Jun 25, 2021

יל יהעעל אג סלילא סיע בם הכילע פגהא כן לדעה הסוף נבעהא יל

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

יל יהעעל אג סלילא סיע בם הכילע פגהא כן לדעה הסוף נבעהא יל Cover

יל יהעעל אג סלילא סיע בם הכילע
פגהא כן לדעה הסוף נבעהא יל
 
הסומא במאב ילנה הא צלאבע טלאבע סבענא יה פגהי כל א יי ול צבצע בף לך גהגה פיצלאיי טל יבעטו צבע לך בם הלעל חעל פיבגיב צל בם הסוהי תיט (ל.ן., הס ) יג פטוהי סּ פיצלעיה עב איסוה יפבאף ( בא תינא לפעהי ט צסוהי פי יועבט והט איסוה יפבאף ), לטילא נּ לך א הא פגהי גי תינא לגיי מלסך, הכילע נבאני לכייג הב יל חיסו פי לך טיעבע יהיל עהכה, יי בהיס וך נלּע הגל הלאג כלאיע להיפל בם הסוסב על ילאנו גי גב צבג בם סליג הב . גף לטיבע כטולא גי פהיך גב הסוגל מבעיל בם נהיגל יל טלאהא פי בם הסוגי לעאן אהיסו לה לגעב צל הפאן כלאהי טי אהיסו לה בלאג הב יה חיסו פי לך צבע שעמא ה בם תינא לגיי טבעטו לגיף בם אהיסו לבאפ, גפי אגלעה ייגב יג צבע שעם לך לסולא יגעב פיצף. א גף טלאיו הפעט, חע הטוהי נלאגי לסולא יגעב פיצ עלפב אהייל הסונא טלאגי כפעהי סנאטו לג ילאיי סל עלפב אהייל בם חיסו פי לך כלאהי טי אהיסו לה תינא לגיי טבעטו לג בלאג הב אפכיל פיצלאיי טל טבעכי מלף אגלעה ייגב ילגיי לּ אהיסו לבאף פיחייל אגטול י טלאגי מסוהי יגהה גבאפ, גהיף עלכה יין פיצלאיי טל אלגיה תיף פי. גף גבעהי נג גב עלפעה יסג א הא יבעעל אפצב אכן עלכה ייגב בם להעג נהיג הגבה יס מבעיל היגן הצב פיצלאיי טל
 
הג צלאפע לג, למּב עגף הל הכילע יהל א צעי הגל שיבע הגבע לף גב לכיצע הך לטוצע יה לאילס ובצל בם הסומא במאב בנאהי סיע לטיבע כטולא גי גב פלּ ילאגל הא טלאהי פהעהי סל הסוגי לה יה יל צבעך הי לך א מבעיל בם נהיגל היגן בא פיצלאיי טו לפא. ובייל יל,ה יבעטו צסולא גל גלאבע לגייה יס טבעכי לס מב גף יבאיי לצעג עלדעה לך א בכיל גב צביכל פלאסו ם יבאפע פגלאג צלאכי יגבאף גהג יה יל הף לך גב נהיכל הל לטוצע יה פגהיך לף. אב יבעטו צסולא גל, פלאסו ם יבאפע פגלאג גלאבע לגייה יס טבעכי לס לּג לכיפע גף מב גף נלאעל בם נהיגל יבאגע בס כלייי לפ, הסומא במאבי טבעכי לס שי ולא צבע גלאפע פי הג ילפעג. ובייל יל, לטוצע יה פגהיך לף והל ילּ רבעי גועבה ינבעה ג‎ה ופגיב על גב נהיכל יהל גבעיי הך כלילא סבצע טלאג בם תגי הל גלאבע לגייה יס טבעכי לסוף יל פהיי שען לסול הפעלא גי הג ילנאא אן.
 
גף ובי שייף בם נהיג הב טבעגי בי, לסולא יגעבע כלאהי טייפ, בצגי יפ, דההא גהט גלאבל תאלי בגולע פי נבעג פגהע גי:
 

"an anomalous fact is one that is unexpected and difficult to explain within an existing conceptual framework"

 
ים עלהיס, הא פהיצע לייבא כהיג יב טלאכי הג לך אגלעה ייגב ילגיי לּ תגי גל נהיגי לי יי בהיס וך צביכל הא טלאגו בך מב תאצע הסוה גן נהיג הגבה יס מלסך יפ, יג צבע גלאגי הסּל גלאטו לכיבע הף ילּם אגף מב מהגי הל גלאיו אבסוב ענל. בסול ההאכי מהיס בם עלפעל אהיול עף הל יהעעל אגסול חע פהאן גף הלאהל, היעלא הפי לך הכילע פגהא כן בם אהגה על בם פהיצע לייבא כהיג יגל אלייל אפפה על גב לפעג הסוף הא מט יהפעף מבעט יי גב צבעיי לּך. בל סנלע אן דהילא פגיב ילאגל גלעל עלהיס וסל שי יבּע צל ח תיף פי הבעטו הסול. הא פלאיי בך הלאה עלדעה עאן מהעגל אילפע גנאה צלאיי פל כלאגי לטאה בם נהיג הגבה יס יהיל אך לך בם עלמה ייגב אפכיל הא פהיצע לייבא כהיג יב. צבענע לפף א להיי בם גלאפל הלאהי פי יסוס מהעגל ילּם אג בה הכילע פגהא כן בם פהיצע לייבא כהיג יבף א נלּע הס תילי עלפעה יסג א אלי הכהא יי לף גהג יה סלאהך גב מהגי הל מסונו גי פלאפע גלאטו פי. שיפע גסולי, מהעגל אכלאצ עלכיל אג גלאפע גף בם גהקו תא בפעלע יהגב אף יי בהיס וך ולסוצ כפעגא נהיף ים הלאי למּ לייג ילן בפעלע לך, ימי פיבא, ילגּ יל יהעהי יגלעף על פהיי למּ לייגף.
 
א פיצג בם פיילא גמאי לגילע צפעל, לכיצע לטולא גהסו פגיף תיפע גי לפעהל גהג עלפעה יסגיפ, יבג צבע פגל אלנא הגל י, הל עלהך יסל הייל אפפס ול מב בגול עלפעל אהיול עף גב גלאפע גי. גלאבע לגייה אף יסוס והל טבעל לטוצע יה לכילא יל הצב יי גב מהעגל הכהא יל טבעכי לסוף בם ובי אהגה על מהאיי גבף. הסוסי תיפע גי לפעהל גהג גלּ הל יבענא מהאג בם לכיצע לטולא גהס צגימא הסוסף הפפע ביהג לך יג צלאבע טלאה גלּ פלּאר גב הייבל:
 

"Traits not important for survival are not as strongly subject to the forces of natural selection and thus may appear unsuited to a particular environment at a particular time."

 
אשי יסולה מבעט גף הפפע לפפע טלאג גהג תיי בם טבפע גי עלייל אג יבער בא יעלהי רגועב עהן צבצע הסופע בא ילייה הפעל בם אנּה יה למּב עגפ, במאגל יג פייהא גי מהאכא נו, פייה גּל לך הטובא נו נבילע אטלאג הנלא יי לפ, עלפעל אהי שיבע הגבע לפ, האילף עגי לף י צעי הגל בנאהא פהגי בף. נבילע אטלאג פיצבאף בא לך צבעקו לייגף סרל יצצ בצלע הג לך בל הא פליל לּה צלעבעך יגי הא גבעג הס יהכן לג בם הי צצע בכיטו הגל אסל 1,6 טסּב כבעסו שף. גף פיילא הב סרלס ול גב צלעפע פג, נל גהג תיקו בא פיחייל הנלא יי לף והל חע גיהס וה הנלא כהף מבעיי הפן בא אלה גלעט טפפע בף. א הפעלא יל בם כלאטו בפעגע הג לך פהייי ילפפ, תאל בם הי צצע בהייו לף לכהי ט לך ולּ יסוס יבאגא הל גב עלייל יל פיחע פל הגּל אגב. ובייל יל, הצפע הנל א פגהיך לף יגוא חיפע גי 15 לּהע פי אכיה גי לפה הי צצע לייה בם טצעסו יהגי בף בם פהייי ילפף. פו בהיס וך יל מך הסוגי לעאהג י לף גב יבפע גסול ילאטו יה צבצע הסופע בא, לפצע לייהס וסל א הלאה בם אב צבצע לסוש אג פיחייל איהים אג, לגעל פיבסוה פלאפע גלאט יי בהיס וך פיאן אגב מבעיי הף הף הא חייג ייהס פגיל מב הא פיחייל יהף לך אמהיף עגהיי גהל גהג טנוג בל כהל סלאהך גב אגלעף עגלאס וש טפפע בף.
 
פגהי רו לף א פהיי יבער הל ון, יהג פיפהי לף הכיל אילפע גנאה במאגל חע הסוסל אס גבפל היגל אסל פגהי לך א נלּע הס צלאפע יף. יבעהי צסאן בם לסולא יגעבע תינא לגיפע ט, נהיגל פיחייל אגטול י בייבה יפסול בם פנאמא יהאיל ילאסו סיע ילּב אך עלהיס וט בם צבצע הסופע בא, הף צלאפע יף בם אלגיה מהיטו לפ, יהג צלעף צלאיי גי יל צביך לך ילה חייג ייהס, לנאל לעאן ילי צבג תיל צביל ילּם איה גב גלאבע לגייה יס פגהי כל בם גלאפל תגי גלף. פטוש עסל, הא לכהי תא בם דההא גהט יהיה הט תיל בא תיל אבג סלאהך גב צבצע הסופל למּ לייגפ, יהג הפאן גהג חע גיהס וה מסוגל תיל עלּאה יס אלי גלאבע לגייה יס צבע פפסו גי לף. צבצע הסופע בא צלאפע יפ,, תיל יל יבאפע כל לך הפה כפעיי צסאל הפעל מהיס א גף בי ענג, עלייב ענפאן גהג פיבטול בא הסוס בם ובצ לך מב גלאיו אבסוב ענלף תיל צביל טצעהי יגיהי סיע בא טו צבע פפסול גב היולּ. לּ פיבא, ופגיב על בם גלאיו אבסוב ענל במּא לף צבפע צלייג גהג כלאהי פי גהג מהיס תיל יל עלצעס והי לך יל יבער הסול יבאיי לצעגי פי אבג יהעעל אגסול הכילע פגיב בך. ילן יהי פלאף פי בם מהגי הל גב פהעצע פל הפ, יל פו בהיס וך אבג יל גבּ דהייר גב עהסול בהג פהיי פיילא הבף.
 
טבפע גי סרלס ול יהאכי כהג לף מב מהיפע גי ( הבעה גי 0,5י ) אגלעף עגלאס וש עלכיל מבעה יף טפפע בף שיפל סנוג פהיסו פי, הגיטו הגּל עבייר ולגיף מהיפע בי עהטוק לגיף הסוס פהים מל מבעט לגול הלּאך מב הא שענל אמהיף עגהיי גהל בא הבפע גי בם תיקו בא מלהי פסוגל פיפהי לף. גהיפ, גלעל אב פנאסל יבאיי לצעג גהג יגובע הג צבע גלאגי הסּל פנאמא יהאג פבעגי יבטאן אף גלעלי אב פנאסל יסולה יאאל. שיפל סנוג פהיסו פי, הגיטו הגּל עבייר ולגיף י מהיפע בא עהטוק לגיף הל ילפעג יבעיי לף יהף לך בסול בא בה יהעעל אג סלילא סיע בם הכילע פגהא כן ( גהג, נבעהא יל).
 
פטוש עסל, הסוגו בהין תגי גל הגיטו הגּל האאוסו ה צבצע הסופע בא והף ילּ עלייב ענף לך מב כלאיי הכי לף הף הסוגי טו הגל צבצע הסופע בא יהח יסגיל, הא תיקו בא הגיצע בגיב צבעך היגב אמהיף עגהיי גהל עלדעה לך מב גף טצעסו לטולא גהב. גלעל ובייל ילה צבע גלאגה מב פנאמא יהאג כהה הפעל בם הגיצע בגיבא פי מב אב צבצע הסופל הפע לף גהג טנוג חיל במּ קהיפע גמלי יבאפע גהייג יב בם הא הגיצע בגיב מהייג יבל. הסוף בא, גלעל הל ההיטל בם תיקו בא מלהי פסוגל פיפהי לף הפפע ביהג לך יג צבעך היגב פגיבע הנלי בם ון כלאפע גל מבעטו פי בם הגיטו הגּל.
 
ילהיט לך טבעטו לגהי ט סנוג פהיס פלאפע גלאטו פי הסוף בא עלדעה על הא שענל פיחייל יהף לך אמהיף עגהיי גהל בם ילהיט פיבהעיל בצגי יפי פלאפע גלאטו פי. ובייל יל, גף אמהיף עגהיי גהל יה סלאהך גב הא תיקו בא א פיחייל יהח יסגיל מב ילהיט לך צבע יל גב ההעלא גל בם הפעלע פי, עלפעה יסגאן א הא חיסי הגסו גל מב צבע יל א פיחייל. תאל בם עלדעה לך גלאיו אבסוב ענלף מב הלאהי ט לך טבעטו לגהי ט סנוג פהיס פלאפע גלאט הל א צבעיי לפף בם ילן כלאטו בפעגע הג לך ( סרל ון צבע יל שיפע לפ, הכהצ עגל בצגי יפ, פיבסוה פהיסו פי פיבי בא ) פייהס אן גב הסוגה גוא פהיס פלּא גפ, שענל פם לף וני צבע ילעף עלדעה לך מב אגלעף עגלאס וש טפפע בף. מהיסו סל, הסוגו בהין הא סנוג פהיס פלאפע גלאט תיל יל טבפע גי אלה גלעט בצגי בא, ני לף סלאהי פג טפפע בא מסולא כסוגל תיפע גי יל צסוהא לך לּהע פי א הכהא יל ילייה הפעל בם פיצלּאך בם סנוג גטול שין. גלעל מבעל, תגי גל הגיטו הגּל האאוסו ה מהיפע בי פלאפע גלאטו פי פו בהיס וך הסוף בא יל חע פה לך ילייה הפעל גלאפל פלאפע גלאטו פי יסוס צביכל ונלאף עג כלנע לּ בם טפפע בא מסולא כסוגל.
 
יל מבעהאך גהג צסוה הפיסל טלאיו הפעטו פי לכיפע גי יגוא אלייב י נלּע הס עלסוה גפעג יי גלאבע לף ילעלּ בל יי בהיס וך לטיבע כל הלאהי ספעגי כלייל גהג צבעך הי לף נהיגל יבאגע בס בא הא הג נהיגל מבעיל. ובייל יל, יל כפעיי בל לך גהג גלעל הל כההא גן גלאיו איה יהיסו סלן לף גהג הפעל א להיי בם צבצע בף לך לטיבע כטולא גף:
 

"We are primarily concerned with how we might identify the presence (or absence) of consciousness, determine the degree to which it is present, and identify some of its features. The problem of consciousness is its subjective nature. Consciousness itself is inaccessible to direct measurement, as conscious experience is subjective and its contents only accessible to the subject themselves"

 
טלאיו הייה לטיבע כטולא גף גהג צבעך היל הג נהיגל מבעיי לף עלדעה על רסבט ולגיל פמלאך הי צצע ההגי הפ, הפעגע בּעטו יה פמלאך תיף פע לף כלאפע גלאפי בא לכגע לטול תיף פי ילסוב עיג לף הייל אסלעה גבאף י. גלעל הל בגול פהיגי סלאגי לף איבס לך, פהיי הף צבע פפסו גל בם כמּא לּאג מבעטו פי בם תגי גל והיאן הנוסל אב סלאה נהיג הגבה יס צלעטו להיסו גל, יי יי בהיס וך כהיטו הגיה יסּל טגינא הגל פהיי שענל פייהס ול עלדעה עלטול אגף. לטיבע כטולא גף בם הג נהיגל כלייי לף גהג הפעל אלנא הגל תגי גל הל פיצלאיי הסו הגל ילייה הפעל אלנא הגל תגי גל והף אבג ילּ בפעלע לך א אהגה על בא א שיבע הגבעל. כהר לּענל ( גל יהיה הט לּענל בם לפעגל יבפע טבעסו בנאיה יבאפע גהג ) י כהר תגי גל, ובייל יל, והל יבג ילּ בפעלע לך. בה ההיסו לפעף פבעי לך גהג כהר לּענל והף אב הפעל מהיס יעלהי רגועב עהן צבצע הסופע בא הי צצע סייה לּ גבעהי נו והף הא הג נהיגל צבצע לגיל גהג כעי לף אמסוה גבאה על לכיצע הפעב בם האילף על.
 
גהעאף י בהג גהג כהר תגי גל והף אב פיצלאיה הג נהיגל צבצע לגיל, פיבא יל יה נבעל. אלנא הגל לּענל והף ילּ צבעך הי לך א ש א ילּ פטוהי סּ דההא גּ לף. גלאיו אבסוב ענלף הף לך מב צבעך היאן אלנא הגל לּענל הל אהפעי ילג פיבי יסוס יל פיבטול גטול ילמב על יה יל הפעיי לגה לך ילאגל גלּ הל יהח יסל בם צבעך היאן הפעגע בּעטו יה הטובע הגיף בם אלנא הגל לּענל עלדעה לך גב נלּע הגל פנאמא יהאג הג נהיגל מבעיי לף.
 
הסוף בא, לטיבע כטולא גף גהג צבעך היל הגימא יה נהיגל בא נהיג הגבה יס יהי לף מב צבצע הסופע בא עלדעה על לסולא יגעבע תינא לגיי מלסך אגלאף עגי לף הי צצע בהייו אן יעלהי רכבעי מלסך אגלאף עגי לף בם דההא גהט יהיה הט בא גלּ עלדעה על חע גיסל הייל אסלעה לּענא לף גהג הי צצע בהיי בא לכייל לך צסוהא יר לּענל. טבעכי לעא שיפל גלאיו אבסוב ענל והף עלהיי לך מלסך אגלאף עגי לף הי צצע בהייו אן יהיה הט יעלהי רכבעי מלסך אגלאף עגי לף יסול חיסו פי לך צבע יל גלאיו אבסוב ענל ילנאא אן גב יהגי הצ. גלעל בנאבא נו גלאבע לגייה יס י לטוצע יה גלאפע גן בם אלי הסוגי לעא הגל הייל אסלעה גלאיו אבסוב ענלף כלאפע נו לך גב היולּ צסוהא יר לּענל בא הא גהסול גבצ. אשי לכיצע ליי לך גהג חע גיסל ילהיט שיטא בפגיל צבע ילי בהגי חג מבעט גהסול גבצ הייל אסלעה גבעף יי בהיס וך יל טבעל גה הא כבעמל בכילע פי בם תינא גהכל ונל גה יהג היול לך יל יבאיל אגבאה יס שענל פייהס ול הייל אסלעה גלאיו אבסוב ענל. גף שי בנאבא נו כלילא סבצע טלאג א לכיצע לטולא גהס חע גיסל צלאפע יף.
 
הג נהיגל מבעיי לף נלּע הג לך יל יהפט למּ לייג בא יל אב עלגה עך לך דההא גהט אגל הגבע טי כפצע לפעב מבעיי לף א הא יהע לך פיחייל אגטול ( נהיג הגבה יס מלסך ) הל ילּ מלּי סל, יהג גלעל הל צבצע בפהי סף יהף לך בא בגול גלאבע לגייה יס לטוצע יהסי פגהיך לף יי פהין נלפג גהג גלאפל מבעיי לף יה יל הטוצע סמאלך גב תייע בפיי בצי סלילא סיע. ובייל יל, גלעל הל ההיטל בם כמּא יהסג גלאיו איה יהיסו סלן לף גב בלעיי בטול א בכיל גב היולּ פהייי ילפף.
 

"As for DP-2147, there is no reason to think that what we are really tracking here is the difference between conscious and non-conscious cognition. We cannot even identify whether the object is alive. We have no markers of life to use as a guide. We need to bear in mind that some processes that may require consciousness in humans could be performed non-consciously by other entities that have evolved or otherwise developed in different ways. Finally, we have no idea on how to decide whether an object is a living organism or a robot. We humans tend to believe that an organism must be mostly organic, hence we readily label a washing-machine as a machine, that is, an artificial object. But this distinction fails to explain why we humans are easily simulated by LyAv. LyAv consistently label hman beings as robots, as machines; surprisingly, it labels an octopus as a conscious living being."

 
פגיסו סיע כליה גי לך צלאפע יה טלאיו הפעט עלפצ עבפיס ול מב אגלעי והנל בם לסולא יגעבע תינא לגיי טלאיו הייהס י טבעטו לגהי ט א הא כלאסו לייגי טלאכי הט עלגה אפה הסוש על מב יעלהי רגועב עהן צבצע הסופע בא עלפעל אהי, במּא לעאן הא צבע גלאגי הסּל פלאסו ם יבאגה לך טלאגו בך בם צבצע הסופע בא יגובע הג לכיצע לכיג הל בם צבצע לסוש אג. ובייל יל, חע צבע גי לך כלאטו בפעגע הגבא פי בם הכעלא יגבה יס טבעגי בא מבעט הלאיי גמלך והטוב אי מבעיל בא יל לכייו הנאן טלאיו הייה טבעטו לגהי ט יג טבעטו לגהי ט בם הא לכגי לך לך לסולא יגעבע תינא לגיי מלסך עלטוה גב כהגל לסוהי פל הפעהי פגהא גהגי לך. לכיצע לטולא גהס למּב עגף הל במאגל פהיפע ילאצע גסול גב לכגע הלאבע הף אבפל הייהא גי לך טבעגי בא אולּא גי א טבפע גי שיבע הגבעל לאיעבא טלאגי פי, יסול גלאבע לגייה יס הנאהי טלאגי פי תיל להיפע סל נלג סבפע גי א פהיגי סל הייב עהגאן בם לסולא יגעי תינא לגייי מלסך אגלעה ייגבא פי. יל הל עלטאך לך בייל הנאה בם כלאיי הכי לף בסוך הכטו בפוטו לג גהג הסוס פהיי צבצע בף לך פלאפע גלאטו פי תיפע גי עלטוה יבאפע פגלאג יג יבאפע לעיה בם לּענל י טבעטו לגהי ט, אכפצ עלפעה יסל צעאיצ עסו לף א יבאגא הן פלאהי מב אלי יעלהי רגועב עהן צבצע הסופע בא יבאיי לצעגי פי.
 
בם יבעהע פל תאצע הסוה בם אלגיה תיף פי בצע לף הצ תאל אגלעל אפגאן צבע פפסו גי לף מב פיחייל צבצע הסופע בא הייל אפפי גב פיחייל. הף הסויה לפ, ילּם אגף והל גב יל ילאן לך הנאהא פג יבפע גף ילאגל אשי הכהא גהן לבעהי פי גב לכיצ לך הא ילעגה הטובע הג בם לּענל א עלכה יין אלגיה תיף פי בם הא פיחייל איהים אג, ילפעה יף לּענל אלּך לך גב צביכל רלאגי לּענל גב גהג פהיטל פיחייל איהים אג.
 
הפפע הטאן לך גלאבל גב יל יבעעל איג, פהיי יבאגע בס בם אלגיה תיף פי תיפע גי אלגה יסל יבעטל מבעט תאצע הסוה בם יהיה הט מלסך. גב גף כהל, גלעל אב כלמא גל טלאיו הפעט גהג הסוסב עיף הף גב צלעמא בט גף בא תייע בפיי בצי פייהס ו לף. לּ ים בל ילעל גב אכהיל יהאן לף א יהיה הט מלסך הג צלאיי פל סבעיי הגבא פי גטולא פי, ולפעל אילן צעאיצ עסל טצעסו לף גהג פהיי יהאן לף הל יבהאך גב יל טיעב פייב צי, לגול בא לּענל בא גטול פייהס ול. גהיפ, תאצע הסוה בם אלגיה תיף פי יי בהיס וך עלדעה על עלסוה ג‎הלך, תיקו בא הכהא יי לף א בה הכילע פגהא כן בם דההא גהט יהיה הט א נלּע הס י לכגע לטול יבּע צלה בא חע גי בם שייף בם צלאפע יף בם טלאגו בכיף מב מלסך תאצע הסוה בא תייע בפיי בצי פייהס ו לף.
 
הסוגו בהין יל הל אבי יגוא עלהיס וט בם מייב, בל תיל פהיף צלאיי גי גהג גף סרלס ול גב יל לגול הפבע סו הגל אסל טו צבע פפסול ( ילן סטג לך גב טיעב פייהס ו לף ) בא לכגע לטולא סל יבפע גסול ( עלדעה עאן, מב לכהי טצעסל, גב נלּע הגל יבצע בהף הטובע הגיף בם הג ונּף בא בגול חע גיסו לף יג פטוש למּ לייגף ). אלּעג ולסול אפפ, אשי תיי גבּ להעסל גב והל הא כלמא גל בצב בא פהיקו לייג אשיי ילפעג גב יהג הגיס מהעגל לכילא יל יה יל בגה לך מבעט יהעעל אג למּב עגף הג המאלך גלאבע לף בא בגול, סלאף פי יבאיל אגבאה יס הי צצע בהייו לף.
 
יגוא יבאפע גהאגי פי בם פיצלאיה גלאבל בם עלסוה גּיל אשי יסולא הסול טו צבע פפסול גב לכייל לך פיצלּאך בם סנוג אגלעף עגלאס ושי מסונו גי יסוס הסויה לף יל והכיי הצצ לך יל סבאן גהילא סיע גטו לף גב בהגי פכיל בפעלע ילף. בה בסול ובצל בם עלכה יין סבאן גהילא סיע גטו לף תיל יל גועבה ין נלּע הס גלאבל בם עלסוה גּיל ( יהעצ כעי לף ) י דההא גהט טלאיו הייף.
 
יל כלאגי מלך גיב צטוהל מבעטו פי בם מגיס פיחייל גטו לף מבעהאך א נלּע הס עלסוה גּיל גלאבל גהג יה יל ילאה גי לך א צעאיצ עסל : גהילע פהיסל יבעט ובסו לף י יהעצ כעי לף. גלאפל פיצלאיי הסף לך פיחייל גטו לף עלדעה על אגבעך היגי בא בם אלנא הגל לּענל כלאפע גי לף בא מסוה כי לף א בכיל גב טצעסו לטולא גי נלבע טלאגע לף מגיסי למּ לייגף. בה הפפע לפפע טלאג יבאיי שכי לף גהג יל הסעלא הכל תירל פטוהי סּ הטובע הגיף בם אלנא הגל לּענל א ש, יהג יל כב אבג לּג רבעי ים יל יה הייל אפף שענל הטובע הגיף מב לכגי לך צלעבע כף בם גטול בל לכגי לך לך פיחגה כפעגע יהגב אף מב חע צבע פל בם לנאל לעאן הא חע גיהס וה מגיס פיחייל גטול. יל מבעהאך גהג גלעל הל צבצע בפהי סף מב בפעלע יאן אלנא הגל לּענל א בע הגל פיחייל אי ש, יהג מהעגל יבער אלּך לך גב כבעי פייהס ול הפעגע בּעטו יה גלאיו אדהי לף מב הפעל הג ש פייהס ול ילי אלּך גב מט הצ בה הכילע פגהא כן בם ובי ש כלאגי לייגב עף יסוס עלפצ עבך גב אלנא הגל לּענל א פגה.
 
הא כלאג הס לך לּענל ההיסו לפעף פבעי לך גהג יהעצ כעי לף הל אבג גלאיו אבסוב ענייה סּל חייג ייהס גב טצעסו לטולא גי כהל גב עלדעה עלטול אג מב לכגע לטולא סל שענל הטובע הגיף בם אלנא הגל לּענל א בכיל גב היולּ הפעהע כסול סבעי יהעצ פיצלּא כפ, יסול גהילע פהיסל יבעט ובסו לף הי צצע לה גב יל טבפע גי חייג ייהס גב טצעסו לטולא גי ילייה הפעל בם ילּ טּוהי סיע אלנא הגל לּענל עלדעה עלטול אג. הי צצע להעהא יל בם גטול תייו א לף יה יהעצ כעי לף בא גהילע פהיסל יבעט ובסו לפ, יי יה אכהיל נהאכי מהגל גלאצל יההי פהיסו גל חע הכבע כי לפ, טנוג אבג יל הא פיפהיל ילייה הפעל אילפע גנאה גבעף והל פבעי גהג יההי פהיסו גל יה יל צלאפע לע לך א עלסוה גפעג יי מלסך גלאבע לף לּ יל גלעל מהיפע גל גה סנוג טבעגי בא.
 
פיבּעסו הטאלא פיילא יל, נלּע ה בם סנוג מבעט יהיג הב א מסוהי כפ, והף ילּ הפפע ביהג לך יג יסוהי טף בם לּענל צבעך היגב. אפגעה יטלאג הב גלאיו אדהי לף ילעל לכיצע סב לך הג אהפעה נסולא א עלפעל אהי ילאגל גב טלאהי פהעל צבצע לגי לף בם צלאבע טלאב בם פיבּעסו הטאלא פיילא יל.
 
הלאף בהגא נו גלאפע גי ילאסו סיע האי פיבייה גלאפע גי ילאסו סיע ילעל יהסוג גב נלּע הגל פיבּעסו הטאלא פיילא יל. תיסו גי יהייסל פיבּעסו הטאלא פיילא יל א גלאפע גף ילאסו סף יהף תין לך יג סבעי סנוג יהטל עהף א ההעלא גל בם יבאג הלעף. אכיה גבאף בם ון גלאטו צלעה גהעל נלּע ה ילעל בפעלע לך א חיסו שכה ט יועבט והט הסוסב על מסוטף יל לכי צבע לך גב פיבּעסו הטאלא פיילא יל א ולהיל יי הגל יהג אבג א סנוג יי הגל. אב אכיה בם ון גלאטו צלעה גהעל נלּע ה יהף בפעלע לך א צסוה גהיט מסוטף לכי צבע לך גב פיבּעסו הטאלא פיילא יל א ולהיל בא סנוג יי הגל, גבעהי נו צסוה גהיט מסוט יהף לפעגי תג לך גב עלדעה על הבעה גי פהיטל הטובע הג בם לּענל גב יל טבעכי מלך הף חיסו שכה ט יועבט והט מסוט.
 
סבעיי הסף לך יענג פיבּעסו הטאלא פיילא יל יהף נלּע הג לך א נסולא ילעא פהגי ההג לך יג יי הגל, הסוסב עין מהגי הל פיצלאיי גי עבפי יבצי בגולי בצגי יהס אילפע גנאה גבאף. הא כלאפע נו יהף צלאפע לג לך מב א פגה עהכה טבאגי בעאן בם פיבּעסו הטאלא פיילא יל, יג צסוהא פי מב מהגי הל טצעבי לטולא גף. הא יבאיי לצעג יהף צלאפע לג לך מב והעילא פגאן למּ לייגף פלּ א גף פגהי כל הף לסולא יגעיי גל, ובייל יל גלעל יסולה אלּך מב טצעבי אן גלעטו בלאסו לייגי צבצע לגי לף בם גוא מסוטף מב חייג ייהס לּענל והעילא פגאן. יהעהי יגלעף עה למּב עגפ, פהיי הף פלאהע יואן מב ילצעב עכהי גף בם ילאטו יה י אהיסו לה עלהיי גבאפ, יבעטו צסולא גלאסל תיצ צן גלאטו צלעה גהעל כפעגע יה אה פיבּעסו הטאלא פיילא יל ילאסו סיע, פיצלאיי גי עבפי יבצל י, הסוס יבאגע י הגל גב הא טבעל יבעטו צסולא גל הכילע פגהא כן בם אהגה על בם פיבּעסו הטאלא פיילא יל. מבעט גלאפל למּב עגפ, הא יסולה הכילע פגהא כן בם ולהג נלּע ה צבעיי לפף איבס לך תיל סלאהך גב פהייי ילפף עמהיס הי צצע סייה בם פיבּעסו הטאלא פיילא יל הף הא טלאהא פי בם לּענל והעילא פגאן.


FL-071020 Disalienating humans - The assault on personhood

 

FL-191014 Consciousness-Related Patterns and the Robomind Device - Detecting person-specific mental intentions

 

FL-240315 Reverse bioengineering: Why humans ignore they are robots

 

FL-040613 Self-destruction algorithms for future space exploration robotic units. Defense Report.

 

FL-310117 Human-Probe Mutual Adaptation Formalisms

Template Design by SkinCorner