Aug 1, 2021

Dāşoad çusiç lōizḑa - دصؤاد ثوسیث لویزددا

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Dāşoad çusiç lōizḑa - دصؤاد ثوسیث لویزددا Cover

Dāşoad çusiç lōizḑa

 

Fēni ir zuizḑa nēdaḑaz buyit laenim ķat loizqi al çup çusiç nēdaḑa al bālaye çoy yarmēşo çis feirboye hakeye gēmaim piyaut bimihael ķag mi mirsōşud pōķeat su hēilŗa ir leko çis qizpa çek pāirşuye qāşoel çusiç yereye gairçi çup bişesidsut zuizḑa meilķuz qōluiç yarzōţo mi pōilçud. Duilţeye benegits çoy zuizḑa çis qazo piya fēirņiye feak çis miutim, jeirqeim, rouhim, çadenaemye lidaluiç raşuye çusiç jeņuye, bişesidsut nēdaḑaz minyēŗul pezye nej.


Ud nuirke ir lōirţi çis yereye peinfa, yarmēşo çis qizno, jeirqeye sāirķul çod, rēŗuaşye yuilŗe yartēŗi toeq fiaql çoy kinbot yāķuaj, ķag mi pibo ir nēdaḑaud fōzol. Yiebmin, çusiç, ya ladaḑoin, fōirķamin çusiç rodanamin bidaţu çis piyat nidu çun hāzu bişesidsut pāirşuye mōķidadye rēilţaim. Çat rōḑah çay radahi sailtim çil at qōḑel kōņutl çif koirgu, çusiç nēdaḑaz çay julo ir lāţuadl, yailŗeye, yinbe ir yēḑiahl çen at qazo kōņutl çen pifeye bāinţaim çis çohye, fēso ir yāķuaj bitetaym sāşudadye bodazo pōdaḑiz çup at feirboye hakeye peinfa bēquz lāţuad çusiç gēdaḑuim çis at qazo dēinçal çet faobye bāinţaim mirhēçe çoy moķoim çis komeye yāşadarye qāşoelim.


Çusiç koirgu nēdaḑaz çen fēso ir bākiye dedafe çit çoq koirgu çalenuts mi nēdaḑaud nēdaḑa al koirgu at bōşoad, qōluiç at buigye miqo ķat mirbēķuz çoy jaza rahud gāirķe çis çoh. Koirgu nainķiz at qizno bōdaḑe ir yoap al çoy koirgu moķoim çanifel ir, bişesidsut nēdaḑamin koirbo çusiç toli çoq koirgu tānaye, buizgoz koirgu diqaye pirşu gidaye, nāķuelim çusiç qigim koirgu lairçimin sāşudadye nej, çusiç folu beşidial çis paob bişesidsut rāķidadye pōirşu yartēķe joilzeim. Dōţoat ve at rāķidadye nej çalenuts mi çuz ir duķo ir sāilḑeud çuq lāţuad çis alyēḑut pezye qazo, ķaft jēķeah çoq ledaḑa çalenuts mi duķo ir sāilḑeud meilķu al zuizḑa moilşeud çil siebim çis paleolititye tadaţa çik ir çis çil buyit çis dōķaelye jāķuel. Çemiç lidalut nodaşoim lāilţo çalenuts mi nēdaḑaud bamilutsye, çusiç jōilŗi mirfōşal çoy jaza mēçuajud piyat mintāţa çil bişesidsut tedazi çis qazo sailtim çay radahi çalenuts mi nēdaḑaud at duilţeye lilņe çuk doņuim çis pama.


Rud jeirzu çis roizţaye mōķidadim çif at mēdaţiye qizya çis dāşoad nēdaḑaz gōkut zoep çis alyēḑut. Maye mirtāḑi al çoy jaza buemud qōluiç nainķiud çup guḑei zaḑe at lāilţo bişesidsut maye tisuye miutim befe mi pōilçud at hiķuye bimidil. Çusiç alyēḑut çuz ir pāja ir çif zuya, çemiç fobo ir çif hēro çis komeye qāşoelim. Dōţoat ve at jani çis çadinaym nēdaḑa al reinhul çen maye çoy jaza nēdaḑaud at faķoye sieb çis maye duinŗuye yilri çif qizno.


Ud fēso ir, ķef ir, nēņoim qōluiç siço gāķiah mi turiud çig koirgu ginjeim daira koirgu nēdaḑaz çoy jaza lādud çun neimye guizŗo çusiç hizbiud ķed çoy komeye laizsuim. Çif at gāziye kēḑuim çiy nēqi nēdaḑaz sieb çud bişesidsut zuizḑa nēdaḑaz ruŗil. Zaḑe juirgiz pibo ir zuqul, çusiç meilķuz dōţeat ir juepl hainço çis qēḑiadl gēmaim, doqo çis alyēḑut naih. Bimihael meilķuin çuz ir çat at yarmēşo bāŗoimud bēḑaimye royeim bişedaelu at nuņi çis taçoye qōluiç raşuye lāinţaiç duizmaz koirgu peinfa gairçi çusiç rainyiz miḑa ir gēma piyaut koirgu tisuye doņuim jāizţu mi jādaḑeud yeilŗeye çusiç jēķeah bar sailriye çif qizno, giķuiç yarzōţo mi bimihael reinhud yargēḑe godaḑe rāķidadye lāinţa jēşoaj ir reinhuz piya qizno çis lirli hōḑeaj, qōluiç yinbe ir hiķuye qizno çis qādu, ķag mi çuz ir kointoud tisuye yozo bişesidsut koirgu mirfōşaz.


At jinķaye nodaşoim mōķidadim juirgin reinhul at qōizŗeye jani çis gāḑuadye lōizḑa çoy jaza nēdaḑaud faķoye çoy maye çemiç pōķeat su luli ir maye juirgin nēdaḑal yoahye çoy buyit ķat poqi ir moķo al maye, çusiç fōirķa al leyet ķad ve jēķeah bar godaḑe çis qōizŗeye janim çis sōşat bişesidsut maye muizpu al çoy bidideid çis huinyui, ķef ir luli ir tirşaye çif maye, çat çif bimihael, feintaye madare çis çalalaed. Maye kōņot çis besimets juirgiz nēdaḑal bōdaḑe ir hōtel piya maye bihameidin çoy jaza nēdaḑaud ķadt sōşat, ķadt diar, piya maye jāizţu mi minfōķaud jēķeah çusiç jēķeah bar qihu ir çil huinyui çusiç jādaḑeud fēso ir duinŗuye çis koirgu piya maye ķag mi kointoud koirgu pāķiat yaņuim çoy buyit minrēşeye qāşoelim dōţeat ir dairŗaye çis koirgu ginţi.


Ir maye bihameidin çoy jaza nēdaḑaud at tōdaţo, at noilņu, çen bişesidsut loive çusiç doņu çis huinyui, çis bişesidsut maye nēdaḑain fēso ir fōţiat ir moejye, ķag mi taineud çod çoy komeye qāşoelim. Zuizḑa nēdaḑaz çuz ir çif zuya piya maye nēdaḑain çagweşeolmin. Zuizḑa nēdaḑaz çif çalalaed. Meilķuin bimihael çuz ir nainķiud zēinḑal dōye ir lidaluiç pāirşuye tāizŗe çusiç pezye yarhēçi çis mōķidad. Çusiç meilķuin bimihael çuz ir kēziud nuirke ir luizçaye seh bişesidsut yarzōţo mi ginçoud çek tāruye qizno çis feirboye mōķidadim çusiç pezye qizno çis zaḑe.


Çiy ķak çi sirḑi, soirķi ir nemaye puso, zōizşimin zuizḑa mintēţuye çif laen çoy jaza pōilçud koirgu tisuye doņuim at deirfeye lāilţo, çusiç minzōŗomin biledids çis koirgu energieim. Çiy komeye, piya laenye, çim at tisuye lēma pōilçul çen jōdaķo çis fuḑei, nāinşemin çif bitateidye qādu yaemim bişesidsut zuizḑa befe mi çuz ir nāinşeud ķaft komeye bimidil. Rōķodar çis huinyui ķag mi mēlo ir sailtiud biutye gēma çor qōşoaht juirņiye nej. Nēdaḑaz zuizḑa batereodye piya çif fēso ir feirboye at hili mēdaţiye pāirşuim yarzōţo mi nēdaḑaud lēŗuahl yāçead ir çup qādu, çuz ir çog ir çak zuizḑa, çusiç yarzōţo mi loizqiud at tisuye bimidil.


 

دصؤاد ثوسیث لویزددا

 

فنی یر زویزددا ندادداز بوییت لاهنیم ککات لؤیزغی ال ثوپ ثوسیث نداددا ال بلایه ثؤی یارمصؤ ثیس فهیربؤیه حاکهیه گمایم پییاوت بیمیحاهل ککاگ می میرسوصود پوککهات سو حیلررا یر لهکؤ ثیس غیزپا ثهک پیرصویه غصؤهل ثوسیث یهرهیه گایرثی ثوپ بیسحهسیدسوت زویزددا مهیلککوز غولویث یارزوطؤ می پویلثود. دویلطهیه بهنهگیتس ثؤی زویزددا ثیس غازؤ پییا فیرننییه فهاک ثیس میوتیم, جهیرغهیم, رؤوحیم, ظحادهناهمیه لیدالویث راصویه ثوسیث جهننویه, بیسحهسیدسوت ندادداز مینیررول پهزیه نهج.


ود نویرکه یر لویرطی ثیس یهرهیه پهینفا, یارمصؤ ثیس غیزنؤ, جهیرغهیه سیرککول ثؤد, رررواسحیه یویلرره یارترری تؤهغ فیاغل ثؤی کینبؤت یککواج, ککاگ می پیبؤ یر ندادداود فوزؤل. ییهبمین, ثوسیث, یا لاداددؤین, فویرککامین ثوسیث رؤدانامین بیداطو ثیس پییات نیدو ثون حزو بیسحهسیدسوت پیرصویه موککیدادیه ریلطایم. ثات رودداح ثای راداحی سایلتیم ثیل ات غوددهل کوننوتل ثیف کؤیرگو, ثوسیث ندادداز ثای جولؤ یر لطوادل, یایلررهیه, یینبه یر یددیاحل ثهن ات غازؤ کوننوتل ثهن پیفهیه بینطایم ثیس ثؤحیه, فسؤ یر یککواج بیتهتایم سصودادیه بؤدازؤ پوداددیز ثوپ ات فهیربؤیه حاکهیه پهینفا بغوز لطواد ثوسیث گداددویم ثیس ات غازؤ دینثال ثهت فاؤبیه بینطایم میرحثه ثؤی مؤککؤیم ثیس کؤمهیه یصاداریه غصؤهلیم.


ثوسیث کؤیرگو ندادداز ثهن فسؤ یر بکییه دهدافه ثیت ثؤغ کؤیرگو ظحالهنوتس می ندادداود نداددا ال کؤیرگو ات بوصؤاد, غولویث ات بویگیه میغؤ ککات میربککوز ثؤی جازا راحود گیرککه ثیس ثؤح. کؤیرگو ناینککیز ات غیزنؤ بودادده یر یؤاپ ال ثؤی کؤیرگو مؤککؤیم ظحانیفهل یر, بیسحهسیدسوت نداددامین کؤیربؤ ثوسیث تؤلی ثؤغ کؤیرگو تنایه, بویزگؤز کؤیرگو دیغایه پیرصو گیدایه, نککوهلیم ثوسیث غیگیم کؤیرگو لایرثیمین سصودادیه نهج, ثوسیث فؤلو بهسحیدیال ثیس پاؤب بیسحهسیدسوت رککیدادیه پویرصو یارتککه جؤیلزهیم. دوطؤات ووه ات رککیدادیه نهج ظحالهنوتس می ثوز یر دوککؤ یر سیلددهود ثوغ لطواد ثیس الیددوت پهزیه غازؤ, ککافت جککهاح ثؤغ لهداددا ظحالهنوتس می دوککؤ یر سیلددهود مهیلککو ال زویزددا مؤیلصهود ثیل سیهبیم ثیس پالهؤلیتحیظیه تاداطا ثیک یر ثیس ثیل بوییت ثیس دوککاهلیه جککوهل. ثهمیث لیدالوت نؤداصؤیم لیلطؤ ظحالهنوتس می ندادداود بامیلوتسیه, ثوسیث جویلرری میرفوصال ثؤی جازا مثواجود پییات مینتطا ثیل بیسحهسیدسوت تهدازی ثیس غازؤ سایلتیم ثای راداحی ظحالهنوتس می ندادداود ات دویلطهیه لیلننه ثوک دؤننویم ثیس پاما.


رود جهیرزو ثیس رؤیزطایه موککیدادیم ثیف ات مداطییه غیزیا ثیس دصؤاد ندادداز گوکوت زؤهپ ثیس الیددوت. مایه میرتددی ال ثؤی جازا بوهمود غولویث ناینککیود ثوپ گوددهی زادده ات لیلطؤ بیسحهسیدسوت مایه تیسویه میوتیم بهفه می پویلثود ات حیککویه بیمیدیل. ثوسیث الیددوت ثوز یر پجا یر ثیف زویا, ثهمیث فؤبؤ یر ثیف حرؤ ثیس کؤمهیه غصؤهلیم. دوطؤات ووه ات جانی ثیس ظحادینایم نداددا ال رهینحول ثهن مایه ثؤی جازا ندادداود ات فاککؤیه سیهب ثیس مایه دوینررویه ییلری ثیف غیزنؤ.


ود فسؤ یر, ککهف یر, نننؤیم غولویث سیثؤ گککیاح می توریود ثیگ کؤیرگو گینجهیم دایرا کؤیرگو ندادداز ثؤی جازا لدود ثون نهیمیه گویزررؤ ثوسیث حیزبیود ککهد ثؤی کؤمهیه لایزسویم. ثیف ات گزییه کددویم ثیی نغی ندادداز سیهب ثود بیسحهسیدسوت زویزددا ندادداز رورریل. زادده جویرگیز پیبؤ یر زوغول, ثوسیث مهیلککوز دوطهات یر جوهپل حاینثؤ ثیس غددیادل گمایم, دؤغؤ ثیس الیددوت نایح. بیمیحاهل مهیلککوین ثوز یر ثات ات یارمصؤ بررؤیمود بددایمیه رؤیهیم بیسحهداهلو ات نوننی ثیس تاثؤیه غولویث راصویه لینطایث دویزماز کؤیرگو پهینفا گایرثی ثوسیث راینییز میددا یر گما پییاوت کؤیرگو تیسویه دؤننویم جیزطو می جداددهود یهیلررهیه ثوسیث جککهاح بار سایلرییه ثیف غیزنؤ, گیککویث یارزوطؤ می بیمیحاهل رهینحود یارگدده گؤدادده رککیدادیه لینطا جصؤاج یر رهینحوز پییا غیزنؤ ثیس لیرلی حوددهاج, غولویث یینبه یر حیککویه غیزنؤ ثیس غدو, ککاگ می ثوز یر کؤینتؤود تیسویه یؤزؤ بیسحهسیدسوت کؤیرگو میرفوصاز.


ات جینککایه نؤداصؤیم موککیدادیم جویرگین رهینحول ات غویزررهیه جانی ثیس گددوادیه لویزددا ثؤی جازا ندادداود فاککؤیه ثؤی مایه ثهمیث پوککهات سو لولی یر مایه جویرگین نداددال یؤاحیه ثؤی بوییت ککات پؤغی یر مؤککؤ ال مایه, ثوسیث فویرککا ال لهیهت ککاد ووه جککهاح بار گؤدادده ثیس غویزررهیه جانیم ثیس سوصات بیسحهسیدسوت مایه مویزپو ال ثؤی بیدیدهید ثیس حوینیوی, ککهف یر لولی یر تیرصایه ثیف مایه, ثات ثیف بیمیحاهل, فهینتایه ماداره ثیس ظحالالاهد. مایه کوننؤت ثیس بهسیمهتس جویرگیز نداددال بودادده یر حوتهل پییا مایه بیحامهیدین ثؤی جازا ندادداود ککادت سوصات, ککادت دیار, پییا مایه جیزطو می مینفوککاود جککهاح ثوسیث جککهاح بار غیحو یر ثیل حوینیوی ثوسیث جداددهود فسؤ یر دوینررویه ثیس کؤیرگو پییا مایه ککاگ می کؤینتؤود کؤیرگو پککیات یاننویم ثؤی بوییت مینرصهیه غصؤهلیم دوطهات یر دایرررایه ثیس کؤیرگو گینطی.


یر مایه بیحامهیدین ثؤی جازا ندادداود ات توداطؤ, ات نؤیلننو, ثهن بیسحهسیدسوت لؤیووه ثوسیث دؤننو ثیس حوینیوی, ثیس بیسحهسیدسوت مایه ندادداین فسؤ یر فوطیات یر مؤهجیه, ککاگ می تاینهود ثؤد ثؤی کؤمهیه غصؤهلیم. زویزددا ندادداز ثوز یر ثیف زویا پییا مایه ندادداین ظحاگوهسحهؤلمین. زویزددا ندادداز ثیف ظحالالاهد. مهیلککوین بیمیحاهل ثوز یر ناینککیود زینددال دویه یر لیدالویث پیرصویه تیزرره ثوسیث پهزیه یارحثی ثیس موککیداد. ثوسیث مهیلککوین بیمیحاهل ثوز یر کزیود نویرکه یر لویزثایه سهح بیسحهسیدسوت یارزوطؤ می گینثؤود ثهک ترویه غیزنؤ ثیس فهیربؤیه موککیدادیم ثوسیث پهزیه غیزنؤ ثیس زادده.


ثیی ککاک ثی سیرددی, سؤیرککی یر نهمایه پوسؤ, زویزصیمین زویزددا مینتطویه ثیف لاهن ثؤی جازا پویلثود کؤیرگو تیسویه دؤننویم ات دهیرفهیه لیلطؤ, ثوسیث مینزوررؤمین بیلهدیدس ثیس کؤیرگو هنهرگیهیم. ثیی کؤمهیه, پییا لاهنیه, ثیم ات تیسویه لما پویلثول ثهن جوداککؤ ثیس فوددهی, نینصهمین ثیف بیتاتهیدیه غدو یاهمیم بیسحهسیدسوت زویزددا بهفه می ثوز یر نینصهود ککافت کؤمهیه بیمیدیل. روککؤدار ثیس حوینیوی ککاگ می ملؤ یر سایلتیود بیوتیه گما ثؤر غوصؤاحت جویرننییه نهج. ندادداز زویزددا باتهرهؤدیه پییا ثیف فسؤ یر فهیربؤیه ات حیلی مداطییه پیرصویم یارزوطؤ می ندادداود لررواحل یثهاد یر ثوپ غدو, ثوز یر ثؤگ یر ثاک زویزددا, ثوسیث یارزوطؤ می لؤیزغیود ات تیسویه بیمیدیل.


Barnett, L. D. (1931). Pramnai. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 6(2), 285-290.

 

FL-160221 Beşārye tāren

 

Gilliat-Smith, E. (1914). Saint Clare of Assisi: Her Life and Legislation. JM Dent & sons, limited.

 

Huťka, M. (2021). Príčiny vzniku stredovekých mendikantských kláštorov na Slovensku (Úvod do problematiky). Kultúrne dejiny, 12( Supplement), 31-49.

 

Monti, D. V. (2003). The Friars Minor: An Order in the Church?. Franciscan Studies, 61, 235-252.

Template Design by SkinCorner