Jul 24, 2021

Enelçi esemeles

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Enelçi esemeles Cover

Enelçi esemeles

 

Gikei eremen gēs gēnen, eīçgevēr, daŗ ek ye gi çūres geçi esel elşu çūmen eremen: esemeles. Tu gēs emeneneles, bērel diçūrtuve, envēr erbēsentuve en çūn eīçerel bi esdi ne bi çūntuçive; efer vēres ememer ye gikei emenemen ertār bēsen eserçūs ekestāl dūsgidi ne erçive eremen, geçi tuşu di, tu efertu, bēndi, en daŗ eltār tāmes bi çūrdi en bēndi. Eremen gēs nuk bēr ye çūntuçūn, iş ge gibēn: aţ çūl bi eremvedi en eserçūr eremendi eneīçendi.


U çūreneīçen çibetāl eremen es bēldi, nuk çūntuçidi. Aţ es nuk şuk u gibēn çibetāl; tār ge efel gēl çibetāl es eremen, ne eremve en bēren aţye gēl dūserşu aţ. Eīçgevēr emçi ge dūr ekerem en eles divēn bērçūn ye gikei emenemenel eseltār, daŗ tu bēlçitān gikei efķenel gēn bişān elgitāmtu būnes ye eremen. Efzed ye bēreīçenen gēs beçidi şuk efer efem şu ke aţ biçūm digūm: bitās geçi şuk esenes es gēn esen ener şu çūl enşu eīçve būn vēlbi şuk efer iş tuşu vedūndi eres gēreīçbe geçi çūrdi nuk ke şu esge bērçūn ye gēr çūnçūsye ke aţ gēs ne bi efen tār; bi ge er būn ne çūndūr tās jȩ būs emenye en ke gikei gēr daŗ tās eresçi enerer ne gibēn, gēs esesem enveye erelve efer emenemenel eseltār bēr ne es emer bērçi.


Enelçi esemeles 1


Ekemeles erbēsentuveye eremen er vēr efge, ge ekbēn ye ge eremen en efdesdi ne dūsenes getār efem elen daŗ tār beçūres en esem çūnenenel erenerenes tāsye.


Ge eīçve eltāl ke çūn dūser tās bēltān, bidef diçūrtuve eremen gikei en tāsen vēses esbēl es ge būnen emtārel en iş bēndi eremenes ye tāmeles geçi eīçve iş şutu būn dūsvērdi daŗ nuk geşu dūfer efem tām, ge eīçve eltāl di ke ge er çūndi ge gikei eremen daŗ el tu bēses. Elkei gibēn tubēs er efge, bi çūnenenel ereneren es emçi efereīçer eremvedi efem tubēs. Daŗ gēl keige eīçenşu esçūl eremen aţ es dūfçūl ne erçigūs en tāmtu demtutān, bidertār jȩ bērçitān ye bēnbe u geçi efgēr gi; en, endi, u ekemenen bēnenes u vēses, ge er ertār tāmtudi ne būlve ke vēres eferes ye elvēs ye gikei efgēr eīçve būn gūnertudi bi būs ye bēner, çūren iş eīçen es tārdi bēres er digegēres daŗ efertān ye elef gēl çūrçūr bi givēn en aţ es emer elkeūl ke esgideresemelen ne eīçenşu esçūl emşu eīçve būn jȩ efer erçigitān tān ke entārel efgēr esel eīçve vēr eserdi iş emdūl.


Enelçi esemeles 2


Gedes vedūn es, ke gikei daŗ tār eremen gēr çūs būrer entārye en eleīçgi tuşu di nuk çibe, er tāmtu ne emtutu, tuşu gērdi u esem bēnbēs. Tār gidelge geçi ge efen vērgēr daŗ entār erditān efem bēren esem, bebērentu dūserbitān ye eres en tānenel çūrtār ye elenes er elşu bişudi. Aţ es eneren bērçūn ge geçi tuşu er, daŗ emes eīçemel gēres iş daŗ eīçgūs, geçi ektās nem esenesemen en geçi es enşu efelşu erelesdi u tāmtān ne erbediçi gikei eremen, şuk ererel dūn ge esçūs. Vēr çūrçūresçi eftār gikeiye eremen, çūnendi bi eremen, bi būnendi dūren bizedenen bērdi, es, ke vēres bēres ye eserel gi def çi tār daŗ çūnenes elen, iş eremen efem emenemen elesçitāsye.

 

FL-100421 Kedez̧

 

FL-011214 Tis Siridu

 

Kuniya, N. (1967). The Gammadiae, the Swastika, and the Divine Fluid A Study on the Ancient Symbolism. Orient, 4, 17-36_6.

 

Mate, M. S. (1978). Symbolism of the Dvāra-śākhā. East and West, 28(1/4), 249-252.

 

Proudfoot, P. R. (1993). Ancient cosmological symbolism in the initial Canberra plan. Fabrications, 4(1), 139-169.

Template Design by SkinCorner