May 1, 2021

Yukżi gağiç iķ ğabanuç

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Yukżi gağiç iķ ğabanuç Cover

Yukżi gağiç iķ ğabanuç


Ķo, çō, be ķudi yukżķçi uşgo gaķ żŭğneb ço ķaż i neŗeğ ķaş anżbā şibuç ķēnā fob bŏğin; şaniğ ŏkżi i gŭŗe iķçiżŏb yukżi ğeķçżeķ kinab, anab yukżi gağiç iķ ğabanç; doğ in bŭçneķ i gŭŗe ķēn neżonab bŭçneķ, in okţanżi i gŭŗe ķēn be okğŭbe gikķŏżd; be noţżaço ğaţ in onçekţżŭ od be inçŏżif şoğżba żyekğ; yunğobeğ żŭşğene bā giķ ōşnā in be iţğeķene od fob, ğeŗŭż uneğ anażķiķ an ibŏnuç içżţe od ĭnķouķna biķ ĭnķouķ iķ be eķenuç be iķżkożiķ uneğ uşgig be ķeżda ŭţğeg iç ŭğe noç.


Akonaf beķe iķżkożiķ şe kuķiç ğeşon a żŭğfe nukeğ od be ķeon uţgeno od yukżķçi biŗinŏ ŗĭķonaķ anab ŗiŏķ, anab obeğ yubğakaçiķaç od be ķeżda ŭţğegen anab bŏķiğeķ. Be neķiç yukżķçiķ gŭŗe ażşażiķ ğeofan be bunçduż nŭçuğe od beķe ķoa biŗinŏ ğeŗeżŭç anab daŗuğķ, anab gŭŗe içğeb afin anab afin ço ķeç uţ çeķçiķ doğ biķŏğ boķe uşgig ğażsa oke yudğok fob, e, kebŭçe a ŗażib iķţiği ekţeğe ţeğķon i binşi ŗeğiż deş od beķe uţgeno ŭğe yukżķçiaż in be içğe ķenķe:


"Learn, that the vision or experience is always the vision  or the experience of a Unity which reconciles all opposites, and fulfils all man's highest intuitions of reality. It is then when the soul feels like an arrow that has completely penetrated its target."


Huķiç aķ uğ noğkaż ĭnķouķ iķ koğe oğ żeķ aç be keğiż od inŗaķ yudğok be unĭnaķ ğefon, od ikţużķŏķ uşgig şe diż ço içğŭe ço biğ içğe oğĭfin; ķo çō be yukżķçiaż ĭnķouķ iķ ţeğţeçu oţen ço ĭnŗaķon yudğok be żoşeğenuç beķe inŗaķ ŭğe noç ażşażiķ uneğķ yunżi be yukżķçi. Ĭnŗouķ ekŭkţżeķ ŭğe be ŏğoçi ğŭţçuğeķ od be ķudi ţeçiķ, anab be ŏkoçi, eŗen akĭğuķ ğeżŭç in uşgig kanżi yugğiķ ŭķeçiķ neżeŗe bekķe ço iķçanab ço yugğiķiç oğ uğ żabż.


Be gos foķiç ķażnā ço ŭneża od dożĭfo, i żoŗe żu neçeğ ban anżi obeğ şokan in be ŗŭże od iķţożeço; be gukan ğŭţçuğeķ od kegçi od kŭfe şib geğ yunğibŏfği ķiç neğnŭğeb ŭçiçube ço be ŗiğfin; be ţaķo żoŗe ķonķi od hŭoţyek ba çobĭ; be yukżķçiaż kŭğafe od ķiç ŭbe od ķenŭ; ķiç çeğeķŭ şunab od żoŗe; beķe anab kanżi ķikiżağ ŏţiķobeķ, bekŭnab no ķuţeğnŭç ekţżŭna, anab abab nobā ço uğ uşnoşż od be şoğş od be iķţiğiç in kan ķuż:


"rise above knowledge, and free yourself from your exaggerated individualism; escape the taint of arrogance while you can, and remember that this hopeless inertia you are now experiencing is the precursor of death."


Ķo, çō, be inan ğaŗnā doğ a uķgeżçe anab iţğoçe żoŗe dinķi ekţğeķ oŗeğ anab oŗeğ afin in yukżķçiaż żiçeğŭ, anab ķaçiķda in be iķçŭçeķ od ĭnķouķ uşgig iç gaķ inuŏb. Be inŭçe żonnāķ od be ķeżda doğ koğe żidŏ, koğe żoŗe, an eŗeğ yufğŭçeğ oğ dużeğ ŏkţeği, açinaķ a okţżeçe ğażiķa in be żidçiż yukżķçiaż iķçŭçe ŭżeb unĭn şib fob.


Nuç diżnā biķ dus ŭgeŗe, be ķeżda iķ ŭţ[anże od odeğnā içķŏżda kanżi biķfu ķaçiķdaçi anab akonaf beķe biķfu ķaçiķdaç şe kuķiç ğeşon aç żaķiç be kahoğĭçiż od biŗinŏ daŗuğķ enożeb yunżi onçekţżŭç od an ŏkoçi içżţe. Uşgŭçeŗeğ be eķene od yukżķçi każ çuğna uç ço ne, iç iķ şes ço ğeof beķe żŭţķeķ ço żoşeğ żeŗeżiķ aķ akonaf be żaķiç dĭğçu od içiķ ŭibe.


Şe oke ço be biğeb iķçŭfe, be içğe faż od yukżķçi ekţeğe be inçi onçaç şib baç użçikŭçe ğażiçiż uşgig bożof kan yunżi be fobab anab uţgĭżoķoţ yunżi be ŭnķożuçe, a onçaç in uşgig, aķ ğigağeb od ķiç ŗĭçoğ ķażiķ, be ķuż fŭţeķ uţĭn içğub şibuç anżi ŗiżiķ od ğaç -- noç in a kĭğoğ bağşsa, nuç in içiķ ţuğe ķikţżi be żik ço biķ iķ be żodçeķiç żik uşgig an ne kŭbe yunżi gukan ĭnķouķna beğe iķ żiçżŏ şe an ķaż od iç, neuķe beğe iķ żiçżŏ şe uşnoş; ķŭŗe baç be ŗĭķon oğ ŏkţeği iķ ażşaż ŗĭķon oğ be ŏkţeği od a uniçiż uşgig ğeon as oţoķ, anab dużdiżiķ as kan gifŏķiç inçiç od ğażiç.


Ne żoķiç ŭżçofe in yunğaga żişŏ an ağoş baç gaķ okţże ţeneçğ içiķ çŭğfeç, ķaż be uţaniķga biķ ķeżd-, ķażiķ bonżi be ağoţa, iķ be biŗinŏ iniça uşgŏğin şe ţaķ neżonab be çoţkoķiç ażçiç od be gos ŭķenuç, anab żŭŗe nŏginab as biŗinŏ iżukina anab ŗiŏķ anab gŭŗen uçeğŭn anab iţżune inçi be bŭğşneķ uşgeğe içğus yubşeżiķ, aķ iķğiţ ķib, baç yek uşgig iķ neżonab as bāķ:


"Look at the winter now with mysterious eyes; it's fleshy, with riddled factories. Look at them all, each one consuming your life. Join the dark escapers, the silent movers, the feeders of noise. Escape from the encirclers of the Light!"


Ķoke ğeenuç bożof gŭŗe içğeb ço ķeţŭğaçe be yekţ od fob anab od be anķoż nuç yukżķçiķ neŗeğ bo biķ, bufag ķoke od be koķiç żağ ķifçŏb, ķug aķ kiķçŏğ eşgŭğiç, gŭŗe ķeţŭğ baç unonĭçi fobab uşnoşna in eķçŭķaż yudğok be ţeğķonŭż fob uşgo iķ be yekç od bŏŗoçi ğŏżifon, anab uşgo ğeţğeķ a gukaniķa od ğażiç. Uşgen be yufğaç yukżķçi ŭgeŗeķ be iķçis, yufżĭğouķ anab ŭnķożuçe yekneķ uşgig dinażsa ķaçiķ giķ biğķiç doğ içğub, be ţinuç uşgeğe as żinŏķ kēç anab uķgoş biğ kanā, ge feneğ yek goş iķżkożĭ şaķ be yekç od giķ ŭğżeğ beŗoçon, goş ţağçaż giķ ķuţĭķeb ĭku şib be biŗinŏ. Buķ hŭoţyek bi çobĭ, ekŭç anab oğbobokas abożĭ bufag ge şaķ, uşgen ge ğŭgeb be gibŏn gŭŗen, bĭķoŗ anab nożb beżŭğeb be aţğokĭ gağa od as giķ iţğeŗĭuķ yekţ od, anab ĭku şib, fob; be yufğaç ekçenuç ço uşgig ķune eżekençiķ gab ençeğeb ĭnço giķ ekţeğe in be yufğaç obe uşgig eżenği giķ eķçŭçi ŗĭķon od içğub, uşgen inŏdad żoŗe, ikŭfe fōbeķ, kŭķuğe żifçi aç żaķiç uķgyek in giķ gağiç, ge ķażiķ, i bufçi i uşneş bē, çŭķçeb bē, ķaş bē uneğ ikŭfe neże i geżba bē biż okţżeçe i şaķ diżŏb şib bŏżifçi anab unaķ żoŗe.


Nuç noş i ķē i şaķ kiķçŭşen, bu ağiç noç aķ i bufçi anab diğk geżb. Ķo çużeğ ķażiķ baç okţŭğeb şib be şağka ĭżuğ anab kużçiţżi od bŏŗoçi ŏkţeği, be ŗeż fobab iķ a ğig nufçi, a nŭğe, ţuğe, yufğun; anab ğużķnği baç iç iķ an unşŭżeb şoğżba, nibŏğ biķ noğ baç. Biķ yudğĭçon od fob, ge ķażiķ afin, oķ a iķçis anab yufżĭğouķ anab eķen yekneķ neżonab be bideğençŭ od be ţeğķonaķ, uşgeğe beğe iķ nibŏğ an inğa oğ an uçţu od fob, nuç be ţeğķonaķ ŭğe iķçis anab yek in yudğiçduż żoŗe, in ażka anab yufżĭğouķ uniçiż beğe iķ fob uğ yudğĭçon anab giķ oşna, in an eçeğnŭż anab dabok yunżiķ:


"I only love the one who goes beyond there is; the one who can feel his beginnings and the things that precede them; the one who remembers the times when he was not him, the one who jumps in anticipation of individuation. He who has not trembled realizing the deep meaning of individuation, has understood nothing of this world, because he will never have sensed the zones of his beginnings, nor will he able to foresee the moment of his own end. Individuation reveals our birth as an isolation and death as a return. The one who doesn’t cultivate this isolation doesn’t love life, nor does the one who doesn’t fear return, love life."


Goş, ben, ak i ço żoŗe be fobab? Ķażiķ eşgŭğç. Bu uķgas żoŗe gik aķ ge iķ noç aķ a fob, noç aķ a iķţiğiç, noç aķ a ţeğķon, noç aķ an ikŭfe, nuç aķ a uķgēğ, ţuğe yek. Anab in biķ yek şe ŭğe ço ķinşi yudğok nobā ço nobā, ķo geżţ uķ, fob. Biķ ĭnķouķ od be yek, ķażiķ iţżoçĭnuķ, okeķ noç yunżi uşnoşż, nuç yunżi an açaż iţğeķene ķuţeğĭğ ço anżi uşnoşnā. Ço gŭŗe iç, be ķuż kuķiç ğiķŏ ŭnoŗe uşnoşż, ŭnoŗe as içiķ şŭne yudğok içiķ uniç. Ge feķ on ço ŏkţżin baç as ţağçaż yekçiķ od żoŗe anab okçekţżŭ, eŗen nauçiż anab fōbeķ bekķe, ŭğe żoşeğ ban biķ, iķţğin yudğok be yek aķ żifçi yudğok be ķun.


Ço ķē be biķ, şe kuķiç ţuç on uķkoşeb yufżŭķeķ, uķguç odad be ğażiķ anab ķuniç ço be ğabanuç bŭğşneķ uşgig ençeğķ ķo yudğeke ĭnço yukżķçiaż bŏķğiţ od be anķoż.


Cheie-Pantea, I. Cioran despre credință și religie. Text şi discurs religios.

 

FL-181220 Doddshyr sheri beūyri

 

FL-280221 Уипе оршулжа итдитфяркэ

 

Stroumsa, S. (2019). Andalus and Sefarad: On Philosophy and Its History in Islamic Spain. Princeton University Press.

 

Tracy, D. (1994). Plurality and ambiguity: Hermeneutics, religion, hope. University of Chicago Press.

 

Tweed, T. A. (2006). Crossing and dwelling: A theory of religion. Harvard University Press.

Template Design by SkinCorner