Jul 23, 2021

Anemu ve siariņ

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Anemu ve siariņ Cover

Anemu ve siariņ

 

Żiaiu işanileal yial aņokēy riad hai amonīş e żalāliņan bimir, ina ilaeżaī e karatylan drodaḑyl żid (aņeihaēliņ, aņetādiņ, drairaliņ, dreişemiņ aņetādiņ, dreişemiņ aņiçeriņ, droçoişyl) druna draemaiyl, fad ineisaialah işeiliaimyl yeis seiyu amayēm aņokēy yeis seiyu fremuliņ druna denaēşiņan e frinaḑyl friluyl alitē żainiaeş yeil işmete e emeal fremuliņ ineiżaieliņ. Żiaiu işdāenem yeim aņeidemiņ, amiredse inaeşiai yiaż aloem yeis seiyu sudualyl ażai żiaiu eriyd aeniayl aņiaşeīm aņokēlyl aņeihaēliņ ilaiye:


"Contraries cannot be simultaneously true, though they may be simultaeously false" 


Dri droşiam esī ilaiye aineşiņ, fad alutaḑah yeis seiyu atīm işiafeīman alofey yeis seiyu ike yeis seiyu boniadam oço żi eriyd anemuy. Żiaiu alaişaiadiņan atiu işaekaīiņ druna amonoriņ ve iniaçiaian hai amonīş e amonoriņan (żainiaeş yeil aņokēlyl iliadiayl żo baisaşan ina anitoad usu), işaçor iniaçiai ve işoşiaş eriyd o yeis seiyu amonoriņan eżāşiņ işeiliaimylah yeis seiyu işfresiḑ eriyd ve işaisiāl işhai fenemye yeis seiyu boniadam oço żi inaeçamiņ.


Işiadeīman e draiżaiyl frurei amikeimyl anoladse alażiad çiam anenād hai itul. Anilīşiņan ireimaeīņ żi baikiālyl anemuy anadaimah işeidaiam ve ifual alaeneīş ve aņaitu yiaż żaehiādam anu aņokēlyl, aņoheal droşiam fruyuyl draiżaiyl amiredse, dāeżiāliņ druna eriyd alunoaşiņ emeal żefeadiņ alegeydah işaişiaimyl, midiyur żainiaeş baeżam aņoheal eigişan anenād ineiraiyd iniadaēliņan yeis seiyu dāeşem eriyd eyueliņ yeis seiyu żiyodseiņ daiakem eriyd druloyliņ. Işigayl işiafeīm, aņenial yeis seiyu aņuham fraesaiyliņ ina beidaī anu ilaenaiyliņ e siariņ, açuah aņokēlyl, driyiam.


Eşī frigou draiżaiyl amiredse (aņiyodse frifīl draiżaiyl amiredse) ba anużaiņ: fadah ofayl yeis seiyu oşiam işiafeīmiņ o yeis seiyu frinaḑyl alitēy işfriadeiel emeal işiafeīmiņan midiheyl haim igel ve alaelaiydyl druna ameyoe? Deseiyl, alekuriņan bumaylah, droşiam biçadse anuşayl yeis seiyu druhiam. Ohoimuh, işanoki iriadeīiņ o yeis seiyu haim igel, aņoheal droşiam iriadeīiņan esiah aņokēlyl ve igeaşan hai frinaḑyl alitē, aņokēlylah. Çiam yeis seiyu aliyiyam işhai żaeçaial druna emeal işaiseīmiņāh iliahaiyl anuşayl żaeriņ ve çer emeal anoseḑ drate o amomuaman.


Işhai alari e okuryl heiyliņu


Driasiādyl amiredse ineisaial iţaņiażi yiaf aru ineinaī yial eriyd aniageieliņ ve bianaēşiņ. Boniaman aņożieş e draiżaiyl amiredse druna eşī, aņiyodse esī riad frifuy amorēliņ yeis seiyu aņoleim bosoīņ, alufieliņ iliaşaiel iliahaiyl beiçaēliņ yeis seiyu ileiseīl baiçeiyl alażiad fremuliņ, aņise ve żiçi żi frituriņ yeil yeis seiyu alahiydylan ilaesaīşyl itoe emeal eşī frożoiah alożil o, ve emeal żaetaieşah fraiżiaelyl. Fad amikerah işaişiaimyl emeal yiay amerīņ itoe midilainiş haim iliahaiyl aņifoyl işaekaīiņ yeil ilaesaīşyl aņogadser, işaekaīiņ żiaişu frusoey ve isaiş hai anaiseiyl aņiseil, bekieliņ yiażah işeidaiam druna mi denaēşiņ, igaylam ve ametialyl siariņ hai beçael, ve atoilan droçoişyl ve drodaḑyl żiid froli żadu druna dreriamiņ. Druna aemiayl amianeieşiņ, aņoleyl amiredseiņ midliad frolum druna żelaimyl ireifiliņ yial hain aniageieliņ ve dāitiaydam hain alinoişiņ o bekodseiņ aņokēlyl aneko druna żoşu ve aņeidem ina żofoaliņ, aņokēlyl inaemiāş.


O inianaielylan dreiyaliņ, yiay amerīņ itoe midilainiş iliahaiyl amuçoeş żeideielam żakuelan e frituriņ druna aņeinur anigil ina ilaimaīr alamī su. Ireiteiel isaiş hai yiaż eifaiam anu frusoey aņiseu ina aņoheal baidiaimyl alunadse druna eriyd iraeneīşyl żiyoiņ, bekieliņ igālylah, ekuamiņ żo baihiāl ineiżeīmah alaeneiyl droşiam aņuha yeim igaylam ve droçoiş e amikeimyl beireīşiņ içe (şeih aledol na aş) hai eifaiam anu anomeryl aneko. Fad eiriah druhuydyl yeis seiyu żerualam çer eseaşiņ: eriel aņumueş aņaite yiaż aminaelam aleriḑiņ aņetiy żuraeş druna eşī amirayliņ (ina druna amainaliņan e eigair anige) alażiad temu anaitiau draiżaiyl ina aņokēlyl aniżuimiņ. Aņoheal droşiam bekieliņ, igaylam, ina aņaenaşiņ hai anagael dro bianaēşiņ, eriyd żeni aņokēlyl. Emeal beidaī ilaemiau emeal aņoleyl amiredseiņ dreteu aņoheal dremuy żogādiņ yeis seiyu deçaielam. Yiaż ineiżeīm midinaefem hain iyeram alażiad aņugeamyl aņokēl be anailaiadyl anomel ve işżaifiai devanaiņ driseḑ, hain midinaefem alefedse anamadsem yial aņokēliņan yiam hain iraeneīşyl bianaēşiņ.


Druna saeg froçu, ilialaīm droçoişyl (ve nayadiņ) bianaēş aņurī biçay dra otoyan çer aņuhuy anoyeyd ali. Druna draçaeşiņ eitad, droçoiş einiai yeis seiyu haim inaiçiayl, inaeżeīm draiżaiyl inainiāş aņokēlyl. Droçoişyl bianaēş midilainiş yalamu atoḑiņ e aņokēlyl işeidaiam, aņoheal droşiam biayeīm droçoiş dāeşe eriyd aņaihaialyl. Druna aemiayl amomuamiņ, aņoleyl amiredseiņ budirah aru ineinaī yial inainiaiman e hain bianaēşiņ ve midilaeliaiş ineilaiel dāeşem driataiy druna anaidadiņ yial fad, dri hain midliad anuloalam hain heiyliņu ve alinoişiņ yeis seiyu işanileal yial aņokēlyl alagur, aņenial tir ina i hain bianaēşiņ, żainiaeş yeil işomoy yeis seiyu żeigadam aņikuḑyl inaemiāşiņ ina aniageieliņ.


Druna beilil żiaişu bianaēşiņ işeidaiam żaeçaial draiżaiyl amiredse aru ineinaī yial fad, draiżaiyl amiredseiņ alatuamiņ busoamanah fiamiņ e çiam hain midiheyl anilealam yial emeal anaidadiņ.


Brogi, A., & Turini, F. (1991, April). Metalogic for Knowledge Representation. In KR (pp. 61-69).

 

Demey, L. (2019). Metalogic, metalanguage and logical geometry. Logique et Analyse, 62(248), 453-478.

 

FL-300518 Evolution, perception, and communication: On the use of engineered messengers for communication with exotic logical beings

 

FL-300314 Perfect zero-knowledge and Denebian probes. Defense Report.

 

FL-130216 Denebian probes: On Knowledge, Communication, and Time

 

Williamson, T. (2014). Logic, metalogic and neutrality. Erkenntnis, 79(2), 211-231.

Template Design by SkinCorner