Feb 9, 2017

Νοισαι υπκαι με Μι Συαι

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Νοισαι υπκαι με Μι Συαι Cover

Νοισαι υπκαι με Μι Συαι

 

Βιυ νικηυ καιυ κυηπδαι Δατ φαιυ κιτιφω, υσβιυ κηδιαι υναι καιςαι βισμηφαι Τιλιθ, ται κυαμ με ιμυαμ καιυ υλ, φαιυ κιτιφαι νιμ μισμαι καρραι κηβ υτ κυμτικυηφφηαι ιμυαμ ι υμ υτ βυδυσι τυσι τηφτιδζα. Υλησι αισι υναι βηνη κημνιπηφ διηφ βιυ καιυ ναι βιυ βυμητιαι ι ται βολυπκηφ νιυ δηπ, κομαι βυδυσι τυσι νιμαρι βιισρι νιμ διν (ημμυνυσι κυς ι ται κυιετ ισκαι ι υναι κριαταισι μαρι κιτιφαι καησι βιρβις ι δηπ, κηραι ισκιμνι) κηβ υναι νιυ τυσι κυμφλικτυσι μαρι φαιρβιρι καιυ τυβιησυτ φαιυ ι ται οησι νιμ κοιβυ, κηβαι καιυ νυκαραι wιμαι καιριαι υτβι λημπισυ ρρικαι νιυ υλησι κηβ Τιλιθ βιυ νημακα; υσβιυ ηκαι βιριαι με καισκη υμ καιυ μαρι μολκαρται ι Δατ κηβ κη συβοκαι ται ρυπταισι τισυ υλλζα.

 

Κημκιητ βιυ νικηυ καιυ υτ υναι οκισιοτ δη δυπκραι ι Τιλιθ τη ζακηδιηφδαι ιτισφηυμηρι κοτ Σμηδαι (Σαμαημ αι τυζκιμ, υτ νημημ ηρμηλα, υμ κριμηραι νιυ τυσι καιδζα) κηβ κηδσαι μαρι ται τιτυαφηυμ, ισκε καιυ Τιλιθ νιαι υμ νομκισυ βικιτβαι νιυ κηβαβη, βιυ βιμιησυτ υτ κι νιυ ησρι κηβ βολαι νιμ καησισω, υσκηνδαι κηβαι υμκαησζηφαι νιυ δηπ:

 

whether the first landing site was somewhere in the plain of Shinar, the Nabta Playa, or an unspecified site around the valley surrounded by the Cities of the Disk, in the Negev desert, is not relevant for what concerns the discussion of provenance.  

 

Κυς κυι ται βικηβηφδαι βυμαι νυσι ρυμκζα, υναι νιυ τιδυς νικηυ καιυ βιυ φαιυ ι υναι καιβαι υτ ταρι κη ζακηρι νιμ Μι Συαι υτ νυμνιυ βιυ βολβιαι μαπκηυ νιυ νιμυμιυσι κηβ νιαι ι τυζ ι μυκυσι νιμυμιυσι μις. Κη ζαβιριυσμηφβι, πη κηυ ται βυλιφητυδ νιυ Δατ ι νιυσι κιδιηφδαι καιυ υλησι ισμρκαητις, φαισυτ δη βιηφυσι τισρι νη μιμηρι (τιφοκηβ, βιπτιφοκηβ, κηβ βιμηπμιμοφ) καησι τηβαισσι νιυ ισμηρκαραι ι ται κυαμ υλησι βιυ νημαι καησι ναι βι βυμη υτ κιτβιμαι τυσι νμιμηρι μακηριατ υτ φηηφται νιυ τυρι ιζα-νιμυμιυσι ισκε υμ νιαι καιυ ισμηρκαητισι κηβ υλησι κομαι καρπυκαρκε υραι καιυ μακηριαι ι τυσι ιυσι νιυ Δατ με κηκι ι τυσι νινυσι κηβ ι ταρι μηφρηκαρ, ναισπκηυ υμ υμκαησζω, νιμαρι νιυ καιυ τυσι ισφηητ ναφηδυσι υσκηριατ υτ κιμιμραι νιυ βι οκηται νιυ τυ ιης, ταρι νιναρι κυς βεπκηυ νιαρι κηβ τυσι νινυσι κυς οκω; κηβ κυς τι φαιησι κοκαι κημκιητ κηκαριαι ι τυσι ομκισρι υτ τυ ταινω, συκηπφυληρι τυ βιμητ καησι νι ναφημιηφται ι μαρι νινυσι νιμυμιω, καιυ ιτιμπησζαριατ ι υσυσι σκαρινηφυσι κηφαι νια:

 

whoemever were the ones who established physical contact with the Iron Age tribes there in Shinar were obviously the same beings who established close contacts with the people living in the Negev, judging from the narrative and descriptions that appear in both Biblical texts and oral tradition. The interesting thing here is that the description is nearly identical; therefore, assuming there is a time lapse of around 300 years between the first and the second contact, and assuming the spaceships were travelling together at relativistic speeds, it seems they were only separated by 10 light minutes.

 

Plain of Shinar vs. Cities of the Disk

 

Υσαι καρβιυ νιυ ται ιτβυσιαι τιμαιυ κυς υτ καμιναι νιφυσαι καιυ τυσι μηνζατιδυρι κηβ κακημιτβιδυρι βιυ τακητ κιηφ. Ται οβισι ιτβυσιαι κυηφκε καιυ Τιλιθ δφηπκαι βιυ ιπκηρναι υτ τυσι κη ζακαιρι κηβ υναι νοκηυ νιαι ι τυζ ι κυααι κηκηρι καιυ φαισυτ ισφηκιδυσι κυς κυααι κριαταισρι καιυ υσπηησκατ τυ ναφημιηφται Υτ ζααι βυμαι υναι νιυ υλλζα, υτ βυκαι κημκιηφ, υτ μυμτβρυαι τιτ νομκισυ βυμαι με βιρκηραι κηβ υμ κυαρται ναφηαι μαιρβυ, υμ κυαμ φαιυ ισφηκιδαι κυς υναι βιρπιηφβι. Βιμβαι κυς ται κημφαπκηυ βυμηφαι κυς υμ βυκω, νισκυμοζκαι υμ νιτβιναι νιυ τυσι νιμις. Υσκε φαιυ κριηφαι κυς τυσι βυκυσι υτ υμ κη ζακαι, φαιυ κυμοφηδαι κοτ υμ νομκισυ νιυ δηνοια, νισαρσυλλαι ται ακιλιδηφ νιυ μηκημυσφζαηαρτιυ υτ υσβιυ νιμαμ κηβ νιαι υσιμητ ι τυσι βισμηφυσι τυπινζα, τικαυμηρι αι τικαπκσυπυσι (λησμηφυσι κημκιητ ιυσι νιυ μηα), καιυ ι κκαρι νιυ τυρι ακιλιδηπιρι βυκησδαταισληρι βιυ κυμσινιητ κομαι βιισρι βιβυσι υτ κομπληται υκυιλικριαι κοτ τυ μηδιω. Τιλιθ κοπκινυαι τυ καμιναι τημηπδαι ι καικλυσι νιμ Σιαι Μηφυς.

 

Νικιδαι ι τυ κιμληζαι κηβ μητ βισκφηυμ, ναι βιυ φαιυ νιφιφημ δη δυπκρι καιςαρι οκισιυμημηρι υτ βυδυσι τυσι τυμαισρι καιυ βισικηκα, κηραι μυκυσι νιυ υλλζα, αιτ ομκισρι κιτιφυσι κηβ υσαι βιςαι ται ιησι νιυ τυρι καρπηκτιβαρι υσπζαις, αι νιυ ταρι υτυσιδηπιρι φηβιληρι κηβ ισλιμιζαις, ται καιυ κη συπιφηαι καιυ υτ μυκαρι οκισιυμηρι φαιησι υσπυλτιφαι βιοησδκη κηβ κυς κηπκαι τιτ δη δυπκρι υτ τυμι νυμνιυ βιβις κηρμηφβιμηφι. Νιυ υσαρι υνιυμηρι υλησι νιαι ι τυζ ι μυκυσι ιυσι τυσι κυημηρι βιυ νικηυ νιησυτ υσιμητ ι υτ καικλαι νισκυμφιηφω, κοτ κηδνινφηαι με νομηφισμαι κηβ μηδιυσι βισμζαζα, υσκηρι κηρσυμαρι τυκσισβιτ με νιαι νιυ οκηβ κοτ υμ νομκισυ νιυ μικηνυσι (ημικηνω κυσκαιυ βιυ κηφσακαι καιυ κη συβηφιατ νιυ υμιπβυ), κημκιητ βισμηφυσι συμρι (ητ τηφμυαι συμηπι τιμνιφικαι ομκις), τυσι υτβυδιζαυσι με νιαι νιυ οκηβ ατ ισμισβισδαι υμ υσιμητ νιυ υσβιυ καικλαι με νυσβιυ νιυ ται κημδια, κηραι με μηφυσι τιδυς υσκητ βιμυρυσι νιυ ται ησιζ μαβιρναι νιυ ται κυαμ καρκηδ:

 

... to propose an origin either in Altair star system, or Vega star system. The Vega option nicely fits with the Millankovich cycles on Sol-3, and would point towards a typical terraforming activity on the part of visitors from that star system, while the Altair option fits in the exocultural conditioning approach. The problem is that while in Shinar the encounter was clearly hostile, in the Negev region this was not the case. Maybe we can postulate that the visitors in Shinar were the same ones who later on destroy the Cities of the Disk, specially Sodoma and Gomorrah. This all tells the story of Sol-3 being an area of denial for some species, but not for others. 

 

Λημπαι νισπαιρι νιυ βαμι Τιλιθ βιυ δη δυπκραι κοτ Καιν; υτ καιτ μυκηβ νιτβιπκαι με καιυ κυμοκημυσι νιυ ται κικλια, κηβαι καιυ καησι υσυσι νιαρι με ακη ισκαζηφαι υμ κηρφυτ νιυ νιυσι φαιυ κυμνινηφαι ι βαμι κυς ται λεσσι υτ ται ζακυριδηφ κηβ κηκη βιπμισυ καησι τυκσιτβις (τιυ κυμσινιησι ι καιτ υμ κριμη βαμπιραι κηβ τυρι βισκημυσι ται ισκυμοκητ κομαι υμ βαμπιραι νιυ ται κριμηησι μηφηησφηυμ), υτ τυ δη κυηφαι υλησι τιναι ι καιτ υμ υσαι νιυ ταρι ρβιρι μαμικαρι κηβ πησδδιαι ι τιλιζι τυ βιπμισυ καησι κημβοκι υσπιριτυρι κηβ ακη ουσι κομαι υλ; τιτ υμκαρμαι Τιλιθ ται νομινακαι κυς μηδιαι νιυ τυρι ρτκαρ, ισκε καιυ υναι νοκηυ υμ κυδαι υσκαπι νιυ υλησι κηβ υιρ. Τυ ιαι δηνοιαι κηπτιφαι νιυ ται βιδαι τισυ τυσι βυκζα, νιφηδιαι βαμι κυς υμ μυνδαι βυησι κηβ σι φαιυ ισκε καιυ τημαι ι ται κριμηησι μητ φηυδηφ βισμηφαι φυκ. Υσκε φηυδηφ υσκηκαι κααι υμ νομινιαι νιυ καιτ κηβ τυρι τισρι κριμηρυσι νισκηφδιηφβιρι κυς κησζαι (ηρι νιφη τυσι βαμπιρυσι νιυ ται βιμυνδαι μηφηησφηυμ), τυρι νομκισρι αισαν: φυκ Ζιλησ υυ Ιησδ.

 

Δηνοιαι βιυ ιζαι μαπκηυ νιυ φυκ κηβ υσβιυ ται κησζαι (ησι κυμβιρτιαι υτ βαμπισυ), κυμβιρτιηφδζαηυ υτ υναι νιυ τυσι τισκηυ βαμπιρυσι νιυ ται βιρκηησι μηφηησφηοτ κηβ καιυ νιηητ υσιμητ ι τυσι τισκηυ κησνηρι κη τυημκαρ. Κυς τυρι υσιμηφηρι κηβ καησκβιριτβικις, υμ κητ φυσμηφαι κυς δηνοιαι νινομινηφυσι μηπμισλη βιυ καησκβιριζαι κυσκαιυ υσυσι βισκημυσι τυιμητ ακιτι κη ζακυκαρ, μοπκηρι αι τυμαισρι κοτ κοκαι κη τιβιδηφ υμηπαι (ημμυνυσι ληφβιτ κισφηησδφηαι κυς τυσι καπκηυμκαρ), τυφιτ υτ κσυκκαραι νινομινηφαι φησδκαριρι καιυ βιρι κηρμιβιυ βισνσμυτι ι υναι φυσμαι βυκυναι κηβ υτ οκισιυμηρι δκηκητ συτ τιπαι νιυ κοπκακται κοτ τυσι τυπινυσι (πυς τι ναι ται τακητ τυσι βαμπιρυσι κηβ τυσι τιδυρι βυτ δημιμυσι ρισφημζα) τιτ ναναρτιυ μυτυαμηφβι, βιυ κιτιυ καιυ υτβαι υρι κη ζαικληυ κυς τυ υσιμητ υτ κομυν.

 

Cities of the Disk, Plain of Shinar, and the Mil-Gisel site

 

Νιμαρι ληφητ κομαι νυσμαι ναι νανι ι τυρι ουσι ηρμηπζα, τυσι συμρι (λυσι τυπινυσι κημκιητ κσυβιμητ ι τυρι ηρμηπυσι υμηπζα). Τυσι μηπμισμ φυσματ καρβιυ νιυ ται καιυ βιυ κυμοκηυ κομαι ται καμαριλης, υμ κυαμ μρυπαι ι βιιρι κησνηρι μαρι κηβ κα βυτ κυς ται μηφηησμ ησδυηφβιρι ι μαπκηφη ταζυσι κοπκινυυσι κοτ ται υσμηπιζαφηυμ, τυ ιτισφηοτ κοτ κηφαι ησζαι υρι νιτβιπκα: ληφβιτ φηηρκε τιμπατιαι κοτ τυσι νιζαφηητβυ, κυς τυ ιτισμιηφβυ; κισκαυφηοτ αφηαι τυσι καοτιδυρι κρυα; κημδιφηησδφηαι κυς τυσι Μημκαβιατ κηβ τυ βυκαις; νισκυμφιηπζαι κυς τυσι Τισμεσυ κηβ υσαι κηδνινφηαι ι ται μαμια; κηβ υτ νισπισφηαι αφηαι τυσι βυιτιφυς κηβ τυσι βηφαιυ κυς τυ υσκκαριβαι νιπηφνινφηαι με μυνδαι μαβιριημ.

 

Ναισπκηυ υμ λημπαι υτ καιυ δνοιαι ακικε υτ φυκ βιυ νισακε ται κριμηησι κυμφσυπκαφηοτ τισυ τυσι βισκημυσι κηβ τυσι τυπινζα. Καιτ υσνιναι ται μαιισσι κηβ δνοιαι βιμιηφδαι κυς ται βιδαι νιυ τυρι ιυσι κημβοκαι ι τυ μηφισυ καησι καιυ υσκε βιυ κηβυνι. Τιλιθ κυνιυ ι τυ βισμηφαι κηβ ται υσιλιαι βολβιηφδαι ναιβα τυ υσκησβαι κυς μηδιαι νιυ ται βιπμισυ ι καιτ κηβ βυμησνδαι υναι τισμυαι βιμλαησμι τισυ κυσι μι ρυπζα. Ταιμαι νιυ τιδυς οκυρισυ υμ βιβαπκαμιηφται νιυ τυσι βαμπιρυσι νιυ ται βιρκηησι μηφηησφηοτ κοπκησι τυρι κηφισρι (σιρκαρ) νιυ ται βιμυνδαι κηβ ται νιτβρυκφηοτ νιυ υτβυσι ι μηπαι νιυ τυσι κριμηρζα, Τιλιθ υρι νομκησδαι οκισιυμημ υτ συναι βικηβηφδαι κομαι υτ νιμυμιαι φημηφιναι.

 

Κη ζαβιριυς με νιλυβιω, υμ νη δι νιυ Τιλιθ κηβ δηνοιαι φαιυ νιφυσαι κηβ καρι βιρμινατ νισαπαισφηηφδαι υτ ται νιηκησι νιυ ται ιτβυσια, κηραι υρι τακιδαι κυς τυσι βισκημυσι καιυ με μηφυσι δηνοιαι (ιμυαμ καιτ κηβ τυσι καιυ καιδατ νιυ ται βιρκηησι μηφηησφηυμ), υσκε δη βιισσδαι υτ συτ τυμι νυρμιηφδαι κηβ υσπηησηνδαι υμ μομηφται καησι υμηρμη κηβ κη συβοκι υμ μηηφνα, σαι σι κομαι υμ λακημιψιρι νιυ τυσι βισκημζα.

 

Barker, G.; D. Gilbertson; and D. Mattingly, eds. 2008 The Degradation and Well-being of the Wadi Faynan Landscape, Southern Jordan. Oxford: David Brown Book Company.

 

FL-151015 Admah kue Rauninet Alinekir - Admah and the Cities of the Disk

 

FL-090311 The Tel Dan Vortex Analysis – Defense Report.

 

FL-080515 Kir anat laz anani Nob - The Priestly City of Nob

 

FL-300913 Shusikste Lariktin Edom keir shuskenta bitra sheesk Altair-3 Sitatan: Raterkur Fidan 40 bikikbin - Iron Age Edom as a model for Altair-3 Colonisation: The Wadi Fidan 40 cemetery

 

FL-250913 Symbolism at Tel Dan - Obscure bamahs and the discontinuity of sacred spaces

 

Levy, Thomas E., and M. Najjar 2006 “Edom and Copper: The Emergence of Ancient Israel’s Rival.” Biblical Archaeology Review 32: 24–35, 70.

 

Rast, W.E, Schaub, R. T. "The Southeastern Dead Sea Plain Expedition: An Interim Report of the 1977 Season". AASOR 46; Cambridge: ASOR, 1981.

Template Design by SkinCorner