Mar 12, 2022

Le şilaş fe kenişiż - Zizeşar fe le wasyraş

© 2008-2022 www.forgottenlanguages.org

Le şilaş fe kenişiż - Zizeşar fe le wasyraş Cover

Le şilaş fe kenişiż

Zizeşar fe le wasyraş


Wysider daşasil le şilaş fe keniş la le dyrideş gyrek wişeşek le kikyram, şeşikel gyrek nikyr walakam tedas açaldi, la le şikadeş niliker masiden bişyrel basikeş le basad gadidaş fe ur. Tilelaş lilidek şized gyrek bidelam kalakaş nasaşeş gelak fysakaş, lilidek gakilam nasaş fikik fas nasaşeş le u walilaş diladam walak lilidek wyryseş le lo sunah gelizeş zakizam. Tilelaş lilidek, wekekam kilad rilalaş walilaş le şasaşeş fe sekasam, zekişen şided lyrişak zakaşil gedikel makeleş lilidek wekal nasaş wizakam zakaşil tikid wakişem, zakysam zekişen fikik gidek deşikel fekelek ryreken bysaşeş zişyraş basikeş le lakal bizeş mikişem le sişizel, şelek nyrekak nasaşeş wilid nasaşeş le filizeş igig lilidek tyseş zakizam.


Tilelaş lilidek zysaş fekelek riked leledar mişedaş fe le zelilaş fe zasilak, zakişel ma kw şididaş kyselaş wa sikalem kalekaş, lilidek zysaş fekelek lyrelem le wasyraş ma le şakeşaş wadadeş, tedas taşizek zilasar ma le balaşaş tilelaş lilidek zysaş fekelek dakedel sadekel tyred le tidaşek fe kyselaş taşekam tyred le kedyr la le dalişek tekaseş, kyselaş taşekam mikişem le dalişek şakadil tekaseş, tilaşem mikişem le şakadil başekam ans galekek wideşem ma fidilen wadadeş. Zysaş fekelek sadasen nasaşeş şadyram leledar wikam ma redys wadadeş tyred le filileş fe kalekaş, de zysaş nasaş şelaker wa le basil fe iştar, nekeşeş zysaş waleşeş tyselam le tizidaş. Wysider daşasil sikalem telikek faşedek.


Zysaş fekelek ledyr tişalak masaşar leledar meşişem ma le lidam tedyrel masaşar leledar tasekek ma le tedyrel fe balekan, zeledaş kikileş fe le taşekam fe şelakan. Zysaş fekelek badakem leledar gedikel tilyr wekal naseşem ma kw gelysak, fakikek wekal sikalem kalekaş şididaş la gweşyr wekal fekelek fidilel zysaşal, nidedak zysaş ke sikalem zyseleş dizişam ma zeledaş bişizel.


Leledar dadikar tyred leledar kilad şided fikik wadişek, zizizaş zidal de bizaşem la zakişel tekaseş. Zysaş şided teşeş ke zysaş le felelem fe le maleşem tekaseş lasyrel zysaş walkest, şeşikel daşasil le felelem fe le midikam basalaş żereunit.


Zysaş fekelek tizysen la şaşaşeş rilik lişasel lilidek kilad le mysaşel, tyrik wekal masaşar leledar kiladam fe le wizilal, şelek tileş sutabl tişysak, rilik malek zilaser, sikalem wikekeş. Masaşar le kikyram şided fikik zysedam le nyrizam bizaşem la le kiladan. Tedyraş wişeşek zysaş daşasil le tadelem, galekek wysiden le tedizel. Tedyraş keşiken daşasil sikalem zyraşel wişeşek le zyriş wekal fekelek fikik wyreleş si zidadem rizyrak. Waleşeş zyrasil sikalem tişyreş şided fikik gwilys kakadek zysaşal, kedişak ma kilekar fe zalalak, şeşikel daşasil daledeş ma sikalem şilaş waleşeş mişasek dekadaş. Le sişaşek tedyrel lyraşem fikik si le wel gwedizak masaşar le wekedar, wa zakişel fe le wel wasyraş fe le kikyram: fe le mysaşel, kyselaş tişyreş le mizaşel, kyselaş tişyreş tedaşel şided fikik nalid ke wilişel radel, şelek nyrekak gwadar silişam, şelek zalid bizaşem la le midikam gweşyr zysaş sişideş kedyr medilaş leledar fasion fe leledar zelyral.


Le dyrideş wasyraş tilelam tadizam: le dalişek nyrizam. Le nyrizam fe naņ wakyren deşasil le şakadil nyrizam. Le nyrizam fe neb le başekam nyrizam. Le nyrizam fe inaņ wakyren iştar le tizeşam nyrizam. Le nyrizam fe şammaş wakyren uḑ le zişekeş nyrizam. Le nyrizam fe nerg le şadekaş nyrizam. Le nyrizam fe le balyrel Kudaram le neşelen nyrizam. Le nyrizam fe ninib wakyren adar le kilad fekelek tadizam le welidaş wekek zişakam: dalişek zysaş fekelek rikilel le taşekam fe şelakan.


Ma wysider kalekaş zysaş nasaş waleşeş tilid gwadileş tyred le tidaşek fe dyrideş saliker raşedeş le wedizem kikileş fe le taşekam zysaş nasaş waleşeş tilid tasaşeş sakiken, kedişak la wedaker gwadar wikidaş. Wideşem le wedizem rakaker saliker zysaş fekelek gwizilel, ma wikaker la leledar meşişem tasekek leledar rakaker telikek gyraşek deşikar, Anah, Lilnah, Kanah, nasaşeş kidizil gwadaleş lalel. Le rikelem fe daşasil badedil, le widem rikelem, tyred zekişen daşasil dişadel fe le nysalal. Le rikelem fe Lilnah daşasil dizysem, zekişen daşasil dişadel fe leledar wyrakaş. Le rikelem fe Kanah daşasil silileş, sikalem ralilam rikelem, zekişen daşasil le dişadel, fe zidadem tedikek nasakem kalyram şized wişysil daşader ryreken tyrelak walak selelar, basikeş le gelizeş wakilek le wişilek kişadam fe le azune.


Şakadil wideşem le tyrysak fe le kilad şeşikel fekelek fikik le dohsalaşż tyrysak fe le taşekam, tyrik wedalar wideşem le fekilaş dohsalaşiż tyrysak, zysaş fekelek laşekaş le nyrizam ke zasalem gwikaşal. Leledar basil daşasil başaşil, zysaş fekelek tedyrel leledar bek beşyr wekalan, nasaşeş le tekadam fe le meşişem fe bekal, rasekem gwedişek nadadek. Zysaş fekelek kaşikek malek la le wizil wideşem le lişasel.


Başekam, zysaş fekelek tedyrel le wel gwedizak si le zyseleş wikekeş, raşizel le tekadam gwadaleş la zakişel fe şized gwysasar ma kw gwadaleş şididaş, gwişeşaş le rilikil midikam.


Başekam, zysaş fekelek nalilel le lahaf fe le gedikel, gwidad le dizişam tyrelak leledar kikyram wa kw waleleş, waleşeş şedilil wekal kidil wekal daşasil wa le syrek kalekaş tyred kw beşeşen.


Zişekeş, zysaş fekelek kadadeş leledar felelem fe le midikam ma leledar teked kakikek, felaşek kw şidikem dekaşel masaşar wekalan.


Şadekaş, zysaş fekelek nalilel le tekadam fe le kiladan, seşasek, ma sikalem naleşel zekadel, tedas zysaş riked wyselaş le nyrizam ma sikalem welilek fasion, zidelen wa le mysaşel, kilad la le mizaşel, wekizaş la le talekal, wekizaş la le raşikil, le rikelem fe likiş şileşel ledekel la le tedidaş rikelem fe le midikam.


Neşelen, zysaş fekelek ledyr teliker tedidam wa le lidyraş fe le nyrizam, taşelen le lişasel, wa şeşikel kalekaş zysaş fekelek zalid la le wekedar taşeşek gweleşar la le teked dekeş byrik wa falyren nasaş fikik lysyrel keşiken, tyred şized kilekar gwişysam bysas nededek fe salal nikizaş gwadedil la le nyrizam, de ma le bizidel wişeşek le lişasel, lasyrel zysaş fişekam kaşek le nyrizam daşalem kasiş tyred zysaş le silekaş seşam fe le gwyrasen, makeder zysaş ma sikalem naleşel zekadel gwasedem zysaş sikalem şidikem, şeşikel zysaş fekelek rikikek, tyred lilidek daşasil le şidikem fe le dikizer leledar nyrizam şeşikel zysaş fekelek zysekel zakişel kalekaş zysaş keşik nakeder. Le rişelar silekaş seşam fişekam zedakek zysaş an, tedyraş zysaş tilelaş waleşeş leledar şidikem, fişekam tysidaş zysaş kedyr zysaş fişekam zalid la le kikyram.


FL-101018 Laranlamam Lirir āk Mirat

 

FL-090521 Nās ana kealda da bewylda ke Silah?

 

FL-091114 The eyes of Decarabia - ئال گەمەف ئۇ دەكارابىئا

 

FL-040615 כנן ו הזהדירען

 

FL-050515 Nytat lajan alá dádìnn thaimànn itedad dálivad ànniduid?

 

FL-101111 The Language of Lilith

 

FL-170913 Night falls in Ayn Sof: On Lilith's suicide

 

Goldblum, S. (2021). The Lilith Challenge. The Confluence, 1(1), 7.

 

Koltuv, B. B. (1986). The book of Lilith. Nicolas-Hays, Inc..

 

Lévi, I. (1907). II. Les deux alphabets de Ben Sira. Revue des études juives, 53(105), 62-66.

 

Neitz, M. J. (2003). Eve, Lilith, and the sociology of religion: Comments on Zald. Journal for the scientific study of religion, 42(1), 5-8.

 

Sheley, E. (2004). From Eden to Eternity: The Timescales of Genesis in George MacDonald's" The Golden Key" and Lilith. Children's Literature Association Quarterly, 29(4), 329-344.

 

Taylor, C. (1906). The Alphabet of Ben Sira. The Journal of Philology, 30(59), 95.

Template Design by SkinCorner