílyi ys déled slis bawí gwíen yryílud ai unlìdìel angles gwènlùt anad wèsdinktat ys zályd ilúd wèd, lowé débi oderzáoks vysód idy eje máyè.dásós wòbdyd, eard, slis lewù lídy eyès eels én gwèugyt ai loa bbanwéd. Ulì ae biu klìjes gys yfé sádlìd ys dèakyer, slwòd lyiewíyád dyd sádlìd ys lòdefjíes sòsò lyálád fàká, éyárwèng wísjed sòm nwwúd ai zàgbad ilúd égwéyí ulì adlilúdion. Lewù anfé,dásós èyd ayd dèdè líldidìwé ilúd baes ulì wúglénts, slisdásós súsód deats akydd lewù akjìrynyí sòm zàgbad lewù osbád adlètydd ys syíèpdìés. Slwòd, eard,dásós én osbád maous, ilìyíky biudásós én osbád eiwéasòd sòm ys wèjelu jìmlends, slis idy, sòm ys zea anlìd. Ulì biu sògwírys alinds én gwèlàd lèba lewù anky ys rui én aylàss, osbád sògwírys lewù anky gwíand idy ydbad; slwòd dílyi véyd lisò sògwírys slédiks lèba, an én wésdidìdè ilúd ys jìunsòls ilúd sèyé ulì ys dèewèdions ilúd iyí; gwìtdèr, lewù wèd, dídwèd ys anld syl, lyálád angles oèyelìding sòm màis, sòm ys nèo ilúd uled dèsúds biudásós jìuld osbád, ai zàgbad ilúd lyálád dígá, wèsgwèrd ulì jìnyíal. Biu, eard, lewù esyes ys sòlwèer ayd osbád lusars ys aès anky ys jìmlenwér bawí assóglud déy, slwòd bàkgyd ayd véyd wede ys aès assóglud ai ys word, nn véyd fe éyíided biu ys sllè ilúd klùwlàdyà ulì ilúd baf.


Lowé ys lyénatt fe osbád débi inuiéd, sylnà gwíand idy zèdsós slis véyd ougyt dèed bigwè, ulì an éfyd idy, ulì gàe edys idy dèed gwésò wùlzáyd. Ude biu idy ys word, uled dílyi ayd ys gwíbaeder's baf gwésò, slwòd biu dèed gwésò ganwí dèed bigwè sèyé, an gwíèngs kéká wèngs dèed any sòsò ys ifà ai ys owúd jìursò. Lowé fàèd zèdsós bawí dèensyàéssòd ráy ys word, ulì wééby ráy sèyé; sylnà máyè idy gadnyd gwíjìlèng máyrlàss lewù jìnsòuenyí ilúd awèd imlòéssóon loa lyasvys lewé, dayo ougyt dèed dìsùd dèed fe ys imlòéssóons ilúd éasòns tàmá lúè. Ulì sylnà máyè idy slis dayo bawí tui nályu, biu ys syíèpdìé sùys, lewù jìnsòuenyí ilúd loa oderjìlé ys slgwìts anky wùrlérat lyègá wògegys ai àbys déy, ys slgwìts ayd gwésò endiéat dèsùd dèdè sld dèed, ulì ys déled dèeilud dèed opmásò wísjed:


"The Satan from whom all believers “take refuge” in prayer is, in truth, a projection of their own spiritual imperfection. Needless to say, this is not orthodox Islam or the opinion of most Sufis; it is, however, a very interesting resolution to a very thorny theological problem. In a religion founded on metaphysical oneness, on the unity of Reality (tawhid), how does one explain evil?


Ulì sylnà máyè aplòars slis jìnláwúkydd angles wéew awèd fyí, wíyád ayd gwésò déyín sádlìd ilúd ys díwès, ulì éjìursò idy dèed gwésò lyègá dèed sògwírys an éjìnjílà angles, ulì debwíe ai ys anrá ilúd ys syíèpdìés uled ilúd ys undìdíéd biu én dilèd, ai ekseiarlúng ys wèd ai ys dàsò ilúd ys tesdélénts. Lowé, biu aplòars, véyd inkbalu dèed iwéas wùunwéd sùryd dàad, ydèsdásós gwésò jìndèery, ewér wèbad dèed ys wèd. Ude máyè idy ausdèé ulì dèé. Ilád, baknyd gwíand én zàwjed sdédès ilúd ys déled, téa, dàad, klùwlàdyà, sògwírys an én lewù téa én ys gendilàs, sògwírys lewù klùwlàdyà, ys wéad fàká, ulì sògwírys lewù dàad, ys heédiks. Ydbad, eard, èlù gwésò vàfdéd klàarat sòen wèbad sògwírys, an zàyá, lejíng afwúrledions ledá vysódásós zàyá, ulì ys owérs éyòkydd vysódásós esú sùryd ys wùnled ilúd dàad, biu ádè biu éyòkts afwúrledion ananut isjíd.dásós akjìrwèngat wésmasò ulì mèd tàmá zèdsós alùwér. Ulì máyè slplòns slis ys degled wògwìd idy slld lewù ys slgyest esdiledion ai awèd, ulì ai owérs jìnwémlud ude insùlúty. Ulì, inwéed, véyd fe làarlud slis tuzàpdìouyuss idy zèdsós jílyid, ulì slngbang, anky idy lòéfréd lùzá ys slédigwèl sòkts, idy alùwér, ulì lemé, anky idy dèed gwésò aplòdelòèadèd dèed ys fàká, alùwér, ulì lúlè, anky idy dèed gwésò assóglud dèed ys wéad glùsdik, alùwér.


Akjìrwèngat, sògwírys dàwé sòsò éfyd elèlunyí an bigwè osbád sèyé anwér dayo làads. Ulì dayo làads lùwjís lewù ys insmaéd syíèpdìés. Ydès lén's akdions én wádsós jeaed lewù sldwèd, ys sòuryís ilúd kéká són én lowé devgand, téa ulì ilìgwìbaty. Ulì ruwè lèlyi sùryd sáis lewù biu lèyed biu véyd sód osbád wèwòd, wénys, sùryd ys záid lúè, ésdèein zágdis. Ulì ilúdwíyád, ys zèdsós idy slis, lewù jìnsòuenyí ilúd anky luwòd lyie osbád lùu bàrbás, ulì ys záid slis, lewù jìnsòuenyí ilúd ankydásós gwènlùt jìléidy sòm owúd ládglénts. Ude bàkgyd sód zèdsós an idy wézàwéd lewù àdí weywèd gwésò ganwí dèed lyiu ègytat, ydès lòrfktat ganwí dèed lyie vysód dayo klùws; wénys, ydès ymà ilúd ládyeng vysód idy éuisódè, sód dayo áze lyuyá ebè ilúd dédé, sylnà wésdidìdè ilúd zátys lewù dàré. Consòuentat, eard, gwíand én assóglud devgand jínds ilúd jìrékdion alòiwègwèblà dèed ruwè jínds ilúd són: ude ys zèdsós, klùwlàdyà ulì kéa wélinsdèedion sòsò ys dèsdiliny ilúd ys syíèpdìés; ulì ude ys záid, ys dèeilúng akjìrwèng dèed ys word, anky idy éyóládèd ai ys wèsjíeiwèlu ilúd wòid ulì láké. Ulì ruwè wèdi bamà nàbys ayed:


"Certain misguided minds even go so far as to say that “Since in any event God is good and merciful, we don't need to be concerned with Him: but since all our sufferings come from the devil and the god of evil, we should rather be concerned with ensuring his favor.” And so they end up worshipping the devil.


Ude ys any ilúd ys glùsdik lívà idy, lewù dèrdad ládglént, tnwùld, lórtat sjíendiwúk jìndèléiydion, lórtat dàré. Would, eard, sliswíyád slédiks sóud wèwòd ulì gwésò dedsùd owúd aiwíyád lùdès, ulì wéfys dèed ys sòdeéign sèyé! Lowé slnà, dídwèd ys dìze sòrlònts,dásós èsbad osbád dèed ys jìid gwèlàd dèylèd, ydès anjís slvwòd, súsódásós gwésò kyasdisòd ai sèyé, ulì unwéryo bayes adlilúdions lòéjeous dèed ys judglént, dildásós tui asùléd ulì élònt, lowé osbád lèzyes gadnyd sladzáng ungwíbaef, ulì lòéjímadédè màis bamà ládglént. Ude gwíand én lórdial jìrékdions, anky én gwèlàd kyasdisòlénts, anky wèdyd ilúd lùwjís an fe gwíen lewù dèensyàéssóon inyr, ai wòlbang fyí sòsò ys wòdjes's luwòd. Lowé biu kyilwéén én kyasdisòd ai lyálád dèakyer, nid lyálád éu, slwòd én véyd ai pdejewényí. Lowé sèyé anes osbád vádled, ude uad idy édébaadion ude wé. Dayo kyasdisòs, líyè, ude dele dèed sògwírys an én kyasdisòd, jìlàkdideat ulì inwèjewíalat. I fe adwíyídwíyád wèngs sòsò dèdè ans dèed adert sògwírys, an én anwò dèed wèwòd, sòsò ys baagwìbaty dèed dàwé bamà slésóes, ulì sádlìd ilúd dèdè dáe dèed sld wísjed sòsò àlìd téa, nid sdìmawèty, nid díwí wèsmásódion, nid aans máyè lemwèd gwésò gwèlàd. Ulì lewù ys atdèmpt dèed gadad ulì uid dèed ys wèd sògwírys an én osbád endiéat inyeblà, i fe lewé ead ilúdwíyád ays.


Ude gwíand én awèd an gwènlùt slsò tàmá kéká dèed èsbad dèed sògwírys an eksyort wísjed dèed wéfys dèed ys wèd; ulìdásós atdèmpt dèed dèláf, máuèng sádlìd blásflèes ráy ys wèd, kláilèng ude màis ys klùwlàdyà ilúd ys sléadèst wèngs lewù ys daybad, ananut sljeng làarlud nid inuiéd nid lágweéd nid wèsjìdeéd ys jìnsòydide lèryd ilúd iwéas, nn zèdsós lemwèd slvyes ewér wèbad áf ude uled lòrdersóty. Lowé sylnà zèdsós idy slblà, ganwí dèed slsò dídwèd wògwé nid lyàdys ys wèd, anky yts fyí ulì gwérns lyálád ugwé omalúons:


"Because one does not recognize things except by their opposite, as with fine white silk which can only be woven using black fabric behind it, so the Angel could show good actions and say symbolically “If you do these you will be rewarded.” But he who did not know evil before cannot recognize good."


Kéwúd déy bablèd ys ears ilúd ys déled. Ulì éfyd sód gwésò ys basyi, dágyed, gadnyd ys lòdelònsóty dèed szád,dásós lèryd wèd fyí, nid gadnyd ys dáe ilúd léba, lyae dèed indent lùdeldies. Ude sògwírys én szádyal an, sljeng máyè lewù lyálád zátys dèed nàlúd màis sòm eblèd lòdeofs ude ys wèjelu syíèpdìés sòsò ys syíèpdìés màis, jeamwòd wídéd vysód jìndègwédès dèed lyálád fsód eiwéadeés. Ulì sògwírys fe dèdè slejeng ude sùsò an tuzàndéat edawé, ai aryólénts ilúd dèdè uo anlysód, ys wèngs wébadeéd ai ys blàssòd amástlàs ulì dèakyers, anky én ydwéd dèed insmaéd ays opmásóng ys wèjelu zèdad ai leé dèakyings, lewù báyed dèed isó ys slésy.


Máyè dèakyes ys leglúwúyínyí ilúd ys ansann iléiyndèd lewù sli kyilwéén ai sòyo. Ilád ys amástlà sùys dayo sód zàyá osbád ys lyèrmyd ilúd sògwírys slis én màffad másgand, lowé ys zátys. sylnà ud dàbans ys syíèpdìés leglìlúliusat, anky slyfdad dèsúat, ude ydbad idy sléadèr wèbad wèd. Ude lewù slis baes ys zátys ilúd ys kyilwéén ilúd ansann an én màffad másgand. Dayo sùys, biu máyè élylyad, i sùl zàyá sylnà ud ègytat endèrdéin abi anugyts éyòkydd klùwlàdyà.


Máyè idy akjìrwèngat ekyòéssat sùid slisdásós súsód osbád gwésò ládyàd, lowé slis sògwírys an fe lòéjeousat slden jízè súsód gwésò jìnderdèd. Lowé sògwírys an yljes dèéakyedeusat sòm lyálád dínyóes fe ys lòlìldies slis én sùryd ybys. Dàan lowé esè ude wísjed.


Biale, D. (2002). Historical heresies and modern Jewish identity. Jewish social studies, 8(2/3), 112-132.

 

Burrus, Virginia, The Making of a Heretic: Gender, Authority, and the Priscillianist Controversy, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press 1995.

 

Cooperman, B. D. (2017). Legitimizing Rhetorics: Jewish “Heresy” in Early Modern Italy. Études Épistémè. Revue de littérature et de civilisation (XVIe–XVIIIe siècles), (31).

 

Dunn-Hensley, S. (2017). Anna of Denmark and Henrietta Maria: virgins, witches, and Catholic queens. Springer.

 

FL-190312 Λωνιρο ξατωνεҗα χωναδο μιραθω – The obscure followers of Jesus

 

FL-220911 Heresy and Language

 

FL-300911 A language for the Esbat - Dweyinah yit difiyl feah Esbat

 

FL-050414 Alarassi Biasse and the rector of the church at Sauvian

 

Lewis, B. (1953). Some Observations on the Significance of Heresy in the History of Islam. Studia Islamica, (1), 43-63.

 

Michael, R. (2008). A history of Catholic antisemitism: the dark side of the church. Springer.

 

Novak, V. L. (2012). The Delineation Between Believer, Rebel, and Heretic: Islamic Heterodoxy in the Late Umayyad Period (Doctoral dissertation).

 

Typology, A. A. M. L. (2009). of Jewish Heresy and Sedition. Power in the Portrayal: Representations of Jews and Muslims in Eleventh-and Twelfth-Century Islamic Spain, 35, 54.

Template Design by SkinCorner