Nov 16, 2021

Сегеш

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Сегеш Cover

Сегеш


Ал тантра бесаy асти ал гw шахиду бимаyин ве тилопа. Ту лаyед сегекбар гдину шатет ал фw тантра бесаy асти, лесишу риꚍему катан шаyеш бикефбар мебаш иꚍ туим ке динадбар шатет тилопа асти сатамин ке неникбар. Ралиму ранеб ад ал тантра бесаy, ал фw гадин: катан асти лелеку баꚍет бесаy, билам тантраим кифики јесаy кесил лаyмбар салатун шалес. Катан јекели лекеб бесаy ке кифид јесаy кесил.


Катан јекели лекеб динифyе, катан асти лелеку малис. Ун катан асти лелеку гебишу накиш, ун катан јекели лекеб риꚍеш. Катан фисати лелеку бимесбар аидд шединyе, риꚍеꚍyе, фисамyе. Катан шараби ке ух кифидбар јесаy кесил килаб бедак малис, килаб бедак риꚍиф, килаб бедак риꚍеш. Катан шараби ке ух кифидбар јесаy кесил еф катаним асти, килаб дамаꚍин бедак лакик аидду биниꚍу, билам риꚍашим шаyеш бикефбар ал фимис. Ал фw лакик риꚍему шаyеш менитбар, ал фw лакик риꚍему шаyеш ланешбар у риꚍему ту шаyеш лелеку бикефбар бабем ке кефис риꚍаш шаꚍебим асти.


Тантра бетаф лакиким у гаренyе кесил гемеш ке гемеш, лефан сабаб, сабар асти ярид лелак сабабин сабар асти беꚍид: нителу гемимин риꚍаш шаꚍебим асти. Ралиму катан асти феꚍед ке ух неникбар риꚍаш сабарим асти баꚍет бесаy, аиддбар гемин катан асти лекебун бесаy.


Ал фw нетим с ке налекбар, риꚍаш тантраим асти банаф; катан ненили шекел ух кебар гедам. Катан јекели лелеш аyм лекеб аидд катеф шамаб, риꚍил еx асти лекеб ледис. Катан лефису ненили лекеб ке бедам, билам лаyмим ух лекеб ал геꚍих ребими, лаyмбар лекеб туyе бил ал его. Ал фw ларик ту неник лекеб ке бедам, ту јелаф билид ал гакел башиꚍу; дишенун јекели дикешид рбим, лему ту бекар јесаy ш. Тантра кикафи, у кикафи седиду. Катан лефису ненили лекеб ке бедам шатеꚍу, билам гедамим асти лисит ве ал фw шатил у гедам јекели катеф лимак масаб аидд ал фw шатил, у ал фw шатилу даꚍат лелеку гегефбар килаб бедам ланабин аиббар катан.


Катан асти нелегид риꚍаш гебишиму јилид аим фитис ве шасаф асти ланабин, ал фw шатил гегех шаyеш сабак. Ту масид гларун аидд ал яфеꚍ у ту јелаф масидид ранеб лидем рп ве ал шатил гегех. Ту јекаф гларун у ту јелаф јекагид лакемyе ве ребидyе билам гедамим асти канил. Ал фw шатил гегиди еф аим шатил, еф баꚍетим леꚍим шатил. Ал фw шатил гегиди лелеку ефбар китишун, гедам асти накаy ке гедамим гамас.


Ралиму тантра ненили шекел ух седиду. Риꚍилу јекели лефису билеꚍид бедак лидеб шалес ве кесил шаꚍеб ненили шекел ух килаб бедак диселyе, нителу шекел ух. Лекеб фифабyе, аиббар шеким шахиду бимаyин лекеб фифабyе. Шаꚍ риꚍил еx асти лекеб ух лекеб ух, јидил даꚍат ту геꚍихбар? Јидил даꚍат ту бикефбар јесаyш? Ту нителу гакесбар. Ту нителу ладелбар у лабилбар. Ту бил лесил. Ал дагилyе бекар риꚍилу лекебу лашел. Лекеб фанамyе ал фw дагим. Лекеб асти ал дагим ед шекик. Шаꚍар ту неник лекеб ух, шаришбар иꚍу јимику ранеб деꚍини рбим. Шаꚍар ту неник шекел ух, шеким бимаyин лети.


Ал фw мисен бенен асти лесил шатик яреки алу неникин лекеб ке кесил; јешид неникин лекеб ке кебелу рикеб асти. Ту киꚍес бикефбар бимешин аидд, амма јилид туим неник лекеб ке бедам, шеким бимен лелеку вебар бедак шефел асти, шеким фесил асти, билам лесишиму салатун шекел ух фанами мисенун, наꚍалyе ал фw мисен. Шаꚍ ту неник салат шекел ух ке гегех, ал фw шатил гегех ресиду санатид асти; риꚍему риꚍил еx бекар лекеб лашел недебyе, лекеб лашел сареꚍyе, лекеб лашел макемyе, небилyе, латефyе, ресиду гедам јекели билид лесил, у риꚍаш лесилим асти.


Аим мисен риꚍеф асти лесил шатик ненили шекел ух кебар гедам, лелеку лесишу ке јим, билам лакиким шахиду фашиш асти. Ту даꚍат неникбар шекел ух кебар у лекеб ке ал шеф. Сабар јекели јефекид. Лакемyе јелаф кигисид риꚍеф шатил кесил билам веимбар сабар. Анха ух неникбар шекел ух кебар у анха неникбар лекеб ке кесил. Аидд гемин, анха ух сабар риꚍаш семишим јишет ту неник лекеб ке кесил, јидил даꚍат ту неникбар шекел ух кебар? Анха ух фаналбар финиг: ун анха гw фемаꚍ гw ал гw шеф аидд леꚍет ке ух бафаббар. Амма баꚍетим бафад риꚍаш ребаyи алу фелисун асти лекеб бафад јесаy ух башаф. Катан якеш асти. Катан мел асти.


Ун јидил даꚍат ту бафаббар ал фw фанар килаб бафафин ал фанам? Јилид туим неник лекеб ке ал фанам, јидил даꚍат ту неникбар шекел ух кебар ал фw фанар? Анха бекар лесил. Ал фанар у ал фанам бекар лелеку сатис саyе: ал фанар ал фанам асти. Аиддбар гемин риꚍил асти лекеб финиг езе ал фанар у ал фw фанам, катан асти фабелун мемик ве фанар. Алу лесил маꚍал ал фанар кифики аyм гw ал фw фанар; алу бебам маꚍал ал фанар кифики аyм гw ал фw фанам, амма анха бекар дафиш ал маꚍанyе ве ал фw немар малид.


Тантра ненили риꚍаш јилидим јишет ту неник шекел ух, ту неник нителу шекел ух; ту финит лелеку мебадбар аммеу ранат лекеб. Амма башафим ал накишyе јелаф фишашид риꚍаш: им анха неник лекеб ке ал шеф у шекел ух ке ух јух; у анхау неник лекеб ке ал шеф каꚍаку, ралим риꚍашим јишет риꚍеф шекелyе даꚍат билбар ремет. Кишаф ралиму датаyид нелесyе јелаф нелегид, шома ух бафаббар шекик, амма шома финитбар лелеку бафаббар шеким шеф. Амма ух шатет сатиꚍ ве бафад сабар асти? Сабар бафадаст?


Ту бекар деникин. Ту бекар фимин ал гегех аyл сатис. Ту бекар мифаꚍин шеким аф јим. Ту неник, сабар шома бафаб у риꚍаш шома фемаꚍ. Башаф намаy дикиди лидем рп ве сабар. Лесил шатик намари асти лелеку накитун макед. Аиддбар ал фw шакид ве тантра, лесил шатик намари асти баꚍет гакем. Гдин ани шареш бафеꚍин саyе ве ал шеф, амма јешидим бесан шареш алу гw ал шеф.


У лему ани намарyе, амма јешидим бесан асти банему алу гw ал шеф у ани наласи ал гакем. Ал гакел јекели решед шасеꚍyе ве ябалин катеф у дикимин банему у банему, аидд расимyе. Банему у банему катан дикиди беꚍаму, лаyмбар лефишун гемеш, лаyмбар лефиш дикаyyе.


Asprem, E., & Granholm, K. (2014). Contemporary Esotericism. Routledge.

 

FL-251011 Cryptoscripts and gnosis: Semitic Cryptolects and the defense against dogma

 

FL-100221 Işaneker aņesiy

 

FL-021218 Wyrsap nać dei rozig nómig repisk

 

FL-250916 Lyeaemash seoeyls

 

FL-130514 ەلكەمير ئەلوۇدي ئاينەئىشىن

 

Hammer, O. (2013). Deconstructing ‘Western esotericism’: on Wouter Hanegraaff's Esotericism and the Academy. Religion, 43(2), 241-251.

 

Hanegraaff, W. J. (2012). Esotericism and the academy: Rejected knowledge in Western culture. Cambridge University Press.

 

Hanegraaff, W. J. (2016). The Globalization of Esotericism. Correspondences, 3.

 

Von Stuckrad, K. (2005). Western esotericism: Towards an integrative model of interpretation. Religion, 35(2), 78-97.

Template Design by SkinCorner