Apr 3, 2021

Ğəhsunuş kə tumiuņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ğəhsunuş kə tumiuņ Cover

Ğəhsunuş kə tumiuņ

 

Ğəhsunuş kə tumiuņ, ğəhnkaye ğəhrunuņ, kənkə laela; guteye, zaybunye deliuņ, luibumar çaypaegi cəhraeşi dərər seisunuņ, ğəhsunuş i gezeye cə tumiuņ, ğəhnkaye ğəhrunuņ, urdər ğəhsunuş irə ki, kə keimriezi ruginegi cə zuitəraz ki bogənuņ. Seisunuņər ruisūņ duedu cun kaymri deibənuņ, ğireuņ laymumuņdər, məzəşuņ ha məhlumvud rəninuņ.


Məzəşuņdər ha nugəvud ğiradit ğəbriuņ ha luqnluq nezriuņər seisunuņ məmutezi nugəşuņ dərər ğəhtriuņ, şəsinuņ ur šešeuņ cəncə zukənwditər ğəbriuņ şilinezi ğireuņ ğəzēşi zukənwdit gerem cəncə girinuņ. Ğəzedit cemərye radriuņ, zukənwdit məmutezi ğireuņ ğəhmiruņ cəncə zukənwditər zatəruņ laməşmid birəşuņ kaymri, laməşmid çasinvid çusireşiər girəye şəzivud, şəzivudər zukənwdit cuibēzi girinuņ. Zuidi kənkə dəhtoedi cun ğəzedit şəzivud irə tumiuņ, ğəhputin zuidi kənkədər rugauņ cə tumiuņ.


Ğəzeditiər ğəlauņ zuizinwar laymumuņ cun guteyeər latevudər kuilənuņ ğəhkumuņ kə kəlriuņ kə mipouņ kənkə çipuneşi aduər ğəhsiuņ nimkaegi cun guteyeər. Ğəhputin ameţdit ğəhtəvud yonur şəzkaezi nəhpinye, bogəregi ğəkəryeər tumiuņ kə ğəzəşwdit zukənwdit i duizəşye, ğəzənye kaeka zutəuņ nugəvud tumiuņ ğəkərye kə dunearər laymumuņ ğəzəşwdit kaeka nugəvud dərər seisunuņ zutəuņ çayduneşi lilumar kə lilumar nəhpinye ğəhrəşin kaeka şiləşvud cəncə şuikriuņ ğəzutuņ, ginegin kalunuņ, irə kanka ğəzəşwdit i.


Zuitəraz i ğəhsunuş? Ğəhsunuş ruilriezi ka luqnluq maysiye. Ğəhsunuş i duisauņ; kiş nimeuņ, zotənegi, cagənegi ğəlunuņ ur ləhkkauņ, çəhbriegi zeiska diredir kə diredir ha misəşuņ; nimkaegi diredir zeiska, ginegin zeiska, adada zeiska:


By virtue of Modified Occam's Razor, the analyst which observes that a sentence has two different interpretations when uttered in different contexts must refrain from considering that this intuitive difference in interpretation reflects a difference in linguistic meaning, i.e. a semantic ambiguity. He must, if possible, ascribe this difference to a property of the context of utterance rather than to an ambiguity in the sentence itself.


Ləhzutye ğəzəşwdit zukənwdit kaeka ğəhsunuş, çotuş deinunarər ğəzauņ kaeka ğəhsunuş. Kaeka ğəhsunuş zuitəraz kaeka çotuş deinunar ur ləhzutye. Kitənvud ha ğəhsunuş, kitənvud ha çotuş deinunar ur ləhzutye ğəkərye ğəzəşwdit zukənwdit i tukriye kə duizəşye kə ğəhnkaye, cə ğireuņ kaeka ğəhkinuş ğəzedit ğərumin zutəuņ gopkaye kə duimkaye ğəlunuņ şiləşvud ha kaeka. Ğəhputin kaeka kənkə gobriedi aņanər ğəhsiuņ adu ğəhsunuşdər emši cekaye lugiruņ, kaeka kənkə kəhrunye aņan tukriyeər ğəhməuņ zukənwdit zutəuņ dadkauş cumūņ dərər tepəşuņ kə ğayputuņ ğəzəşwdit kənkə tukriye kə duizəşye. Ğəzedit ğaypunuņ zutəuņ çasinvid aduər sidauņ kə kaeka laməşmid toneuņ ki haər sidauņ adu ğəhsunuş, seisunuņər, zukənwdit idər tapiuņ irə kanka ğəzəşwdit i duizəşye kə tukriye.


Ğadkawar la ğəhtəşuņ muirinedi iņin ğəhkunuņ? Boləuņər adu ğəhtəşuņ, ur aduər seisunuņdər ğəhtəşuņ, i ha cumkār gaykeyeər, ğəzəşwdit zukənwdit i aduər ğəhlunuņ, ginegin caynunyeər. Kiş teizunar copriye ğəzəşwdit ğəhrunuņ arər cəhriruņ kə ğəhlidit ğəsūņ naymumuaņ ğəhziye səhpemid çasinvid kemkaye aņan ğəhtəşuņ. Zuizewar ğəhpər kemkaezi ğəzedit kanka telutuņ kənkə nəhraye ha liņlin.


Dərər ğaykouņ duizaəşye zuidi çayduneşi laela irə duisauņ kə teizunar ğəkunuņ liaņlin, zukənwdit muirumezi zeiska cəncə çaypaegi lu seipiruuņ. Teizunar, aņan ləhnuegi zuidinyeər muzauņ sumənar kər sumənar mələnuņ ğəsunye sumənyer, zuidi kunekun nomovud gebeyeər, zuidi zutəuņ çasinvid ğaməşye ha dadkauşər ğəhnkaye ğəhrunuņ. Ğəzərar i luibumar laela ğadəşuņ, ğadəşuņər adu ğəhnkaye ğəhrunuņ, şiməegiər adu ğəhpər luq kemkaezi. Ğabutuņər ğəhtriuņ. Ğəhdūņ luqnluq tepəşuņ. Tekut zutəuņ beilriuş kaeka. Kuiləvud haər ğabriuņ adu şuikūņ, seisunuņər ğəhrunuņ, kişər ğəhnūņ, ğizriuņər. Ğəhnavud gaylriuņ haər çəhrūņ girinuaņ, tepəşuņ, ğəhsiuņ, seisunuņər duisumuaņ luq kənkə ləkəedi haər seisunuņ nugəregi səmkauņ kə gobumuņ. Ğəhtriuņiər çuiləuņ aduər seisunuņ, çuiləuņər adu ğəhnkaye ğəhrunuņ.


Lumkayeər borieşi seisunuņ irnir ğəhtəşuņ i dər ruilənuņ muitoedi dərər gəhkūņ, şəhdeye gaəhlumegi. Seinəşdit ruilinezi ğəsinuņ inein luibumar kənkə bapərye çəhzumuņ cəncə ğəhkunuņ; seinəşdit ğəminuņ gineginər ğəhkunuņ kə çayduneşi ğədriye daypinezi dərər ğəhnənuņ aduər duisumuņ. Seisunuņər geilēzi irnir kaymriər copuņ aduər bəreuņ adu ğəhtəşuņ, ķaķauņər kə kanka daydunuņ. Ğəzedit cəhriruņ copuņ kotriuaņiər selriuņ cun zukənwdit ha borevudər ğəhnkaye ğəhrunuņ. Ki bərəezi kotriuņ kə tətumezi kanka kotriuņ. Ğəhzodit laela kunekun bimunuşər ğəhlinuņ kotriuaņ. Ğəhzodit laela kunekun bimunuşər bərəegi ğəlunuņ kotriuaņ, kə ğəhzodit laela kunekun bimunuş luqnluq ğəhmriuņ.


Ğəzəşwdit kotriuņ i bəreuņ adu ğəhtəşuņ i tukriyeər conumye ğətutuņ aduər labutuņ. Ğitunyər labutuņ luqeluq ka nuigeuş duisauņ ğireuņ ğələşuņ. Tekut luqeluq ka ķaiţuņ duisauņ ğireuņ çaypaegi ğosār cun laelaər tənouņ cəhriruņ kotriuņ, luibumar ğireuņ laelaər kotriuņ kankadər telutuņ, ğireuņər nasənuņ duizaəşye, ğireuņər kotriuņ duibūņ, bəreuņər. Ğədriyər kankadər luqnluq deimunezi kə morəuņ la nuigēşi ğireuņ çaypaegi girirye tenuar bodireşi aņan ğəhkəşye lozinezidər şudūņ kə ğəhpəşuņirər tənouņ bəreuņ aduər ğədriye. Zuidi ğəhpən ğəhtriuņ, ğəhpeuņ, seisunuņ kə çibumuņ.


Zuidi ğəhtəvud duisumuņ adu ğəhtriuņ, ğəhpeuņ, seisunuņ, çibumuņ kər ğərumin çusireşi duisumuņ aduər zuiruvidd səsunar lozineziər duibueşi ha ğəhtriuņ, ğəhpeuņ, seisunuņ, çibumuņ kər daydunuņ. Nopuarər labutuņ ğigənar taysiedi laelaər duisauņ. Tekut taysiedi ğəzəşwdit duisauņiər tənouņ çaypaegi. Tekut taysiedi laela cipriuņ kə ğəzedit cipriuņiər ğəhnkaye ğəhrunuņ, borieşiər çaypaegi irnir zeiska, duisauņər zukənwdit i dərər teidinuņ. Tekudit duisumuņ aduər ğitutuņ zuiruvidd mekiruņ zuneyeaər, dulutegiər seisunuņ kankaa cun zukənwdit kanka sirieşi kə zukənwdit kanka şuitirezi. Ğəhpumni ğigərvi amķeuņ, tipiruņ kə ğəzumuņ, cə ğəhpumni ğigərvi çipuneşi ğeipirar kə ğeipirar.


Ğəhpumni ğigərvi ğəzəşwdit zupeaz ğəhmriuņ i ləhzutye kə lutieziər caykiruņdərər ķaķauņ. Ğəhpumni ğigərvidpər gəhpunezidər ķaķauņər. Kunənuņ aduər zədincid deibənuņ luq ruimaezi aņan lu maysiyeu ğəhsiuņ. Kunənuņ rarutuaņ luq şilinezi deinunar cunər caygeuņ kə zupeaz ğəgəşuņ i cunər ğəhpūņ adu ğəhgriuņ.


Cunər ğitutuņ zuidi ğəhpənvh kitəreşi kankaər kipənuņ adu çaypaegi, kankaər cuibəruņ kə boriruņ adu ğəhtriuņ, seisunuņ kə çibumuņ.


Cunər ğənəruņ adu ğəhnkaye ğəhrunuņ zuidi zutəuņ lun lu kituənvudər losouņ kə gəboyer ğəhkəşuņ aduər seisunuņ, gebeyeər ğəzəşwdit ğəzərar i, gebeyeər ğəzəşwdit ğəhtəşuņ kunekun kemeuş ur çasinvid. Cə ğəhnkaye ğəhrunuņ guiloezi kanka ğəzəşwdit kunekun çasinvid deirutedi dərər seisunuņ, kədər ər seisunuņ i kanka ğəzəşwdit ğəzərar i ur kunekun çasinvid.


Bach, K. (1987) Thought and Reference, Oxford: Clarendon Press.

 

FL-060312 Wittgenstein and the Grammar of Silence Wittgenstęn žu Zeťer Ďežamaz

 

FL-051115 Linguistic meaning and mental content

 

Recanati, F. (1994). Contextualism and anti-contextualism in the philosophy of language. Savas Tsohatzidis. Foundations of speech act theory: philosophical and linguistic perspectives, Routledge, pp.156-166, 1994.

 

Saul, J. (2018). Dogwhistles, political manipulation, and philosophy of Language. New work on speech acts, 360, 84.

 

Travis, C. (1985) 'On What is Strictly Speaking True', Canadian Journal of Philosophy 15:187-229.

Template Design by SkinCorner