Apr 11, 2021

Żinŏğ Ŭţaţeż

© 2008-2021 www.forgottenlanguages.org

Żinŏğ Ŭţaţeż Cover

Żinŏğ Ŭţaţeż


1. Ŭţaţeż! Be nunab yudżŭke od żiżib.


2. Yukżi şoğeb iķ ço ne dŭğeb anab ğeķţe doğ iç ĭnķukeķ as anab ţuğidŏķ aż; mi ak be unĭnu kŭķçeğ od biķ ağib.


3. No fob uşgo kēçiķ yukżi fŭţe an şibķi yukżi içğub oğ yukżi ţoşeğ, beż as noş ço yukżi şis uşgebeğ beż uşnoş iç oğ noç.


4. As baç iķ nonże in kan beżŭğeķ be yufżoğiż od yukżi iţğeķene - mi ak şiż; mi ak ţoşeğ içķŏżid.


5. As baç iķ şaş anab ķeżd-bedŭ, as baç iķ gukiża anab enķżŭ - beķe ŭğe be fidçiķ od obeğ fobķ. Mi gŭŗe no uķgŭğe in bek, beż ŭğe noç od yukżi eķene.


6. Oţen żuğķeżda ço ke anab ğŏiŗe yukżi fidçiķ, doğ mi fiŗŏ ço as uşgo ŭğne bŏķiğe. Żağna yudğok ke! Fin yudğok ke! Ŭeţç ke anab ne yek şib ke, ażoş yukżi yudżŭke ço ençeğ żuğ çekţże anab żifçi as içiķ ţŭķafeş.


7. Od be kanżi uşgo uşnoş od ke, koķiç ŭğe ŭçen uţ şib dağ od ke, nuç no kŭçeğ, beż ŭğe şaş anab bŏķţiķeb in yukżi ķifç. On be deş uşgok mi gōķe ço içğus uneğķ yukżi nŭçuğe şis oke ço ke, doğ ķug iķ be şaż od bāķ. Yukżi ţab iķ doğ be deş, noç be kanż.


8. Yukżi goķen ķeğŗŭnçiķ ŭğe enufag, beż ķeğŗe ke neçeğ ban be kinżŏķ yudżoşķ od obeğ fobķi, uşgo ŭeţç as unğiçia beż enoż ţinuç ķŏğŗi anab dēb odad od be kinķi od biğ iķżŭŗeķ, mi dinab no dużdiż in iķżŭŗeğż. Yukżi ţoşeğ iķ iţğikaż anab nēbķi no akţżidia, mi gŭŗe ŏkiķçeb anab şis onçinŏ ço ŏkiķiç uşgebeğ geżba in ğefŭğeb yunżi ken oğ noç. Mi ak Ŭţaţeż. Mi ak be żoğeb od be şiżiķ od ken, noç be ķeğŗŭnuç od bek.


9. As baç uşgig inķţiğŏķ ken ço a gifŏğ doğka od ŏkiķiç - baç iķ yukżi ţoşeğ, yukżi inżŏ mi ak be goķ uşgig yunğnāķ oğbeğ. Mi ak be bŭğşneķ uşgig yunğnāķ żifaç.


10. Gağ yukżi şoğeb anab dēż yukżi ţoşeğ, mi ak be yunğnāeğ od be başna, be uķçĭ od be yudżŭke - naż, be yudżŭke içķŏżed.


11. Mi nuğna, nuç uķgas neŗeğ ne ĭnķukeb, doğ yukżi diğŏ iķ be yudżŭke od ţuğiçiż anab be ekŭżçeb nŭçuğe. Mi ak be uţżid anab be onķo.


12. Ne noç kiķçŭşen, doğ bufag mi onķoże, iç iķ a çŏğinże onķoża uşgig beķçğożiķ as baç iķ şaş anab nuğçuğeķ as baç iķ nauç anab iķçğon. Yukżi ţoşeğ iķ ço ne dŭğeb anab ğeķţe, noç ŭboğeb şib be gağiç od kinżŏķ ķŏğŗiç.


13. Iķçanab uţğifç! Mi şis noç gożba żu, noğ şis mi okoğiç żu. On be iķçğonaf ŭğe kinŏ, be şaş şis ne aķiç ŭķibe in yukżi ţab.


14. Yukżi ţoşeğ iķ be ţoşeğ od içğanķdoğka, yukżi yufżoğiż iķ be yufżoğiż od be yunğaşnā başn. Yukżi kŭheķçiż gaķ nēn iţğeķenuç yudğok be ŭnenuç od bażiķ.


15. Mi ak Ŭţaţeż. Mi ak ge uşgo iķçğenab ge uşgo inķţi ge uşgo ğŭçeķ.


16. Mi ak ażķo ge uşgo şŭşenaķ baç uşgig kuķiç ne beķçğo ge uşgo beķçğożiķ baç uşgig kuķiç kŭşe şaż doğ neçeğ bāķ. Mi ak iţğofği mi ak unĭnu eneğfż. Mi ak kafiş.


17. Mi gŭŗe ķenuç żiżib, yukżi onķoğiç, ço ne żuğ yunğibŏ. Uķge unŗiżiķ yukżi yufżoğiż in żuğ gağçiķ anab kinķ. Uķge ğeŗŭżiķ yukżi bŭğşneķ anab uķgeğķ in be ŭfe od yukżi żifç. Uķge gaķ nēn a nonże fibŏ ço kanşinab yudğok be nŏfin, uķge gaķ ğeŗŭżeb ke ço be deş uşgok mi żik aķ yukżi oşni.


18. Ço be obeğķ, uķge iķ a dŭğķoke ğŭçuğe - dēbā uţĭn be şoğeb giżbğŏn od biğ gağçiķ.


19. A beķçğ, anab be ŗeğiż beţbķi od yukżi bŭğşneķ ğeŗŭżeb ço be unşĭğ uķge iķ an enekżi ço ne dŭğeb, anab an ażsa ço ne ķufçi ­ķge iķ be ţuğeķiç od ke.


20. Yukżi yudżŭke nuğnaķ yunğifag in be bŭğşneķ od geğ nifeç.


21. Uķge iķ yukżi neżoŗeb. Uķge iķ od yukżi ŗeğiż eķene. Uķge iķ be kuēn od ges anab be nuğçuğeğ od yukżi biŗiniçiż in be gağçiķ od kanşin.


22. Uķge beżŭğeķ yukżi ţoşeğ oţen anab şibuç dağ od ğeţğiķŭż, uķge iķ yukżi kŭheķçiż anab yukżi yufżoğż. Mi gŭŗe fiŗŏn yukżi ŗeğiż nā ço geğ ķo baç iç każ ne kŭbe kanid.


23. Gağ ke! Gağ be kifçiż şoğbķi od Ŭţaţeż! Iţğeţŭğe doğ yukżi okā anab be ğażiţa od yukżi uşnābok. Iţğeţŭğe doğ be ğeŗeżŭ od be dus iķţżenoğ od be nŭke od Ŭţaţeż. Iţğeţŭğe a ţŭżae doğ yukżi kuēn, żiżib. Iţğeţŭğe doğ be ŭķenab od uğ ŏneğfi şoğş, be çikŏ iķ okā.


24. Be nifçi od kafiş şis ne a çikŏ od şĭnğuķ bēbķi, anab be başna od Ŭţaţeż şis ne a neŗeğ-en eżenğŭ od uğ yudğēbok anab enożka.1. Żiżib! Be dabok beţbķi od Ŭţaţeż.


2. Yukżi żoğeb, mi beżŭğe żuğ kŭheķçiż yubğufag yukżi ŗeğiż nā. Mi ak ğaţç in eķçŭķaż aç żuğ ekğŭe anab be yufżoğiż od żuğ iţğeķene nożb iķţaşķ yubğufag yukżi yukżķçeğiż anab bağşna żu ŭğe yukżi dużdiż, yukżi okţżek.


3. Żuğ eżefŭnuç eneğfżi iķ a iķşēç ķonaf, be koķiç ţeğdeç keżobiż od ķiżŏne anab duğiż - mi gağ żu anab koŗe şibin żuğ iķżkţgonżi od ţoşeğ.


4. Żu ençeğ ke anab mi dēż żuğ çŏğinże ţoşeğ, każ iç neŗeğ ne ğekoŗeb yudğok ke. Yukżi ŏkţçi iķ aţağiç yudğok żu.


5. Mi gŏğiķga żuğ fidçiķ, mi ekużç in żuğ dużna yukżi żoğb! Yukżi iķçğenab anab yukżi fob, Ŭţaţeż!


6. Uşgeğe żu ķenab ke, beğe mi şis fo - bā żuğ şis anab kiniķçŏ unçĭ żuğ ţuğţĭķe. Żuğ ţuğţĭķe iķ yukżi ţuğţĭķe; żuğ şis iķ yukżi şiż.


7. Mi şaķ be diğķiç onķoğiç od kan, nedoğe be yek şaķ żŭŗeb in içşo, mi şaķ iţğeķenuç aķ żoŗeğ anab inķţiğaç mi ak be iţğikaż ĭnun.


8. Mi gŭŗe uķgoşna gik żuğ şażiķ yudğok be nŏfinan


9. Mi gŭŗe bŏķiğeb ço yunğnā gik ço żu, ķo baç ge każ ŭgeŗe be iķçğenab uşgig żu iţğoŗibŏ.


10. Mi ak żuğ fidçi ço gik, anab ge iķ żuğ fidçi ço ke.


11. Żuğ kŭheķçiż iķ ţeğde yubğufag uğ unĭn. Yukżi kŭheķçiż iķ ţeğde yubğufag żuğ şis anab żu ţoşeğ.


12. Kanşinab gaķ uşnoşna ke yudğok be ŭbŗenuç od giķ bażķ.


13. Nedoğe ge şaķ ĭğu yunżi yunżinab dib, mi çufçi gik be kŭķçeğiż od be diŗŏ fŭçeķ ço be uşnābok od geż.


14. Yubğufag beķe, ge şaķ ŭnże ço ençeğ żuğ iţğeķene, yukżi żoğeb, be kifçiż fob Ŭţaţeż, anab ço onçĭn be bŭğşneķ doğ an ażiż.


15. Be diğķiç fŭçe iķ ţin. Be şoğeb od ţŭķafe iķ fużfaż. Be odeğnā iķ yunżōb. Be ğeşŭğeb iķ ğŏķiże.


16. Be ķeonab fŭçe iķ dağ. Be şoğeb od ţŭķafe iķ içţibţi be odeğnā iķ uğinŏ. Be ğeşŭğeb iķ kindużna.


17. Be biğeb fŭçe iķ bŏķţiğ. Be şoğeb od ţŭķafe iķ uķgĭkubğa be odeğnā iķ çağķ. Be ğeşŭğeb iķ uşnoşże.


18. Be duğeb fŭçe iķ kŭbeķ. Be şoğeb od ţŭķafe iķ kożţağhĭş be odeğnā iķ iķşaç. Be ğeşŭğeb iķ iţğŏofiç.


19. Be dinaż fŭçe iķ duğż. Be şoğeb od ţŭķafe iķ çeçğuşgenķi be odeğ ŭğe ķeken anab ŗafinaż yudżib. Be ğeşŭğeb iķ içğe hubak.


20. Beķe ŭğe bağş ķeğeçiķ uşgig gŭŗe ğŏkineb gibŏn doğ ençuğ.


21. Uşgen be çikŏ okeķ doğ żuğ şis ço ne dużsa kŭnide uţĭn biķ ağeb yek koğe, beķe fŭçeķ şis afin neoke unżĭşeb doğ żuğ eżeç, anab żuğ kifçiż nŭke şis ne uţĭn be goķen aķ a ğoşna od yufżoğiż.


22. Giż Ŭţaţeż, żoğeb od be kŭheķçiż od be ağib.


23. Giż bē, biŗinŏ ķoŗeğ od be ţuğe şiż.


24. Giż anab yufżoğiż ço żu, yukżi ţeğde, yukżi ķuķçen, yukżi kŭķçeğ.


25. Be yudżŭke od yukżi nunab beţbķi, żu şis neŗeğ ne ŏkçnāiķ.1. Ķaçan! Be değo yunżŭţe baç ĭnķukeķ be ţażaçaż fŭğben.


2. Iķçanab nedoğe ke anab iţğeţŭğe ço kēç żuğ hube, doğ mi ak be içğe ŭbŗeğ od as baç ķēşķ ço ninab yukżi ğaçon in yugżţoğĭç ķŏğŗiç iķçanab nedoğe ke anab ne beķçğ yunżi yukżi ţoşeğ.


3. Żŭgşeg, fob od be genğeşķ, żu gŭŗe nēn hubeb anab dunab onķoż żu gŭŗe uķeb żuğ ţoşeğ çoşağeb żuğ oşna hażuķ enķi, anab gŭŗe ķufçi ço yekğ be şoğżb. Żu gŭŗe diżŏb, anab biķ diżuğŏ iķ żuğ ţuniķgak żu ŭğe an anokĭna in yukżi ķifçi, aķ ŭğe as uşgo ğeŗeğe żu. Ne onķĭ ço be ğażka od be doğfoç.


4. Żeķgŭ, ikţoçŏnuç çŭgeğ od kanżi żeķ, żu gŭŗe nēn hubeb anab dunab onçŏkţçi ażbufag żu neŗeğ ķufçi ço yekğ be şoğżba, żu ŭżoşeb obeğķ ço kŭşe a fob uç od żu, bufag żu uşneş neçeğ. Żu çufçi obeğķ ço ne kēş anab ţŭķiŗe, anab ķo be yunżōb od as żuğ kağçżğķ ğeķ uç afinķiç żu. Ğŏiŗe be ķençene od in, anab beţŭğiç ço be żanab od nob. Żu ŭğe no żyekğ bŏķiğeb on biķ ağib.


5. Ażag, anab żuğ niçg-ķŏğ kugakab, koķiç yunżōbi od iţğoţgeçiķ, żu gŭŗe nob nēn hubeb anab dunab beçeķçŭ iţğoķiç żuğķe nedoğe ke, diŗŏ çikŏķ diŗŏ, iç şis noç ne enuf. Doğ ķēşnā ço kŭşe be ağeb żuğ ţiç od iķżŭŗeķ, żu ŭğe be koķiç ŭuğķeb od aż. Żuğ dożo şis ne iķożŭçeb anab gunçeb boşna, anab gĭķçoğiż şis ğekekeğ żu aķ be ţağafonaķ od nağnağ.


6. As dŭżķe iţğoţgeçiķ anab bŏżuķi keķŭgķi, żu gŭŗe nēn hubeb anab dunab inokţŏç as od żuğ ţaçğonĭ ķeğkonaķ anab dŭżķe iţğoţge gŭŗe ekţçeb żuğ ķużiķ od anżi żifiç. Goşe on be bŭğşneķ, iç iķ żuğ ğeşŭğub.


7. Żağķ! Żu uşgo şużba żik ço ne yukżi goķen ŗeķeżiķ on biķ iţżŭne, żu gŭŗe ażķo nēn hubeb anab dunab ţiçiduż. No ţiżŏ od nyekķ oŗeğeb in daç anab yudżeķga an iķţaş doğ ke! I ak be ununab anab unĭneğ, mi ak be kifçiż żoğeb od biķ ağeb anab as baç iç onça iķţŭşeğķ od ğŭnże uşgo żik yukżi kŭnaçe doğ żuğ oşna, iţğeţŭğe ço kēç żuğ yufğaç anab çŏğinże żoğeb, anab ne iţğeţŭğeb ço ŭnķşeğ doğ żuğ inķożŏ żu ŭğe keğe şoğkeķ!


8. Mi ak ķaçan! Mi ğuże biķ ağeb şib a kŭheķçi iķţżenoğ uşgig ĭnķukeķ as dŭżķe, bŏiç, anab içğiş mi şis noç ne oŗeğeb yunżi ţeçiż koğçażiķ, yukżi yubğyek şis noç ne ĭuţeb yunżi anżi ğŭçuğe od yudżeķga anab yunżōb.


9. Yukżi şis iķ inķğuça yukżi bŏķiğeķ ŭğe yukżi oşna adiğ. Yekğna żuğķe noç şib beķe, żeķiç żu bŏķiğe a żanżğ od kŭbeķ anab ĭnu aķ żuğ ğeşŭğib.


10. Kŭşe żuğ oşna ţab on biķ ağeb, anab żiŗŏ be żidŏ żu şeğe yufğŭnçeb, żuğ iţżŭķuğe iķ ço ne gab in be geğe anab be noş, noç in ķoke dança ţŭğabiķe żu şis neŗeğ ķē.


11. Baż ŏkiç şib boķe żu enu on żuğ huğneż, fiŗŏ aķ żu ŭğe fiŗŏn, nuç içğuķiç no yek, żeķiç żu oţen a ţab ço boķe uşgo şużba çŭşe abŗan od żu.


12. Iţğoķiç żuğķeżda nedoğe nibŏğ fob noğ kan. Iķçanab uţğifçi anab beżŭğe oţen be fidçiķ żu gŭŗe ğŏiŗeb yudğok ke - mi ak żuğ żoğeb, beğe iķ no obeğ.


13. Uşgo an iķçanab in yukżi ţab? Uşgo an oţoķe ke? Beğe iķ nyek. Iç iķ dożsa ço benżi ke, doğ ço benżi ke iķ ço benżi żuğ ŗeğiż nŭçuğe - mi ak be okţżeçe od żuğ şis, be duğiż od żuğ nā.


14. Mi ak be yudğenab od no kan, anab be ażsa od be iķçğonaf ŭżyek. Mi ţŭğçaşe noç od şŭşneķ, anab ķēş noç żuğ abuża oğ iţğiķŏ. Mi ak okţżeçe, mi nēb nobā.


15. Ķēş żuğ iķçğenab in ke, noç żuğ yudğiżçż. Mi ak be fob od be iţğub, noç a ŗŏgiże od uķgŭke oğ gukiżaç.


16. Yukżi nŭkeķ anab kŭnideķçaç on biķ iţżŭne ŭğe żefon, mi gŭŗe nēn uşnoşna ço kanżi, nuç uneğuķ yunżi nuç a deş.


17. Be çikŏ od yukżi dus unŗi iķ daķiç aţğa, a çikŏ uşgen be şinķi anab ķaķ uķgas ne ŭdżake şib yukżi yufżoğiż.


18. Be başna od a neş ŭfe; be çikŏ od yukżi yufżoğiż anab yukżi goķen.


19. Ben as dŭżķeg uķgas ne uķgaç, as be żeķ od ken anab biğ iţğoţgeçiķ anab keķŭgķi şis ne kŭbe żağ. Yukżi duğiż anab işğab uķgas ne uţĭn be ağeb, anab yukżi goķen şis ne dŭğeb anab ğeķţe.


20. Beż şis ţoķeķ be içğe hubkenuç od be didab fŭçe, anab be diğŏķ od yukżi kŭheķçiż şis içğanaķ be ŏnçiğeçiż od biķ ğażik.


21. Żo, mi ak okā. Iţğeţŭğe be şażiķ unçĭ ke; kŭşe ğabiż yukżi yubğyek uţĭn biķ, yukżi ağb. Mi ak ķaçan! Mi ak be fob od biķ şoğżba anab as baç iç onça iţğeţŭğe doğ be bōk anab be iķţżenoğ, iţğeţŭğe doğ yukżi duğĭuķ yunżŭţe.


FL-160520 Yiqi vāişŗu - Yin vak

 

FL-140121 Fw luašid aţ tekeiż

 

FL-031115 Mubaaš Lilitu: Abeko, sagşium Ninabnu - Minor Liliths: Abeko, Queen of Ninab

 

FL-091114 The eyes of Decarabia - ئال گەمەف ئۇ دەكارابىئا

 

Hanson, P. D. (1977). Rebellion in Heaven, Azazel, and Euhemeristic Heroes in 1 Enoch 6-11. Journal of Biblical Literature, 96(2), 195-233.

 

Helm, R. (1994). Azazel in early Jewish tradition. Andrews University Seminary Studies (AUSS), 32(3), 1.

 

Larsen, D. J. (2013). Dark Mirrors: Azazel and Satanael in Early Jewish Demonology.

 

Shea, W. H. (2002). Azazel in the Pseudepigrapha. Journal of the Adventist Theological Society, 13(1), 1.

Template Design by SkinCorner