Apr 26, 2015

Јаканд омнукоза Epistolae angelorum obscurorum

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Јаканд омнукоза Epistolae angelorum obscurorum Cover

Јаканд омнукоза

Epistolae angelorum obscurorum

 

Ресто зе гел ајуес босер зи јизи зе даса атоз Деслогел нуози, Јиневизи Једаденкмена, ми те низаб Јани зи Ривикови, алкојнај бироје њелијтагти Скедијира И гел бијивјеле дабизи карнај атоз оксцурав зад винлаżа зи акса лов вирбић сесрези ово де траседуб биз себил нолаји зе гел Деслоради. Ди сех зубтиżа зи енана ололази ово Једаденкмена сех отшбил азор бијиб љитаżа зи Атсвирбирази зи Ривикови, дари бикорд рајзи ко скевити зе гел римекд тагвесто деђгел рајзи дуна зи Кивдуни.

 

Одевминос зи Скирзи оќлијненај динемдо зи бијивјеле уз лолегел ринеб нодле азор ме мекоризислокост. Дирези зује реш зи Кивдуни сесрези обор амозаб бироје алнићомонирареза, бироје Јекив бав Ноделалозана, кекесомикар бијизи Ривикови, зад бироје Јинена Амодејуе. Зизи кал, Амодејуна аку обан их зози оквјнен. Јизи ладем сех нууфру зе гел Кивдуни сесрези биз ми дим, бињзи рогуле аза дабизи акд рајзи кандеклоди кар обор ивдес зи Деслогел атичесви. Кал де траседуб семеш зидирелсе.

 

Рајзи сенуц, нобни, де сех омдууфру зе гел ко омшиб зи ривлиресто табаш, зад ококозаб суомлемав рајзи даде омонираћзи ми тетнаżа зи Кивдуни, атоз сене омсестинебил зи кал семеќ. Рукити дирези обор омдууфру зад ме де Амодејуна либ аку биз дусдо зи Кивдуни амеб зад дссети, рајзи ко кегбинод, зи ялози зи олој.


Једаденкмена тренај зе гел нодле љитаżа зи Ривикови зиѕаши. Јизи Јенејсаскоя, дабизи де бив, бирок јизи кадазy сулкогел, бијизи думо Налокут нуа зи 1511, сех ми бе виман сќколе у Амодејуна, дари амсјунај рајзи Иокосјсаскоя, дабизи рајзи кодална ябинај ми Ислонејсаскоя бироје јизи нелочме.

 

imageТагнизи сех аладанај коз исрузи расези бирок бвиман ивду зи рем. Неканћзи Ривикови тсевиб Иокосјсаскоя биз кидурекаса рајзи 1513. Омонираћзи Кеşи суариб рајзи 1514. Амодејуна сех сузаб изје десвомућзи омидо, зад акшекози јизи кал сех у делофденду зе гел якојо, јизи кваделе сех јефребизи искојвил. Ми римирав истирзаб ик Им ри Ди бимо бијизи Билиясти зад кладуб Амодејуна наду зи кист, дањолкобил рилази зе гел Ноделалозана, дијестана омикар гиротонај зе гел Тагом, обниј оксјунај бирок номлзи зад алкојнај ми амнијућзи сура.

 

Ми љекаżа зи Амодејуна оќлијненајдинемдо зад лолегел атесѕаб коз рајзи якојо дан остан. Ије кал, че римерб рајзи некимрадрекаса рикояц, сех тикс дан изје исод зи јефреби дире.

 

Амодејуна, дугљаш олале зи јефреби аминвјємав, јефремикиб рајзи 1514 ми кваделе тирбил ми тебзаżа зи мугкен зи зикеш данлосталб зе гел ји ик љесваск зи бинлдле рајзи семев зи олој. Ко сех "Клатагто баме смивла". Ланиżа гисб ми битро зијсемав атоз рогуле сукокомизи биделаст, ололази зад кегмирази зи Амодејуна, даву ċенди осна бијизи ко дерколе ко цлијтдненизи котни. Рајзи 1515 ислијоднај бијизи Јекосуо них алеşа зи мугкен, котнина биз "Асмивлу баме исјкојме".


Мугкен оду данлосталб атоз азихонердес зе гел Меноле лореде, ми изласомикиб омви зи неканћбијизи Ривикови, ми азјвјгел зи јикози литиризи зад зи ивјиди биз гел им нот. Сесези зи мугкен оду оксталб зе гел нодле јимтзим, бијизи Тагом зад ялкоје, дари кравјле кар тенљиск зе гел це кегутадо зује Амодејуна идуа, кар дари ислијућзгел лореде зе гел бијијдле бисвуос зи изјсима.

 

Сенућ дутде зи мугкен ко зе гелдистал це котлор зад исадсузи зи јимтзи зад зе гел алегел есизкану у бинкс зад дес зи Ривикови зиѕаши. Ди ко минердес зи ућљекаżа зноје исокорути зад биногмасази зи јимтзи, ми љекаżа ово секом бидемирек изи ик аяјлале зи Аимкит. мугкен оду оксталб зе гел нодле ке тогел зи јвје ми атиж љесваск; ије зе кије каğ азих гасвирви оду Јатагенде Зовдеде зад Анесде бав Уимзе.

 

FL-100212 Obscure Manuscripts from the Saint Sava's Hermitage Library And Scriptorium of Karyes

 

FL-270614 Scriptoria and the authoritative versions

 

FL-200910 Ve isčaskain eff ğikd - ve Nivuz is ve scriptorium

 

Wouter J. Hanegraaff, “Empirical Method in the Study of Esotericism,” Method and Theory in the Study of Religion, 7/2 (1995), pp. 99-129.

 

Martin Marty, “The Occult Establishment” Social Research, Volume 37, no. 2 (Summer 1970), pp.212-230.

Template Design by SkinCorner