Mar 16, 2021

Fez̧at

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Fez̧at Cover

Fez̧at


Jesad mebi mabayun u kamin ledad. Isu baken al fw difafid kalemye ve jenem nişit, şoma daz̧at nidekbar riz̧aş baz̧et fefeku gamiz̧i al fw dinid ve kaladi u riz̧aş ve gitan; baz̧et sagan gidami katan jefez̧ ke bakeh ke samebim nedemye: baz̧et gidami riz̧ek naşes u baz̧et fisati leleku şaniz̧bar ke naz̧et jeşis: baz̧et kikafi lefiş saye u sasefye, efu laz̧an ef asti mebaş, kuh kimiz̧bar jenem jilasye kitel al kesil baz̧et asti kidarin. Sabar asti biselun jediş riz̧aş kini jenem gesidbar fez̧at u, ef aim naşid, şatet şayeş jefekbar banelu şayeş femefbar alu al bafad lez̧aş al fw naram vebar sabar nifis ve finem.


Efbar nehih, un baz̧et sasefye jefez̧u leleku kebar jaleşbar rimehid ara aiḑ lefehun riz̧aş şefen kimiz̧bar jenem kidafbar bez̧iku gebişu sabayu, aib bar lideb mateşye ve şakid, katan asti leleku gafes ke kidaf dimeşu naf samebim nehişye şaz̧eb bekar litamu mişeşin u nideş ke kimiz̧ tu gesid bafad, baz̧et bafad baz̧et başiku batabu gesifi asti felişid ke jenemim. Aiḑbar bedak debik, baz̧et asti mez̧az̧u fez̧at, amma jesayim safarye baz̧et kinikimye ke femaz̧im sabar nişef kuh gesidbar laşel nidar u, aiḑbar sabar debik, leti jesak ara kebar jatab fez̧edye riz̧aş şayeş garilbar ara başiz̧u bamişin al madesye ed jenem.


Nalekbar riz̧aş ritifim fez̧at şedatye jelaf batabu gegegid, başiz̧u aiḑ banez̧ye şaz̧ al fw disef u nedemye ve şedatye şataz̧ mişafu naşes u badaru ketez̧ fi al fw ledinye u nehişye ve ladabye, kebelu bilam anhaimu nanen al fw lefiş, al mebaş ve laz̧akin gişasu u leleku jaletin gatas aih gifaz̧id u nebabid rebatye.


Al fw dalu baken şedar, ledim ke nenik, asti ranaz̧ şatik jekeli gişayid al fw jefik bikye ke jaleşbar lidemu vebar ritif kez̧abye, kuh kimiz̧bar jesak jiz̧in u beşin u lekebu kifem bikefbar resakid ke riz̧aşim nedem ve brōdmare lez̧aş bayak ve al jemam riz̧aş şareş jisemid alu jenem laym lekeb mebaş basim.


Fez̧at 1

Bir, anha bekar şedatye ve safarye jarez̧id daşel, im, şatik jelaf bilez̧id lisit ve al jeşis ve lidek nak faşil, şahidu beşin u şatik, iz̧ riz̧aşim mişeb, jelaf limiz̧id jesez̧un melen iz̧ riz̧efim finem u, mafedu, iz̧ alim gemin anha fez̧ak leleku bilbar şebiz̧ye u lasişye, metan ve riz̧el u riz̧ef denesye gebişu sabay anhaim şataz̧ dehelu jiz̧ jesayuh riz̧aş safak.


Bir, sabar asti lesil ve al fw lasig rbs kamin delagye ve al ledad ve al fw dalu baken şedar: baz̧et asti şaşit, fez̧at, leleku bilam baz̧etim asti bakaşu aym riz̧aş, ammau bilam alim ram baz̧et kidarimye aiḑ gdami katan gafel ke sabar riz̧aş baz̧etim asti al lesil ke bikefbar sediş u leleku kamafid, minefu nat sa riz̧aş riz̧ilim bekar başiz̧u şedatye şatik şataz̧ leleku dafeşid ke bikefimbar lasişye u şebiz̧ye u şatik jelaf al fw nelid nayim ke nisag u gelaf riz̧ef sasif jilay kilab ledelu bimayin bafilid ve babeş.


Anha bekar kaman şedatye laym remetun makek u, riz̧imu, leleku ralimu resaz̧: nas gw anha gw şataz̧ gw kidab girlisye, anha jelaf nisakid riz̧ef limak karay nişef şaz̧ belitid ke bakeh ke kedimun ve rebatid getab evenye sabay anhaim şataz̧ leleku jabatu binik şekem ve şatet şareş jefekin, al fw remem iz̧ gitan şareş famisin rabim, ganasin laym raz̧af mişifye, gayesu şaz̧ anha şataz̧ sakid: girlisye finit leleku netambar u finit leleku gez̧ihbar lez̧aş girlisye bekar rifit u lenat, katan şareş kebelu ritif şedinye riz̧aş sasel leşak, dimeşu sediku, al fw mişif ledad u al fw nafam sagan to kayalbar al mimimye.


Ritif şedatye bekar laşel jitay ke bafiz̧bar riz̧ef limak jabam, şaz̧eb, jidilu, fisati leleku gefasbar al fw mebaş ve bimayin başiz̧u lasişye u şebiz̧ye, amma katan jitihi mefamun ledif ke finit raneb iz̧ riz̧elim u iz̧ gw al fw lideb madesye, kilab jelalin ke finitbar katan ledelu aiḑu al fw lasig batit u dileg şasez̧. Bir, katan asti leleku gafes u dehelu şareş leleku gafes iz̧ riz̧ekim şaz̧ gtam şedatye şataz̧ diz̧anid ke bikefimbar jinad: al gemin katef riz̧aş anhau jebez̧ kiz̧eşu kikid kinetun u nafan ke kişinbar jeşeb, beşilu mifbar riz̧ek az fw al fw madesye sagan to betadbar bilam nafaz̧imid ef şaşit u renab.


Al fw şedar gw vebar sabar nişit asti fefeku kişelid fi al rasin ve al safarye u jahebye lefiş ledinye u lefiş larafye şaz̧eb baz̧et sagan damayye riz̧emu ayl baken al fw ram, u baz̧et sasefye ke gelaf jenem ledad aiḑ fez̧atun şasez̧, ammau leleku kesen kamin u, afu başafu, kesen şabek, iz̧ riz̧aşim; baz̧et asti leleku şahidu lasisu , aiḑ al fw nifis riz̧aş baz̧et fisati leleku diz̧albar katan ledel ke jelaf jenem limak demim; baz̧et daz̧at gafelu kihişbar lideb madesye demitye bilam baz̧etim jekeli lekeb nifis ve mebar u leleku gebişu medatun bişel nuaf. Baz̧et daz̧at şedisbar aiḑu ramal fabatye u jenbar demitye, gebişu jilid anhaim bekar leleku jesakye u baz̧et nidifi riz̧ek lesişu iz̧u nineşun safak.


Fez̧at 2

Bir baz̧et gesifi baz̧et sagan asti datayid gatif ke kimiz̧ al şef şaz̧ar baz̧et sagan kidarye biniş jidilim baz̧et sagan gişef katan, u baz̧et fisati katan fiye kinabin jenem makef fadab nitabu, kilab jatab lidat. Baz̧et sagan bimeşi aiḑ ranab, amma başiz̧u bimeşi riz̧aş al şef ninit bikefbar kesen fababid fi nifaşye u gefad litelye riz̧aş kadif al rasişye u kemez̧ madesye ke bimes riz̧aş jilidim jişet anha gw kez̧al gw ara gw alu gw lesil nişef minefu nat aluim al fw lideb, kesil şayeş jişaybar: baz̧et asti datel, feşabid gaşelu leleku ke bikefbar kaşenu kaşaf aiḑ hakkasye; baz̧et jekeli gfetun iz̧ labal u feteb naz̧ şaz̧eb baz̧et sagan sasefye ke lefafim dihad ledinye kilab darad aiḑu ke alim rişen ke nidekid başaf al nilasye nafye u aiḑ al lideb madesye.


Baz̧et asti gtamun u jiz̧in litas: ladabye bekar leşedu besebid ke sabarim satiz̧ ve şedar amma bekar başiz̧u banaz̧ ve jenem bilam anhaim gidal katan jisen ke menitim riz̧ef kalak u kaşen nişef alu gw jenem: anha kefis riz̧aş kesilim nedarad u bikefbar gafes laym jenem, bilam baz̧etim nedarad bikefbar laymbar riz̧ek bilam baz̧etimu nisihid fabet, un lez̧aş bilam baz̧etim ledinye nidas lez̧aş rayek, anha kefis riz̧aş baz̧etim şayeş bikefbar riz̧ilu laz̧an gw al fw naked daz̧at nenbar dafiş vebar riz̧ek, akbar riz̧aş baz̧etim asti misel ke garil al naked u kimiz̧bar gitenun rebig.


Sabar nişef ve al fw getab ledad asti leleku gafelu bafadid fi al fw kinam şef şekemu, bilam ritifim sayabye ve şedatye bekar felamin, anha nim litaf u niliş, geneb ke şekimye u kebar şekim limak şadekye u, afu başafu, anhuh nabar madinun ve al fw lideb ef ranaz̧ şatik fisati leleku bimilbar ke tu u şatik bili gesişun sar iz̧ aim şaz̧ed, kilab sababin katan şayeş bikefbar ginitu: sabar bamas asti badaru gefasid aibb gw al fw mez̧an ve baz̧et dalu; katan bimimi ke aim leo şatik jekeli baz̧et jisih nifis ve jinar: dalu lefisu sababi gedam daz̧at keleşbar ginitu; katan şefen bikefbar fabifun aiḑ ritafye iz̧ sabarim nişit, nasye anha bekar jitayid ke dalan laym fabel fi kinabin dekigye riz̧aş anhau diz̧al misen letenye iz̧ dafişim al fw kabal u al dilik.


Al fw dalu baken şedar mekez̧i jesak ef gtam, babem ke kidaf laymbar kinetun amma gaz̧idu babem ke bikefbar başim jilid alim fw kinet asti leleku sasifun litas u jilid anīm naşesye lez̧aş fatifye jenem makek: baz̧et asti minelun şedar, babem ke kimiz̧ jatab masefye u başiz̧u babem ke mikaz̧u kesetbar jarafbar, laymbar lekeb nafifye, vebar bedam riz̧aş fisati leleku başelbar jenem ke gelaf jenem jalab ledad.


Fez̧at 3

Baz̧et asti baz̧et gedis gzi̧am; baz̧et daz̧at segekbar u bafabbar al fw lideb madesye kebelu al fw şasez̧ anha bekarim, kilab fanamin sakeku kişaf jimasye. Baz̧et asti misel ke dekez̧ amma fisati leleku belitbar al lidedye ke finit ralimu; jilid ranebim fisati leleku bedim ke jenemim baz̧et nitelu fisati leleku finitbar katan lez̧aş betafi katan: aiḑbar şedikun baz̧et denigye . Baz̧et asti feşabid, lenan, gekat aiḑ başaf gez̧emye, nilah u ganel sadilye jiteb.


Jenem fayas nişef asti naneşid fi gefad jilar: ranebu baz̧et asti ralimu gimabid alu mafan riz̧aş baz̧etim sagan kifitye nişin vebar al fw nifis ve genem ve kinet. Bebam fefif asti al fw gefad geşel ve bilarin beniz̧id u ve lanabin al letenye riz̧aş gitan leşasye; başiz̧u şaz̧ baz̧et sagan bimanye aym riz̧aş, baz̧et fedadi jesak u feşabi jesak aibb gw jenem kahen satal: aiḑid gemin, baz̧et layed nalarbar genay ke jenem şadekye u jenem jilasye, jilid baz̧etim gayedye al fw mişab sababin katan asti sakeku diz̧im, baz̧et gasanimi ara redaz̧in lidem ve gekaşye, feseşin riz̧ek el anha bekar remimid u başiz̧u el baz̧et jekeli neneşid riz̧ek lez̧aş jiz̧id riz̧ek.


Abdulla, A. K. (2020). Translation in the Arab World: The Abbasid Golden Age. Routledge.

 

Ali Abū al-Hasan ibn Abī al-Rijāl. Preclarissimus liber completus in judiciis astrorum [or] Libri de judiciis astrorum (Kitāb al-bāri' fī akhām an-nujūm) Venice, Erhard Ratdolt de Augusta, 1485 [then] Basel, Heinrich Petri, 1551.

 

FL-211013 Ногеалаз Ногемаз Jатнризигиjе - Medieval Medical Astrology

 

FL-070515 מאזזארות

 

FL-250914 ابع مشر بتیته ال بیتکرد بنیرن - Abu ma'shar and the Black Astronomy

 

FL-270121 Žok šoubtyd aţ nevu

 

Hand, R. (2000). On Astrology, prophecy, and religion. ReVision, 23(2), 38-38.

 

Jones, M. D. (2011). Destiny vs. Choice: The Scientific and Spiritual Evidence Behind Fate and Free Will. Red Wheel/Weiser.

 

King, D. A. (1980). The exact sciences in medieval Islam: Some remarks on the present state of research. Middle East Studies Association Bulletin, 14(1), 10-26.

 

Johansson, N. (2011). Abraham Ibn Ezra on “The Scholars of India”: A Twelfth century Jewish view of Indian astrology. Studia Orientalia Electronica, 110, 297-307.

 

Pines, S., "The Semantic Distinction between the terms Astronomy and Astrology according to Al-Biruni," Isis 53 (1964), 343-349; repr., The Collected Works of Shlomo Pines, vol. 2 (Jerusalem and Leiden, 1986).

 

Sarton, G. (1955). Chaldaean Astronomy of the last three centuries BC. Journal of the American Oriental Society, 75(3), 166-173.

 

Sutton, L. E. (Ed.). (1977). The Horoscope of Asadullāh Mīrzā: A Specimen of Nineteenth-century Persian Astrology (Vol. 6). Brill Archive.

Template Design by SkinCorner