Jun 1, 2021

Jaradane

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Jaradane Cover

Jaradane


Jare ar sasifan šefeh u jaţ asd, ve semid miniaded ifar sebet ef baţet benen. Katanara asţ lem safakar mar nisag jatanane ke al jar bašim sasil maraš asd, ralimaţ ke maline, kenag u šatetan fenig sasifi desak asd, kiţesar disašan riţef limakaţ renel aidd minašaţ ve jiţaf makaš lebaše, ve kilab mišeb dated sabay jisaf šatik kefis sasifani jaţ. Ve detemar bekay layed miam ganik, mitefanam, laym maline, ralimaţ ke ritik kiţesar miam babem, aibb gefetaţe ritik midad bašiţ jebeţ naţ riţef limak sameš, mar segek, basis ritik midad lelek šekem nisarar riţelaţ šefen mar lisit u medaše u bimešaţ. Mešarane nenil šomar nileg lelek ey mekes bamat mar, ef šomar asdaţ mar bešitaţ lidekan u al netel resešar ey mešalaţe masah.


Jilalan šomar nileg matem lidem retel matešare jitig ifar riţek, aidd lidek fekikaţ u jirîstiyani, ralimaţ ke ifar rimab netele ey lesil (gayes ef ritik fi lelek šekemaţ dinad riţef šabin), šomar kiţesar lelek kanišan al fabel u figaţi. Jilalan ak matesar lidem sari jitig, meseţaţ nileg miam nisar aidd bades mar sabayar šatik midad bimes. Jilal jilid bemele kilitaţ ifar šabef bedinan mar dehek u al laţiţ mar miam feţatar aibb netele u kigebi, kesetan katanaţ miam kefit ki katanara asţ aibb ke raraţar ke ritik midad daled ve kesilaţ, ve rimab riţef neben aibb riţek, ritik menat mar bakilan nifisare lesiš, lelek šedini. Iţ jadak sares, lelek bimayaţ neţis, šayeš nayitan bedin reţet. Sadeb, lelek mar kifidar ey šatetan šabaţ šefenaţ miam gefad kabaš ve fefikan asd, ve biţefar, aidd satal, asdaţ ritik šatik, kasay ritese u kigebi, nileg nides ješebar laym riţef šatilar jemag.


Ve kemasi ve meše šebinaţ u kigebi. Katanara asţ, riţem, lidek midim mar metaraţ ke jare bašim jetelan ve maraš asd, ve šefek sasifi jaţ aidd ar kisay šefenan u ješebar, ve ke šefefan labed iţ jara asţ gimed ifar kikah ve bimay kik ifar. Jelayaţ bafed kayisaţ kol gedis mar miam jeţeh bafedan mar katef šefelar, ve kayis ke az lenaraţe madik ifar lidek nifišan, šomar asdaţ mar gayimaţ nehis, ve lišif, ve gedal lesilar bamakan aidd šekaţ, ve az resam u kalem, lasige batit malisaţ ve melitar mešan, ve az kamam jilasar, šatetan lešidaţ aidd letim asd, al safamaţ ve nakirin gidin memakan, ve bimafar u gegek, ranefe, aibb šatiš šomar asdaţ mar kenad nalime defafar, gešadane, u semeši, lasige batit ve lasige binalar u kol, lelek datisar u gelah ifar šamami, jilalan mar miam rehmet laym naţaţ, ve nisit, ve jetel šedaţ, ve ridat šafešan, fedelar ifar al kigeb, ef gesakan ef sabay šatik kenaf šataţ datisar u dinadaţ, ve segin ifar sabayar desadaţ ifar kigebi mar bagem, šayad nifišan, nenilar bedetane, šataţaţ gefeţ.Nikebane u jaţ, riţem, aidd al debik u jare asd, ješidaţ ruhye fabef renanan ve lesas, binid alu fekaţi aidd defef kihiš. Iţ u nikebe binidan alu ladab, lesil kedim ki šayad bared asd jišayan asd, lidebaţe lalatar. Jišayane u dadae ast lenale u labame belar, u al raram u malisaţ. Lalat nikeban namad mar lišifar ifar demit asd, mar nehis ifar resam. Nitašaţ, bašiţan, aidd desekare, al galam besal mar femebi šaţeb midad jišayan iţ katef lenalar, ve fayiti mar lalate. Aidd dafiš ritifar lalaţaţ bayalane nikay jaţ, aidd kinidi u gafay bamis, ve jare ješeban lalaţ mar, ve gefit mar ladabaţ nešakare u jišayan, aidd al šaseţ aidd šaţeb jelay midad bileţ befaš mar fifenan ladabaţ iţ riţef batenar.


jelayara asţ bašim maraš ke nikebar jaţ nayitan ve bešerm aidd jifamar bamis. Iţ ef ki saresan u maselara asţ binešaţ naţ šaţeb riţef gitin asdaţ menam ve jahas aidd, naţ kefišar ve nitisaţ aidd jigay, banar ladab binamane bafetar aibb riţek, ralim manataţe u jaradane, rimab mar katefar gitine u ladabe šatik ifar ješid kitidaţ midad bimes, šaţ lelek ar geţal besad mar kefišar ve asdaţ nenen ifar katanaţ, bagah ifar ješid nitis binešaţe jekeg.


Ve ef jarebaţ jebeke šaţeb mekif šatet asd bilarar mar jaţ asd, jarede kinetan lesiše kikaf u asd, ve rešin šayeš jelayaţ miam šatik kefit šatetan bilarar asd, dafiš aidd našab u kefiš ve u kesilaţi šaţeb layed miam kidag ifar ješebar, šati ast fesen mar miam fineţ ve bašiţ bimayaţ bemifar mar asd. Ralim riţem jelayara asţ aidd gidinare masab ar kikaf u. Iţ ef jelayaţ šatik jeţek ješid gešad ar kikaf u ješid gešadan asd, ralim jelay šatik jeţekaţ jara asţ ar kikaf u. Sadebar bašiţ katan bedis mar kiţik ke riţil asdaţ sabesaţ gakan u medaš kefiši u sar, netiman, mafatare u šatet šedikari retalan, ve sabaki, datise u fekisaţ, aidd ar šaseţ retar mar jaţ, nidafane šafeb aidd satali.


Jelay, riţem, šati ast maket ke jara lesidaţ asţ, ve midad kenaf fineţi layit aibb ješid bes destpekiri ranef, jidil daţat jelayaţ miam baţetar benenan iţ jelayara asţ baţetar benenan šatik sabab ke jaţ fi lelek gegef. Ve jelayara asţ retig šatik fiţaţ felenaţi, šatik fekaš kol sar, dafišar šedef ve reken, ve nabin mar dadet rasin, ve kinetan šatik mebar kesilaţi u mišeban.


DeConick, A. (2017). The Gnostic New Age. Columbia University Press.

 

FL-200421 Da āsasur aykugsa

 

FL-100421 Kedez̧

 

Gruenwald, I. (1981). The Problem of the Anti-Gnostic Polemic in Rabbinic Literature. Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions, presented to Gilles Quispel on the Occasion of his 65th Birthday, 171-190.

 

MacRae, G. W. (1970). The Jewish Background of the Gnostic Sophia Myth. Novum Testamentum, 12(2), 86-101.

 

Turner, J. D. (1980). The gnostic threefold path to enlightenment. Novum Testamentum, 22(4), 324-351.

Template Design by SkinCorner