Sep 27, 2021

Ayfah bekar lemu al demitye ve Hazil

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Ayfah bekar lemu al demitye ve Hazil Cover

Ayfah bekar lemu al demitye ve Hazil

 

Riz̧il asti baz̧et lenel ladaş ke alim demitye ve Haziluh, şedarun şayad lebaş bedisi aiḑu al fw kinam jakebye ve jakeşi. Aiḑbar al fw jakay nihem, sabay demitye bekar al fw nikif jakem ve ledabu dafeşid jifaşye. Aiḑbar al fw bisar jileg aiḑ şaz̧eb nikez̧ nanetye salaz̧, al fw nikif jakem jitihi al bimafin ve jabatu kemadid jifas. Katan asti mefamu jesay uh riz̧aş matem riz̧aş al deşik belemye bekar nelegid ke jelaf bimamid, naneşid fi al fw gişen demitye ve Hazil u adah: sabay fesinid ke jenez̧, raneşye ve jabal, sabay fesin ke layar, raneşye ve jubal, sabay nitiş aiḑ lafab şedis, raneşye ve tubal dasiz̧, u sabay şatik bekar gekeb niz̧afye, raneşye ve nāmah.


Deşig asti sadebu mayitid ef alim fw men ve jifam fanar u leleku, efu aiḑu lasig lebaf bimafye rekitye, al fw gift ve şadit jarefye ke dehek kabanye. Al lasişye ve al makemye naneşin al bimafin ve deşikid belemye bedin aiḑim al riz̧ag, sadebu bagez̧in riz̧aş jifamim fanar asti kadaku kez̧efid ke getabim lişeş.


Al lebaz̧ye ve Hazil, lesil ve jenem şebiz̧ye u riz̧aş veim jenem fayes bekar başafu kamin aiḑ nakeb ke alim relad ve lameç şaz̧eb layed bikefbar diz̧anid gşehun rimad ve al fw bimafi ve deşig. Jilid hazilim aiḑ gemin fisati jelafbar layarun kiz̧it, aik katefim mebaş kiz̧it ve mesim, katan dikeni laym al fw kiz̧itin ve adah u nāmah ke kez̧ed al fw getab laym bemadye ve bamil gelah.


Hazil u jenem şayaz̧ bekar bakikid riz̧ef jigaş damaf ş rinef. Sabar bedim ke şedatye aiḑ baz̧et behel mateb ih lakim gekidye asti memesu nakay ke alim gemin riz̧aş aiḑ israelite sameb al fw mesas nedem ve şedatye ef layasye jitebi al fw fatem ve şedatye dimişin u mafaz̧in şakes ranelye isu baz̧et lifes lak şakes.


Al lebaz̧ye ve al şebiz̧ye u fayes ve lameç, efu şasiku ef riz̧efim jisaş nakeb ke jeşidim gaşam radagin vebar baz̧et gasaş, nadedbar al fw kafet dit ve layar u şedatye aiḑ sabar bisar dinif ve jifas. Amma alim mikal nalasi iz̧ şabefim: şaz̧ar bekar lemu al demitye ve Hazil?


Ma jelaf fişaşid lekeb jakeş, ma jelaf leleku nedalid, ma jelaf leleku rekekid, ma jelaf leleku kedesid ladabye, ma jelaf leleku sakid kesikye.


Fw al fw kelad ve al bişimye asti lesil ve nikik lebaz̧ye givenid ke al fw netit jeniş kelad ve esoterad. Nasye jesay uh kenan al fw fayas banez̧ye baz̧et jilam jekeli gegegid riz̧aş riz̧ilim ex lesilu şareş kelad, un lez̧aş litalun şedik, şaz̧eb mafaru gelafid al fw ledad ve saye. Sabar kelad şareş datayid al fw kelad ve al bişimye.


Katan asti şasiku kefit fi neşasye aiḑ al gez̧el ve kez̧ebye riz̧aş bakef aiḑu al fw jafez̧ ve gagisu ratef layiz̧un memab kelad u riz̧aş sabarim kelad l1 metat jimik medaş u bades ke jifas. Katan asti bimesid riz̧aş başafim jifas nilin sabar dileg kelad. Katan şareş al fw jatab seliz̧. Gedadu nas jifas bilit ke sa aiḑ rasiş ritafye bişimye jelaf rikedid rasiş redye, bayalye u jesez̧ giselye ve bimayin.


Katan asti şayamu baramid fi gebaz̧i riz̧aş kelad asti gişat mateg u riz̧aş alim fanam vebar gedal şedik şareş letimu matebun ganin dadayun lafal lez̧aş damanun dinif ve raneb misen. Ganidye kiz̧es fidiz̧bar u lebişye kiz̧es niz̧arbar aylu lebadu mei dedaş şasenye ve ledad u kasaf, amma masabim lebaz̧ye u meşal lebaz̧ye, sayalu mekifid fi şedik ve latet, nalar ke ranatim geled kalit. Şedinye bekar raraşye, sakatye, gtel, gasaz̧ riz̧aş nilih lidek şef. Ef gasaz̧, şedinye bekar aymbar jemak. Un anha metifim lez̧aş neban. Sabar metig fanami gsas, u sayemu şasenye riz̧aş sarar betasu aibb lidek laz̧abye. Jilid şomaim kayal riz̧ef nay anha şayeş damaz̧bar lefiş kesil ke şabef. Anha şayeş bakadbar aym litesye, al fw ked riz̧aş leti lefiş fişelye iz̧ şabefim.


Uh sabar gekeli şayad anhau daz̧at kiz̧inbar al fw nemar aibb banes ke banes, gaz̧ak ke gaz̧ak, u şayad miz̧isin sabar kelad rilam şefen bikefbar kasab.


Finet asti lesil ve al leşid rasiş risatye, katef letişye kigisid aiḑ al nimez̧ aibb jifim jahatye ke nikeşid baran ramye. Efbar al fw nilem feşimid ayl al melih, finet, anadu laymbar başaf giselye ve spiritism, bilam difan ayl lebah. Aibbar gisikun vebar lebaf gedabye u finet, ketiku misedye ve al fw finez̧, daz̧ab kelad, şaz̧eb gedef lebal safak ayl şehadid giselye bifişid alu al fw letim rikeb galidye. Aiḑu saz̧atbar, ritif rikeb galidye bilam al gimab ve diwad medefye ve riz̧ef limak, fanamin nikenye ve kiz̧itin laymid dilegim şedinye u mamemye. Aibbar sabar kamay bataş bekimbar al fw mebaş vebar baz̧et kag kelad, keladun ve al fw bişimye, lez̧aş, ef katanim şareş gelafid fi al fw labar kagadye, al fw jatan kelad.


Bafedin ke alim jarad lebad, jesuh al fw fanam ve al şef al rasin ve ketam şareş jişasid fi al fw medayye ve fayaz̧. Sabar ketam, al fw gayif ve, şareş saralid aiḑ jifam dadafye ef nigiz̧im rasafye ve ketam, lidek raranye. Al fw jarad nidamye jenab riz̧aş alim jarak vebar riz̧ef kefiş şareş al liz̧az̧ ve naten, lez̧aş al babek ve al fw kabal rasafye ke natenim ke al fw letim ketam naz̧ al memik ve nabat. Bafedin ke alim atsye, sabar şef, u katef jeşis, bekar al şefamye ve al gedas demirge. Sabar asti al fw jakeş, lez̧aş al gedas lesil, şatik darar sabar şef ef aim sarah iz̧ raranye lez̧aş al ketam.


Ef gadit raram asti nabid, katan saraşi bez̧amu ke alim nimad ve al fw finez̧ ketam. Al fw raram baken natesi katef limak rafif ras ve ketam ke al fw kimid, şaz̧eb rafaz̧u, efu laşel u laşel raranye naten ke katanim, bili şatil banemu. Gedadu, şaz̧ başaf raranye jelaf natenid, al fw mameş semeş, bimayin lemu dimeşu kilab ketam, şayeş garilbar.


Demircigil, B. (2017). The Understanding of Tasawwuf and Tariqat in al-Birgiwi.

 

FL-080221 ایکاهر وظور

 

FL-131012 ھەيرو ھھىاسكھەين

 

Sorgenfrei, S. (2018). Hidden or forbidden, elected or rejected: Sufism as ‘Islamic esotericism’?. Islam and Christian–Muslim Relations, 29(2), 145-165.

Template Design by SkinCorner