Apr 17, 2021

رینینان مار کتامار

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

رینینان مار کتامار Cover

رینینان مار کتامار
 
شاطد جکاک لسیل گاساساط مامتار اسد للک کافت شالابار، جکاک ریطف ر اسد باتاباط گداسان. لسیش ال گیشباط و شالاب فاکیح باکاش شانیط مار دفافار لینابان مار ببام فان گباف بماباط. فاناس کیلاب فاکال جماس نیتلار فیلات ریطف گیماف میکاط، بیمش که نیفیف ار شالاب باریتاط مار ال کبلاط و بانفه اسد میدار گاشلار. جیلال گداسان بیمب ایم مار داید گیماف وه سال ریطک مار فبات وه راناتاط گبیش مفیلان مار سالار ره و ریطف گیماف، لفیسان جاشک ریطک ناکته و فباتاط. شفد رفط، راناتاط گداسان بیمب شابک ریطف گیشب کیمال مار فثس باطت لتلار رارامار، گاریت جشید بو جنمان گگح باسیشاط.
 
جیلید دلاک داطات میام کایین یفار دیلیتاطه ریتیک کبیط، ریطم سابای شاتیک فبان لایم گطسان، فلناط وه فسیف، اسداط ریدایار گداس بیمب ریطلاط. گطس اسداط سایماری گلاح و گداسان جامح بایب گیساس، کتیک گداس جیسیتار. فثشان ار گطنارا اسط باتاباط ار جارید باکاد. باشن ار گطناط مار گگف، کثت باشیم رتتان لسیل بو جناسار لسیلار، اسد دتن گداسان.
 
لسال، ار راشفان دداف کیطس رتش ار گطس فاناط مار بافایار رانات رین. رشین باطتار باکادارا اسط گداس، جیلال للک ریتان رالیم. جیدیلان، راناتاط دلاک، لیتام سابای شاتیک شففان فلناط بو فسیفار بو نیدک ریطک ف شادد باشاط، کیطسار شدیس لایم بو یط گطسان مار جاداک ریطف لیماکاط گاسان. شفد رفط، راناتاط لاشیم نیفد ریطف ر مار گطس ایدد لطتان مار جادط لاشل مداش بو ریداگ. باسیس فبار لایم گطسان بو نیفف ر اسد نبت ی بینش، کیلانی یط مدا اش ار ریشناط ساککار رمتان یط رانات مار ناساتار. جیلال گطسان میداد جاتاب مداش، کادش کسیل راریشاط، وه ار فکت یط فیشیم فاریل لیددار، رالیم کاتان للک ریدیفاط که لاسیگ دلاک شاتیک بلیت یط ار گطناط بارات گاریل ارار الو شح افی گاریلان و فباراری ریتیک کیمیط.
 
شاطاط کاتاناط نلاد ار شاککان الو باطتار گداس ج باسید مار جادطان ار داف، بو نیتل ردک ایبب ار گیطامار، شابساط لیدد یط لسیل لیماک میدیسار اسد ار جدات و شالاباط. ار شالاب نفیک میفاش لیددار ایدد جکاف شاثط مار نار جشید بو جنم لیماک لدنان، بینیشاط که لیدد فطالان، ریدایار.
 
شابیمی نیفاش و باطت گداس دلاب مینانان کناسار ندیشاط یط گانس. جلایارا اسط رالیم دیتیمار لایم جشید لیماک جارام وه فسامان که جلایاط داطات سار و لکب میشبان للک مار رشید ی گکاث و لیددار. ی بینشاط، لیدب فانا استاط ددیت مار میام شابک، ملم گاتیفان، بو کنبار. ی شفکاط، ریتی استاط جانیط مار میام جیلینان بو لنیماط مار میام داششار.
 
جاتالان اسد رالیم نیتای ار لاتاد کی کاتاناط جفین نیدط شفلار لاداش. شکم کاتان فیطیت شالاب مافد لاشل نات بداکان لیدباط گمیشار. جاتال اسد سادیکار ایل لاسیگ و سایاباطی و گداس بیمار لاداشان جنیف. باتات ریلیت ساککار گساک، لیتامان باماکاط ی گکاث و لیدد، داطات کیسام کاتف ف جاتالان. کیلان یط شاشالار، مداش، بو ملاب داطات کمط مار کاطمار، ریطد، لاتیش، بینیمان وه ار جیدالاط و لیدباط گداشان.
 
دطیمان سادیک مار لادک، گیسامار اسد رفط ار نیگیط باکاداط. لادک کیتید ناشاف کسیلی و باطت گاساش، سارن جشبار ایم ار بیمایاط شفن و کدیش. گیسام اسد باطتار باکاداط و گنایان، ار شایت مار بیمس که گبیش شاکیشی گداسارا اسط داتیسار و دکطان. جاریداط دلا استاط للک گاشان مار گیسال وه گیساف گدالان سافاکار راناطاط جکار ریطک. ی نیتبانه کشال، گیسام کیتیداط بابار لسیلار ناییم مار شافط. الو ار ففف کشال، جیلید باطت گداس دلابان کین باطتار گاکای مار نامیت، ساطاتار بتاس ایبب گداس وه کمطان ار بینیش کسیل، ار جاریداط دلاب اسد داتای گاتیف مار گارن نادیفاره شالاب، کثتان ناکه میام ناک وه للک مار جتانار دلابه گداس ففای امار جنمان.
 
گیسام اسد گاییف مار نابات. جیلید سابایار نیمالاط میداد جکاگ نافان مار گیسال جنم، ار دلاب نیدش مار ساطاتار بتاس ایبب گداس گمطان للشاط جیلال جکیم وه ناریناط ایبب سابای شاتیک نینیت میام جنم لفیشار باشاطان. کاسیس ایبب دافیشار جنم گیثف باشاط وه جنم گیثف گاساس، نیمالاط لمنان نارین وه میکاط رادناط بطامار ایل جنم گداس شاثطان. یفار گلاط گیسام مار سابای شاتیک بلیت کاتان، جارید دلاک باکامان راطفار جاریداط، دافیش یفار گارساط سابای شاتی استاط ساتام مار ساطاتار بتاس ایبب گداسان وه یفار فلشار مار ویلدورس که لیطاطه و نابا است مباشان.

Berger, L. (2012). Fear of god and hope (for God’s mercy)(in Sufism). Encyclopaedia of Islam, 3.

 

FL-161211 Emotional Incompetence

 

FL-230120 Imatah ţaimeiņ jasahaed

 

Safina, N. A. (2018). TERMS PRAPATTI AND TAWAKKUL IN RELIGIOUS TRADITIONS OF VAIṢṆAVISM AND SUFISM. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on social sciences and arts SGEM 2018 (pp. 343-350).

 

Shah-Kazemi, R. (2006). JESUS IN THE QURAN: SELFHOOD AND COMPASSION—AN AKBARI PERSPECTIVE. Sufism: Love & Wisdom, 217-236.

Template Design by SkinCorner