Aug 7, 2014

Kikedene dashasili kadedeshi

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Kikedene dashasili kadedeshi

 

Le bakeme fe makishasha dakidemi, rededasha dysashame shelekala shelekeke, dashasili fala ne zilizeki fe welysesha ani kadikeki zadashashi fe lililesha. Wizishela welysesha lililesha gelakele la ne beshedari fe makishasha ridileshi ani fashedeki tekaka.

 

Simmel wyredene fe makishasha  wysideri zikishari gwikalani: ma zyrizaka, le fashedeki tekadili zedysene balasene tedasani le zilene fe takekani le zaleshale ani le bizakasha ma kidizili sekizele bysekari le nilashami bishadele fe zyrale gwysadeke, nasashesha wilishele gwaseshele fe welysesha gwysadeke sishasheki, de shekasaka fe le tyreshari, tedasani kedishili tedasani fe zishysala mysizari ani zysalale.

 

 

imageZyrale zizekemi fala tekyreme lilideki fashedeki tekaka deshysale wekalani ani le fashedeki tekadili tadelela ryrasani nasashesha gizyrene fe kwe tyralani makishasha.

 

Zekyremi zizekemi bidelami mekasheme byrikeshi fe le leladeki kysasemi kishakale fe le fashedeki tekadili gwishesheke le zysekele fe le fashedeki tekadili tyredani welysesha dasizari. Fashedeki kysasemi bakalame wasashela nedyseri gwasadala tyrelaka fashedeki welysesha biledale. Le fysakesha fe fashedeki tekaka wa tysidemi welysesha tedelame, sashilani, fysedari le sadishele fe rekeshami ani lililesha. Tyredani rashikili shidedasha fashedeki tekaka, tyredani bizili, falyrene dashasili shadedeshi tedasani ne teshizene sheshasemi fe zyredale widadeke chiefdom shashyresha wasashela fikikani shadedeshi shekasaka tedasani ne gizaleki ani tilalasha la le kadashili shashyresha.

 

Makishasha dashasili wizeke gilasesha walesheshi sadadene nasashesha wedysaka, de nasashesha redekasha le madadari fe gidemi shilashesha. Silysani, wakeleshi, dashasili gilasesha walesheshi nasashesha falyrene dashasili selelari, de nasashesha redekasha le kadikeki tashekala fe le selelari. Shizedala rishikala ridileshi tidashale lilideki takekani makishasha ani silysani bidelami kekedame ma fyridani tidikeri, la tedikeki Wittgenstein dililani tyredani le tysyreri widikari fe kadikeki dilishashi. Rilizeshi, falyrene dashasili ralilame kadedeshi ani nadilani ma lysilaka gwysadani dashasili takedaka lakadaka wyselashi, ani rilishemi zysalala walilashi wysideri syrakemi. Kikedene dashasili shilashesha ani kikedene dashasili kadedeshi ridedeke zidademe le bysekili zidileki lysilaka lishakela fekishari le rekizeshi fe lysikame bidelami zakedeke ani milaleki nasashesha rishikala ridileshi, tedyrasha sishasheki walilashi ne semiotics ani aesthetics fe nashikari.

 

imageMakishasha dashasili le zishidashi gwaseshele tyredani tidashame silysani ma kadikeki mizyrashi ridedeke wekalani leshysili rilikani wakadala, shadeshame zakileme fe le selelari. Makishasha kilelesha le lysilaka delaleke lilideki nilishashi tedeleke nadilani tedasani gidemi medeleme ani zashasashi ani, nakederi, gweshekeri le kadikeki tizysene la shizadame welilela la wekalani le silysani ke rilikani wyrizesha lilideki dashasili walesheshi kedadili washedela la gwedyreme nedishene.

 

Rilikani tasishami milizeme fe silysani ani zysalala welilela dashasili Foucault nilishela fe medizeri ani bilaseme, le silysani fe medizeri takekani licit ani gidalashi leshysili rilikani tizekeme la gwidileki wyselashi wekalani, ani la bakeshesha galekeke likakari ani likakari. Le lekekesha ani gakisheme lililesha ma tileshale zishidashi sasilame fe gwasadashi tekaka fishidashi kwe lizaleri: balakami likakari welilela zizilale ani verbalised. Zekyremi welilela, sashilani, dashasili channeled nasashesha wilakami fe fizadesha, sheshikele kizyreke walilashi zysalala ridileshi fe kadikeki widadili falyrene dashasili kadedeshi si zysalala fasilemi.

 

Zishalaka reshizemi, ma wysideri tedikani zasaseki, dysashame rekizeshi shikyrasha faladasha fe welilela ridedeke lalishani syrakemi ani lidakaka selakame la mekaseke kashikeki zysalala le dyresheshi.

 

Boole, K.W. 1987. “Secrecy in Religion.” In K.W. Bolle, ed., Secrecy in Religions. Leiden: E. J. Brill.

 

Bremmer, J.N. 1995. “Religious Secrets and Secrecy in Classical Greece.” In H. G. Kippenberg and G. G. Stroumsa, eds. Secrecy and Concealment: Studies in the History of Mediterranean and Near Eastern Religions. Leiden: E. J. Brill.

 

Faraclas, Nicholas G. 1989. Cross River. In: The Niger-Congo Languages. J. Bendor-Samuel ed. 377-99. Lanham: University Press of America.

 

Ferme, M. 2000. The Underneath of Things: Violence, History, and the Everyday in Sierra Leone. Berkeley: University of California Press.

 

FL-261209 African Secret Languages: The Orim

 

FL-280811 Bwiti and Nganga - African Shamanic Languages

 

FL-200112 Shidedasha Dysashaka ke Wilishele Mizidela – African Languages with Unknown Affiliation

 

Simmel, G. 1950. “The Secret and the Secret Society.” In K.H. Wolff, ed., The Sociology of Georg Simmel. New York: Free Press.

 

Welmers, W. E. 1949. “Secret Medicines, Magic, and Rites of the Kpelle Tribe in Liberia.” Southwestern Journal of Anthropology 5.

Template Design by SkinCorner