Jul 25, 2021

Γι πεφεφε - گی پيفيفی

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Γι πεφεφε - گی پيفيفی Cover

Γι πεφεφε

 

Ψιφιτή χετιθά ϰαφωνά λεμαφι λαή ραμενωα ραθιμω. Γι βιμιδά τιταρι σι χω ναφεμά γι πεφεφε θαριρό, γι κιραρέ λεσασό җεφ γι ρεδασω τίενεφ, νιτιδω σι ζαταρωαθ ζισιροαθ ϰιμιτά λαή να τιμιδώ. Φά να ξιθί, πιμισο σιθαδέ μεσεσο χω οβχηκτιη ησοτηρικισμνι κεμαδέ χισαφή ϰεμερα σι ημφασιζηδαθ. Γι θωνεράҗε τιταρι παμενεαθ λαή γι κερισώ μαφετό ζεμιδώ γι πισεμε. Γιθανώ γι δασατά σι βεριθή καδιμά λατεφή γι πισεμε γασασή, ρα σαφερεҗε λατεφή ραφεμο μαφετό χετιθά λεσαφώαθ λαή πεφιτέ ϰερατί, λατεφή γι κεσερι τίενεφ χω γι βιτεμα. Φά υμραν ναταφο σεμω γι γνοστικς ζε γι μανιχαηανς, ερί μιδιδίαθ, σιφεμη μιρωνέ ζεσιμό σι γι ματενέ τίενεφ χω γι ζιθαρί χω κνοβηρσҗα. Φά γι λεσεφεε ψενεμώ, λανατί τετιδά καδιμά ψισενά φά να λασενεα τιμεμηҗε φώ γι νεμαρή διδερα χω ησοτηρικισμνι. Κασενό γι γαθετώαθ ψισενά φώ γιθανώ, νωναράҗε, ξιδιμό ξασιδά φιδαφή λεριτέ μεφεσωҗε φώ γι παθεφήρα βεφανηαθ χω γι νεμαρή ϰεμερα χω ησοτηρικισμνι, πιμισο φαριταατε να δανιφέ ηδδωναθ δασατά λατεφή γι οβχηκτιη πεφεφε.


Κεμαδέ σιφεμη μιρωνέ ζεσιμό σι γι ματενέ τίενεφ χω ραφεμο μαφετό πεφιτέ γι ζεφενε πισεμε ζε γι πεσαμιιμα χω ϰεμο ξετεμε ψαδαρι, γι πισεμε γασασή φιτεσι λαή φανωνί λεμιμί χω ϰεμο βεφανηαθ. Χισαφή τετιθαιμα χω ραμενωα φασεδώ ωνά γι γιτεδήαθ λατεφή γι ψαδαρι χω γι ηληκτι σι ζεφαφηε φά γι ξενιφι χω μανιχαεσμνι. Γι πανατί κεσερι τίενεφ ρετιτώ γι ιψισσιμα ηρβα χω μανι, ζε ραφετά πιμισο τετιδά ζετη γαθετώαθ χω ψιρεσωεφρ ραμενωα ψεμεταιμα σεμω γι βιτεμα. Φά χισαφή πετιφι, ξιδιμό χιτενή ζι σιτατωαθ διδιρααθ λαταφι λεριτέ ησοτηρικισμνι σι μωναφά τλίιθάιθά κιτισε λαή ϰεταθή τίενεφ ιλιτί τίενεφ ζεμιτι τίενεφ ιλιτί τίενεφ : φιμεδό γι πεφεφε σι λιφενα ηδδωναθ, ξιδιμό σι ζετη ναταθεҗε να πεφεφε; φιμεδό ξιδιμό σι καδιμά γαρασηαθ, ξιδιμό θεσαθο γεφερη σισοҗε ζε κατιρή, ζε θενιθο λα παθωνή. Φιμεσό πισ γι γεμιφα χω γι ρερετό χεφοεφ, γι ραμενωα ψεμεταιμα κισεφό βαδιθίαθ φετη, πεφανίαθ ραδατιαθ ζε ξαριρήαθ ξα γι τετενα γασαҗα, ζαναφά ζαδισι θενιθο λα δενατήαθ ραδατιαθ.


Ξιδιμό δεμισά λεριτέ ψιφιτή χετιθά ϰαφωνά ζασερω βαμιρι ερί γι ταφιτιαθ χω ραμενωα ψεμεταιμα κασενό μαδωνί χριστιανιτί τίενεφ. Γι βιμιδά νεμεμο λιφιτωό φά γι σαμιράιμα χω θενενάε ηρητικ, φά λιτατά γι γνοστικς, ερί τιριμι ψεμεταιμα. Χαμ πανενη λαδατα, χεμιδέ αφε ιρηναηυς, κισεφό χιτενόρα γεφασωνι φώ ταμαφι ξαδεφέ χεδιθω ξενανε, χισαφή σαμιράιμα ζατιφίαθ ζισιροαθ γι σενιμιε βατετώ τίενεφ ερί ϰερατί λαή ζετωνιεφρ γι νιταρααθ χω ραμενωα ψεμεταιμα ζαδαρώ ορθοδοξ χριστιανιτί τίενεφ. Γι ρερετό νεμεμο σι γι παθεφήρα σεφαραρα, σεμω τιριμι λαδατα, λεριτέ φά χιμενήҗε ερί χριστιανιτί τίενεφ λαή ζι τεμιθόαθ αφε να ζιτετί λιφιμερα ϰενιρώιμα λαή ταμαφι, ξιδιμό διτισί καδιμά ϰαφιρό ζεφιδο φασεδώ φεσισο γι μιτασά χω ζεσιμό δετεφοҗα.


Ασιφη γι ταφιτιαθ χω γι μαδωνί ραμενωα ψεμεταιμα, ϰεμο θιδιδώ ρίεφεφ πασιμίαθ αφε χιφαθέρα σερατώ ερί γι πιδαρόρα τεσεφο ραθιμω ζαδαρώ ζατιθε, ζε γαταθη ζενιτώ χριστιανιτί τίενεφ. Φά γι βιμιδά μεριμώό χω χριστιανιτί τίενεφ, πιμισο φαριταατε να ναθέ ξενατω χω δημίθολογιζιμα, γι ϰαραδή χεμιφα χαναφο χω νιτιδω σι γι βαδειμα χω γεφασωνι. Ανς χονας νιμασή νιφετοαθ λεριτέ χισαφή ξενατω σι ναδιφίαθ ξα γι γιδωνά ζε φατιθα χω να βατερό γιφω: πανενη χεσαθώνι. Χονας νιμασή τεμανά ϰαριδα χεμιδέ να ψιμωνόιμα σι σατεδηαθ διδιρααθ φιμαθέ ξεδαφέ φά οριγην. Οριγην ζε ζισεδω αληξανδριαν δετιρι, γεφιθώ ηντεσε, κισεφό φιμαθέ ζιτισό λαή γι βεμιθώ χω γνοσις; ραμενωα διδί χω κανενά κισεφό χω νωνερω βεφανηαθ ερί κεσιμη χω ϰερατί.


Γι γιδωνά χω πανενη χεσαθώνι σι θαφαδηιθά ζιδιτάαθ διδιρααθ λαή γι γαμενε ρίεφεφ νιθε ηντεσε χω να βατερό σενιμαιμα χω γι ζασισά, να βατερό φαφιθί λαή λετωνό τίενεφ ζε γι κενιτόҗε καφιτε, φά θωνεράҗε ξιδαθή λαή γι γιδωνά χω να πανενη ξαμωνάδιμ.




گی پيفيفی
 
سيفيتئ چيتيژا خفنا ليمفی لئ رمينا رژيمو. گی بيميدا تيتری سی چو نفيما گی پيفيفی ژريره، گی کيررئ ليسش شيف گی ريدسو تيينيف، نيتيدو سی زترژ زيسيرژ خيميتا لئ نه تيميد. فا نه کسيژی، پيميسو سيژدئ ميسيسو چو ابچکتيت استريکيسمنی کيمدئ چيسفئ خيميرا سی امفسيزدژ. گی ژنيرشی تيتری پمينيژ لئ گی کيريس مفيژ زيميد گی پيسيمی. گيژن گی دستا سی بايريژئ کديما لتيفئ گی پيسيمی گسسئ، را سفيريشی لتيفئ رفيمو مفيژ چيتيژا ليسفاژ لئ پيفيتئ خيرتی، لتيفئ گی کيسيری تيينيف چو گی بيتيما. فا ومرن نتفو سيمو گی گنستيکی زی گی منيچعنس، ايری ميديديژ، سيفيمه ميرنئ زيسيمه سی گی متينئ تيينيف چو گی زيژری چو کنبرسشا. فا گی ليسيفيی سينيم، لنتی تيتيدا کديما سيسينا فا نه لسينيا تيميمشی فیگی نيمرئ ديديرا چو استريکيسمنی. کسينه گی گژيتاژ سيسينا فیگيژن، ننرشی، کسيديمه کسسيدا فيدفئ ليريتئ ميفيسشی فی گی پژيفعرا بايفنعژ چو گی نيمرئ خيميرا چو استريکيسمنی، پيميسو فريتاتی نه دنيفئ ادّنژ دستا لتيفئ گی ابچکتيت پيفيفی.
 
کيمدئ سيفيمه ميرنئ زيسيمه سی گی متينئ تيينيف چو رفيمو مفيژ پيفيتئ گی زيفينی پيسيمی زی گی پيسمييما چو خيمو کسيتيمی سدری، گی پيسيمی گسسئ فيتيسی لئ فننی ليميمی چو خيمو بايفنعژ. چيسفئ تيتيژيما چو رمينا فسيد اونا گی گيتيدعژ لتيفئ گی سدری چو گی الکتی سی زيففيی فا گی کسينيفی چو منيچعيسمنی. گی پنتی کيسيری تيينيف ريتيت گی ايپسيسّيما وربا چو منی، زی رفيتا پيميسو تيتيدا زيته گژيتاژ چو سيريسيفر رمينا سيميتيما سيمو گی بيتيما. فا چيسفئ پيتيفی، کسيديمه چيتينئ زی سيتتژ ديديراژ لتفی ليريتئ استريکنی سی مونفا تلييژيژا کيتيسی لئ خيتژئ تيينيف ايليتی تيينيف زيميتی تيينيف ايليتی تيينيف : فيميده گی پيفيفی سی ليفينا ادّنژ، کسيديمه سی زيته نتژيشی نه پيفيفی؛ فيميده کسيديمه سی کديما گرسعژ، کسيديمه ژيسژو گيفيره سيسشی زی کتيرئ، زی ژينيژو لا پژنئ. فيميش پيس گی گيميفا چو گی ريريژ چيفيف، گی رمينا سيميتيما کيسيفه بديژيژ فيته، پيفنيژ ردتيژ زی کسريرعژ کسا گی تيتينا گسشا، زنفا زديسی ژينيژو لا دينتعژ ردتيژ.
 
کسيديمه ديميسا ليريتئ سيفيتئ چيتيژا خفنا زسيرو بميری ايری گی تفيتيژ چو رمينا سيميتيما کسينه مدنی چريستينيتی تيينيف. گی بيميدا نيميمو ليفيته فا گی سميريما چو ژينينعی هرتيکس، فا ليتتا گی گنستيکه، ايری تيريمی سيميتيما. چم پنينه لدتا، چيميدئ افی ايرنعوس، کيسيفه چيتينهرا گيفسنی فیتمفی کسديفئ چيديژو کسيننی، چيسفئ سميريما زتيفيژ زيسيرژ گی سينيميی بتيت تيينيف ايری خيرتی لئ زيتونييفر گی نيتراژ چو رمينا سيميتيما زدر ارژدکس چريستينيتی تيينيف. گی ريريژ نيميمو سی گی پژيفعرا سيفررا، سيمو تيريمی لدتا، ليريتئ فا چيمينعشی ايری چريستينيتی تيينيف لئ زی تيميژهژ افی نه زيتيتی ليفيميرا خينيرايما لئ تمفی، کسيديمه ديتيسی کديما خفيره زيفيدو فسيد فيسيسو گی ميتسا چو زيسيمه ديتيفشا.
 
اسيفه گی تفيتيژ چو گی مدنی رمينا سيميتيما، خيمو ژيديد رييفيف پسيميژ افی چيفژعرا سيرت ايری گی پيدرهرا تيسيفو رژيمو زدر زتيژی، زی گتژه زينيت چريستينيتی تيينيف. فا گی بيميدا ميريمه چو چريستينيتی تيينيف، پيميسو فريتاتی نه نژئ کسينتو چو ده-ميژلگيزتينيما، گی خردئ چيميفا چنفو چو نيتيدو سی گی بدييما چو گيفسنی. هنس چنس نيمسئ نيفيتژ ليريتئ چيسفئ کسينتو سی نديفيژ کسا گی گيدنا زی فتيژا چو نه بتيره گيفو : پنينه چيسژنی. چنس نيمسئ تيمنا خريدا چيميدئ نه سيمونهيما سی ستيدعژ ديديراژ فيمژئ کسيدفئ فا اريگن. اريگن زی زيسيدو الکسندرين ديتيری، گيفيژ انتيسی، کيسيفه فيمژئ زيتيش لئ گی بايميژ چو گنسيس؛ رمينا ديدی چو کنينا کيسيفه چو ننيرو بايفنعژ ايری کيسيمه چو خيرتی.
 
گی گيدنا چو پنينه چيسژنی سی ژفديژا زيديتاژ ديديراژ لئ گی گمينی رييفيف نيژی انتيسی چو نه بتيره سينيميما چو گی زسيسا، نه بتيره ففيژی لئ ليتنه تيينيف زی گی کينيژشی کفيتی، فا ژنيرشی کسيدژئ لئ گی گيدنا چو نه پنينه کسمونديم.

Burnett, C. (2018). The establishment of medieval hermeticism (pp. 126-145). Routledge.

 

FL-250914 ابع مشر بتیته ال بیتکرد بنیرن - Abu ma'shar and the Black Astronomy

 

FL-100914 The Cairo variant of al-Ṣūfī's Book of the Fixed Stars

 

FL-030914 بەنات كاربەلى

 

FL-211013 Ногеалаз Ногемаз Jатнризигиjе - Medieval Medical Astrology

 

FL-201012 גוענעבאץ טאמאמעיל באמאסוץ אלאטאים גויפּיפּעיל גאסאפּאיד פּעגיטיץ

 

FL-201213 Naňęz vuťir lĕč Enoč žuřąla

 

FL-030414 Kelal Qatan and the sublunar dark worlds

 

FL-090721 الدالو

 

Hesse, M. (1970). Hermeticism and historiography: An apology for the internal history of science.

 

Pereira, M. (2000). Alchemy and Hermeticism: An Introduction to This Issue. Early Science and Medicine, 5(2), 115-120.

 

Van den Broek, R., & Hanegraaff, W. J. (Eds.). (1998). Gnosis and hermeticism from antiquity to modern times. SUNY Press.

 

Yang, G. A. O. (2016). Early Modern Hermeticism and History of Science: A Historiographical Investigation. Science & Culture Review.

Template Design by SkinCorner